Tribuna
PNL
ULBS creşte accesul la învăţământul superior pentru persoanele cu dizabilităţi
Andra MARINESCU
2339 vizualizari
ULBS creşte accesul la învăţământul superior pentru persoanele cu dizabilităţi
Accesul egal la educaţia de calitate şi la instruire reprezintă un obiectiv major al Universităii "Lucian Blaga" din Sibiu, promovând egalitatea între oameni şi depăşind obstacolul dizabilităţilor. Vineri, 13 iunie, a avut loc deschiderea oficială a proiectului POSDRU "e-Incluziune: Dezvoltarea şi implementarea unui program de asistenţă, bazat pe tehnologii TIC, pentru creşterea accesului la învăţământul superior al persoanelor cu dizabilităţi".

Toţi oamenii sunt egali. Niciunul nu este mai presus decât altul. Cu toţii muncim ca să ajungem sus, ca să avem un statut bine meritat. După anii liceului, ne e uşor să ne îndreptăm paşii spre băncile facultăţilor dorite. Uneori, însă, drumul e lung. De ce? Pentru că şi obsta­colele vieţii sunt diferite de la om la om. Unii dintre noi se luptă, într-o oarecare măsu­ră, cu probleme de sănătate ori cu dizabilităţi. Pentru ast­fel de tineri, care au nevoie de sprijin, ULBS a creat un program special, care să îi ajute în anii de învăţământ superior. "Prin acest program avem un obiectiv foarte important, şi anume creşte­rea accesului la educaţie universitară a persoanelor cu dizabilităţi. Procesul acesta de incluziune este complex şi, astfel, dorim să accesăm resurse educaţionale care să sprijine astfel de tineri", a spus prof. univ. dr. Daniel Mara, în deschiderea eveni­mentului.

Cu Timişoara, alături

Proiectul aşază ULBS-ul în poziţia de beneficiar. Programul este realizat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara şi este cofinanţat din fonduri euro­pene, adresându-se unui număr de 250 de studenţi cu dizabilităţi şi 200 de cadre didactice universitare din regiunea Vest şi Centru. Lan­sarea proiectului a continuat cu scurtele alocuţiuni ale reprezentanţilor diverselor instituţii. Mesajul conducerii ULBS a fost prezentat atât de rectorul universităţii, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, cât `i de prorectorul Progra­me Academice, conf. univ. dr. Ioan Marian |iplic, ambii sub­liniind preocuparea majoră a universităţii sibiene pentru a asigura studenţilor cu di­zabilităţi accesul la o edu­caţie normală. Tocmai de a­ceea "e important să puneţi suflet în acest proiect, mai mult ca oriunde, `i pasiune", a transmis rectorul, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, echipei de management `i de im­plementare a proiectului, co­or­donată de dr. Daniela Pre­da, managerul de proiect.
Universitatea de Vest din Timi`oara a fost reprezen­tată de conf. univ. dr. Liliana Danciu în cadrul Facultăţii de Sociologie `i Psihologie `i de lect. univ. dr. Mihai Predescu, director al Centrului de Asis­tenţă `i Integrare Psihopeda­gogică al Universităţii de Vest din Timi`oara.
Importanţa accesului la în­văţământul superior pentru persoanele cu dizabilităţi a fost evidenţiată `i de Marcel Luca, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, dar `i de Florin Orlăţan, din par­tea Prefecturii Sibiu.

Dezvoltarea curriculumului

Prezentarea efectivă a proiectului "e - Incluziune: Dez­voltarea şi implemen­tarea unui program de asis­tenţă pe tehnologii TIC, pentru creşterea accesului la învăţământul superior al persoanelor cu dizabilităţi", a fost realizată de Daniela Pre­da, manager de proiect. Pro­gramul a început pe 1 mai 2014 şi va lua sfârşit pe 31 august 2015, finanţarea lui fiind asigurată din Fondul Social European, prin Pro­gra­mul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor U­mane 2007 - 2013. "De­mer­sul Universităţii <> din Sibiu vine în con­textul în care, potrivit studiilor în domeniu (Diagnostic- Exclus de pe piaţa muncii (2009) - Societatea Academică din România), persoanele cu dizabilităţi au acces redus la educaţie da­torită dizabilităţii şi a mediu­lui din care fac parte, în 2009, doar 8,3 % din persoa­nele cu dizabilităţi angajate aveau studii superioare: han­dicap grav – 2,6%, accentuat -4,2%, mediu – 1,6%, uşor – 0,6 %, concluzionându-se că nivelul scăzut la educaţie se datorează lipsei accesului la educaţie, de cele mai multe ori, determinând, astfel şanse mai mici la a avea un loc de muncă. Mai mult decât atât, materialele de studii, forma actuală a curriculumului şi metodele de predare şi eva­luare actuale din universităţi nu dezvoltă competenţele persoanelor cu dizabilităţi, determinând un nivel scăzut de educaţie. Lipsa cunoş­tinţelor cadrelor didactice despre dizabilitate şi modul de abordare a acesteia favo­rizează inechităţile din siste­mul educaţional", a explicat Daniela Preda. Astfel, pro­iectul este relevant, în acest context, prin implementarea diferitelor activităţi. "Proiectul <> este rele­vant prin implementarea de activităţi ce vizează dezvol­tarea de curriculum adaptat pentru persoanele cu diza­bilităţi şi de instrumente di­dactice şi de învăţare pentru aceştia şi creşterea accesului la învăţământul superior şi o mai bună corelare a învăţă­mântului superior cu piaţa mun­cii. Mai mult, prin dez­voltarea instrumentelor software pentru îmbunătăţirea pro­ceselor educaţionale pen­tru educaţia persoanelor cu dizabilităţi şi îmbunătă­ţirea serviciilor de documen­tare ştiinţifică şi bibliotecă în instituţiile de învăţământ superior, proiectul contribuie la creşterea flexibilităţii şi di­versificarea modalităţilor de furnizare a educaţiei şi for­mării profesionale", a mai spus managerul de proiect. Astfel,  în cadrul proiectului, cadrele didactice vor fi formate pentru a înţelege na­tura dizabilităţilor, nevoile e­ducaţionale ale persoanelor cu dizabilităţi, pentru a-şi însuşi un mod de lucru adec­vat în relaţia cu studenţii cu dizabilităţi, precum şi pentru a adapta curricula/ supor­turile de curs teoretice şi prac­tice, astfel încât acestea să devină accesibile acestei categorii de studenţi. Această accesibilizare se va realiza inclusiv prin intermediul unei platforme TIC tip “e-learning”. În acest sens, studenţii vor învăţa să utilizeze această platformă, pentru a putea accesa cursurile în formate accesibile, adaptate particu­larităţilor lor.

Acces mai mult la educaţie, împreună

Printre invitaţii speciali s-au numărat `i studenţi cu di­zabilităţi din ambele univer­sităţi. Din partea Universităţii de Vest din Timişoara a luat cuvântul Marius Ignea, iar din partea ULBS, Mihai Lungu. Cel din urmă a studiat Teo­logia şi spune că apreciază efortul profesorilor pentru a răspunde nevoilor studenţilor care au dizabilităţi. "Persoa­nele cu dizabilităţi au nevoie de foarte multe facilităţi, de mijloace adaptate, precum rampe, ascensoare etc. Plat­forma e-learning permite mai multe oportunităţi pen­tru cei care doresc să stu­dieze dar viaţa le-a ridicat une­le obstacole", a spus Mi­hai. De asemenea, el spune că dacă un tânăr cu diza­bilităţi este sprijinit de cei din jur, de profesori, de prieteni şi familie, poate accesa mult mai mult şi educaţia.
În ceea ce priveşte obiec­tivele sale, proiectul contri­buie la implementarea unui sistem educaţional inovativ prin care studentului cu diza­bilităţi să îi fie asigurat acce­sul la resursele educa­ionale printr-un sistem e-lear­ning, realizându-se ast­fel incluziu­nea socială şi pe piaţa mun­cii şi contribuind la îndepli­nirea prevederilor din LEN nr. 1/2011 şi din Legea 448/2006 privind protecţia şi pro­mo­varea drepturilor per­soa­nelor cu handicap.


comentarii
1 comentarii

Era si cazul...Acesta este NIVELUL ULBS...nu e MTI, nici Oxford, nici Sorbonne....si sus-de-tot un Presedinte Doctor Copy-Paste...
Georg
17.06.2014 14:32
Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia