Tribuna
Soţii Popa, preoţii evanghelici şi Marea Unire
Soţii Popa, preoţii evanghelici şi Marea Unire

În urmă cu cinci-şase luni, la o întâlnire amicală a câtorva români stabiliţi foarte departe de ţară, la antipozi, comentând infor­maţiile despre iniţiativele editoriale pentru marcarea Centenarului Marii Uniri, unul dintre prieteni, istoric de formaţie, aprecia că, oricât s-ar strădui cineva, nu va putea să mai aducă ceva nou, prin care să completeze bogata listă a scrierilor despre Primul Război Mondial şi despre făurirea României Mari. Mai mulţi dintre noi am replicat că arhivele state­lor lumii nu au fost cerce­tate în integralitate, că mereu pot să apară docu­mente care să elucideze un aspect sau altul al problematicii, ori să aducă în discuţie elemente negli­jate până acum.

Supoziţia noastră a fost confirmată de primirea unui text, pentru mine de două ori surprinzător, tri­mis de vechii mei cunos­cuţi de la Sibiu, soţii Liliana şi Ioan Popa. Era textul volumului Saşii la răscru­ce de vremi, cu subtitlul Însemnări ale unor preoţi saşi din Transilvania din vremea Primului Război Mondial, scriere alcătuită de apreciata cercetătoare a istoriei culturii transilvă­nene care este Liliana Popa. În primul rând am fost surprins pentru că nu mă aşteptam să primesc de la ei încă o carte, în acest an în care ieşiseră deja în lume cu admira­bilul volum Comoara de pe Arieş. În al doilea rând, şi cel mai puternic, am fost impresionat de conţinutul lucrării, cu totul şi cu totul neaşteptat pentru mine, eu fiind un ins puţin cu­noscător al realităţilor istorice şi organizatorice ale comunităţilor săseşti şi ale bisericii evanghe­lice. Am fost surprins şi impresionat, aşa cum cred că vor fi toţi cei care se vor apleca asupra pa­ginilor cărţii cu înţelegere şi fără idei preconcepute.

Dar ce conţine volumul? Titlul este oarecum im­precis: Saşii la răscruce de vremi. Este însoţit de un subtitlu lămuritor: În­semnări ale unor preoţi saşi din Transilvania din vremea Primului Război Mondial. În fapt, cartea dem­nei de preţuire cerce­tătoare Liliana Popa poate fi încadrată în zona scrie­rilor documentar-memo­ria­listice, ea cuprinzând 17 texte de epocă scrise de tot atâţia preoţi saşi în perioada 1914-1919. Din Cărţile memoriale ale pa­rohiilor, existente la Sibiu, în Arhiva Centrală a Bi­sericii Evanghelice, autoa­rea a selectat fragmentele care se referă la acea bul­versantă perioadă istorică care a dus la redesenarea hărţii politice a lumii, aşa cum a fost ea văzută de preoţii în cauză şi cum a fost resimţită de mulţimea oamenilor simpli pe care aceştia îi aveau sub îndru­mare. În succinta Notă asupra ediţiei, Liliana Popa precizează scopul alcătuirii volumului: "Car­tea se vrea o radiografie a evenimentelor care au bulversat existenţa comu­ni­tăţilor rurale săseşti în perioada 1914-1919 şi încearcă să fie o sinteză a trăirilor, a sentimentelor şi atitudinilor unei întregi categorii de oameni, cate­gorie singulară în peisajul politic şi istoric românesc. În afara atrocităţilor răz­boiului, pe care le-au re­simţit în aceeaşi măsură ca şi ceilalţi locuitori ai Transilvaniei, ai Europei şi chiar ai lumii întregi, pen­tru saşi, ca şi pentru alte popoare, războiul a în­sem­nat, în plus, şi o pro­fundă răsturnare de situa­ţie în statutul lor naţional-social, impunând şi o dras­tică schimbare de mentalitate." Este cert, apariţia acestei cărţi con­stituie un eveniment nota­bil în peisajul editorial al anului Centenarului domi­nat de mulţimea tipăritu­rilor festiviste, mai uşor de alcătuit decât un volum intens muncit precum cel pe care îl comentăm.

Apreciem în mod deo­sebit contribuţia pe care a avut-o Forumul Democrat al Germanilor din Româ­nia în finanţarea lucrării, mai ales faptul că a spri­jinit apariţia acestei va­riante în limba română, alături de varianta în limba germană, ieşită de sub tipar cu ceva timp în urmă. Transpunerea textelor în limba română a fost, evident, mai mult decât ane­voioasă, dar harul de tra­du­cător al doamnei Liliana Popa s-a făcut remarcat şi acum, precum s-a întâm­plat şi în cazul altor tălmă­ciri similare pe care le-a semnat.

Sigur, centrul de greu­ta­te al volumului îl constituie cele şaptesprezece texte din cronicile bisericilor evan­ghelice. Ele oferă o lectură consistentă, plă­cută şi instructivă, adese­ori emoţionantă, şi, fără îndoială, paginile acestea vor stârni interesul citito­rilor, fie ei specialişti în isto­rie, în sociologie, în psi­hologia mulţimilor ş. a., fie simpli cetăţeni preocu­paţi de cunoaşterea pre­zen­tului prin scrutarea trecutului. Ar fi nedrept să nu semnalez existenţa, în varianta românească, a unui amplu studiu intro­ductiv alcătuit de domnul Ioan-Nicolae Popa (foarte potrivit intitulat Saşii din Sudul Transilvaniei - de la fii ai Imperiului la cetăţeni ai României Mari), bogat în informaţii istorice şi echilibrat în comentariile pertinente, mai mult decât utile cititorului obişnuit. Ar fi de dorit ca volumul să ajungă şi în atenţia frun­taşilor localităţilor din care provin însemnările, drept care îmi permit să dau lista acestor localităţi afla­te actualmente în judeţele Braşov, Sibiu, Alba şi Hunedoara: Alţâna, Apoldu de Sus, Bălcaciu, Câlnic, Cârţa, Gusu, Hamba, Ne­tuş, Pianu de Jos, Romos, Rotbav, Seliştat, Slimnic, Şelimbăr, Şura Mare, Toar­cla şi Vurpăr. Ar fi util ca cineva (cine oare?) să ia iniţiativa prelucrării şi edi­tării tuturor "cronicilor" bi­sericilor săseşti, deoare­ce ele ar putea oferi infor­maţii bogate despre "isto­ria mică" a sudului Tran­silvaniei, care face parte inte­grantă din istoria ac­tua­lului teritoriu al Româ­niei Mari.

În final, o mărturisire. Re­cunosc, ruşinat, că în zecile de ani petrecuţi la catedră nu mi-am făcut niciodată vreme să par­curg textul Proclamaţiei de la Alba Iulia, de la 1 de­cembrie 1918. La fel, nu am citit nici Apelul Adunării Saşilor, din 8 ianuarie 1919, deşi despre ambele documente s-a scris în repetate rânduri. M-am oprit asupra lor acum, cu emoţie şi cu interes, pentru că autorii au găsit potrivit să le reproducă în carte, pentru cei atât de mulţi puţin cunoscători ca şi mine. Le mulţumesc soţilor Popa şi pentru aceste două documente, ca şi pentru alte multe lucruri pe care le-am câş­tigat parcurgând acest vo­lum, precum m-am îmbo­găţit şi din precedentele.

Ioan LAZĂR

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Infinity Ink. Photography

ciclism.sibiu.ro

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia