Tribuna
European Best Destinations
Atenţie la autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare!

Deţinătorii de animale şi păsări din exploataţiile agricole care doresc să valorifice animale, păsări sau producţia obţinută de la acestea au obligaţia de a solicita Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, eliberarea documentului de autorizare sau înregistrare sanitar-veterinară de funcţio­nare. În judeţul Sibiu se cresc, la această dată, 3.798 capete bovine în 19 ferme comerciale, 3.214 capete în 68 exploataţii comerciale de tip A şi 25.495 capete bovine în 6.642 exploa­taţii la gospodăriile populaţiei, 2.925 capete ovine în două exploataţii de tip A şi 524.515 capete ovine în 8.869 exploataţii individuale, 23.124 capete porcine în două ferme comer­ciale, 330 capete în 3 exploataţii de tip A şi 30.876 capete în 10.445 exploataţii la gospodă­riile populaţiei, 120.200 păsări în opt ferme comerciale de găini ouătoare, 323.634 capete în 3 ferme de pui de carne, şi 215.568 păsări în 32.181 gos­podării ale popu­laţiei, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti). Pe teritoriul naţional, anima­lele şi păsările domestice se cresc în trei sisteme: exploataţie nonprofesională (este deţinută de persoane fizice, neînre­gistrate la Camera de Comerţ şi Industrie în care produsele de origine animală rezultate de la acestea sunt destinate consu­mului familial); exploa­taţie comercială (deţinută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, între­prindere familială sau de persoane juridice organizate în condiţiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate; din care se comercializează pe piaţa unică europeană şi la export, ani­male vii şi produsele de origine animală de la acestea) şi exploataţie comercială de tip A (exploataţie de animale deţi­nută de persoane fizice autori­zate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de Oficiul Registrului comerţului, care îndeplineşte anumite condiţii de biose­curitate şi este înregistrată sanitar-veterinar, din care se comercializează pe piaţa naţională animale vii şi produ­sele de origine animală de la acestea). Acte necesare Pentru eliberarea docu­men­tului de autorizare / înregistrare sanitar-veterinară, proprietarul unităţii zootehnice va prezenta la D.S.V.S.A. Sibiu următoarele documente: cererea, în original, conform modelului oficial; certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; cartea / cardul de exploataţie; declaraţia pe propria răspun­dere că animalele din exploa­taţie sunt identificate şi înregistrate în Baza naţională de date şi că orice mişcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariţie şi moarte, va fi anun­ţată serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente; declaraţia pe propria răspun­dere că în cazul animalelor moarte va apela la serviciile unităţilor de neutra­lizare a subproduselor de ori­gine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării; declaraţia pe propria răspundere că deţine adăpos­turi pentru animale care să asigure acestora condiţii de sănătate şi bunăstare; decla­raţia pe propria răspundere că exploataţia şi animalele sunt incluse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia me­diului, şi are asigurată asistenţa de specialitate de către un medic de liberă practică împuternicit. "D.S.V.S.A. verifică docu­mentele prezentate, eliberează certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, şi înscrie operatorul economic în Registrul unităţilor înregistrate sanitar-veterinar. Înregis­trarea exploataţiilor zootehnice la D.S.V.S.A. Sibiu constituie o condiţie obligatorie pentru crescătorii de animale şi păsări care doresc să acceseze fonduri europene în cadrul programelor de dezvoltare rurală Măsura 121 şi 141, care se derulează în acest an", afirmă dr. Ioan Penţea, Com­partimentul Comunicare, din cadrul DSVSA Sibiu.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Palatul Brukenthal Avrig

Electrica Furnizare

sevis

Q-House

publicare anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia