Tribuna
PNL
40 de şcoli din Sibiu, incluse într-un program pentru reducerea abandonului şcolar
40 de şcoli din Sibiu, incluse într-un  program pentru reducerea abandonului şcolar
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu a încheiat 40 de Contracte de finanţare cu cele 40 de unităţi de învăţământ beneficiare ale finanţării specifice SG - PNRAS, din cadrul Componentei C15 - Educaţie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, runda 1.

 

 

Programul Naţional pentru Reducerea Aban­donului Şcolar (PNRAS), aprobat prin H.G. nr. 1309/2021, reprezintă o inter­venţie sistemică, asumată de Ministerul Educaţiei în vederea combaterii PTŞ (părăsire timpurie a şcolii).

PNRAS este imple­mentat în cadrul Planului Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR).

PNRAS urmăreşte atin­ge­rea următoarelor obiec­tive generale:

a) diminuarea riscului de abandon şcolar în cel puţin 25% din unităţile de învă­ţământ participante la Program în perioada 2021-2026, cu încadrarea unităţii de învăţământ într-o cate­gorie de risc mai mic;

b) îmbunătăţirea rezulta­telor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţio­nale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;

c) creşterea participării absolvenţilor învăţămân­tului gimnazial la Evalua­rea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior la învăţământul secundar superior.

Rezultatele aşteptate la nivelul unităţilor de învăţă­mânt beneficiare de gran­turi, pe perioada imple­mentării sunt:

1) Creşterea eficienţei şi eficacităţii interne ale şcolii, reflectate prin:

a) scăderea ratei de abandon şcolar;

b) creşterea ratei de finalizare a învăţământului gimnazial;

c) creşterea ratei de parti­cipare la Evaluarea Naţională la clasa a VIII a;

d) reducerea procentului de elevi care iau sub nota şase la Evaluarea Naţio­nală;

e) reducerea absenteis­mului şcolar.

2) Îmbunătăţirea proce­selor de predare - învăţare - evaluare;

a) creşterea procentului de cadre didactice din uni­tatea de învăţământ care folosesc mijloace de pre­dare - evaluare digitale;

b) creşterea procentului de cadre didactice care folosesc strategii pedago­gice moderne la nivelul clasei (instruire perso­nalizată, abordări pedago­gice structurate, centrate pe elev etc.) sau de prioritizare a elevilor (programe remediale în grupe mici, sau învăţare autodirijată susţinută de tehnologie).

3) Creşterea accesului elevilor aparţinând unor categorii vulnerabile la o educaţie de calitate;

4) Îmbunătăţirea interac­ţiunii între toţi actorii-cheie ai ecosistemului şcolar (ele­vi, cadre didactice, părinţi, directori, inspectori, reprezentanţi ai comuni­tăţii etc.);

5) Îmbunătăţirea clima­tului la nivelul şcolii şi la nivelul clasei;

6) Creşterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon.

Intervenţiile SG PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de aban­don şcolar este mai mare în învăţământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial.

Grupul ţintă principal în cadrul SG PNRAS este alcătuit din elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon şcolar.

Elevii în risc de abandon şcolar sunt:

a. elevii cu prezenţă scăzută la şcoală = elevul are peste 20 de absenţe nemotivate/lună;

b. elevii cu rezultate scăzute la învăţătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puţin la o materie);

c. elevii care au repetat cel puţin un an şcolar;

d. elevii care au un istoric şcolar de sancţiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare şi aşa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alţi elevi/profesori.

Durata proiectului pentru cele 40 de şcoli din runda 1 este de 36 de luni.

Judeţul Sibiu beneficiază de o finanţare în valoare de 27.172.027,96 lei.

Inspectoratul Şcolar Jude­ţean Sibiu  este res­ponsabil cu implemen­tarea, monitorizarea şi raportarea privind schema de granturi PNRAS.


comentarii
1 comentarii

Dati-le cate o masa calda si vor veni la scoala sa manance, apoi vor pleca unde au ... treaba.
29.09.2022 08:32
Din aceeasi categorie
DC

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
adi eco
Licitatie publica