Tribuna
Termene de depunere a situaţiilor financiare anuale pentru 2011

Societăţile comerciale, societăţile / companiile na­ţio­nale, regiile auto­nome, institu­tele naţionale de cer­cetare-dezvoltare, societă­ţile coope­ratiste şi celelalte persoane juridi­ce vor întoc­mi şi depune situaţiile finan­ciare anuale la adminis­tra­ţiile fiscale teritori­ale, în ter­men de 150 de zile de la în­che­ie­rea exerciţiului finan­ciar, respectiv până la data de 29 mai 2012. Subunităţile înregistrate în România, care aparţin u­nor per­soane juridice cu se­diul sau domiciliul în străi­nătate depun situaţiile fi­nan­ciare a­nuale aferente exerciţiului finan­ciar 2011 la administraţiile fiscale terito­riale în termen de 150 de zile de la încheierea exer­ci­ţiului financiar, res­pec­tiv până la data de 29 mai 2012. Asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de a­cest fel, partidele politice, patrona­tele, organizaţiile sin­dicale, cultele reli­gi­oase, precum şi altele a­se­menea înfiinţate în baza unor legi speciale vor de­pune situaţiile finan­ciare anuale la administra­ţiile fiscale terito­riale în ter­men de 120 de zile de la în­cheierea exerciţiului finan­ciar, respectiv 29 aprilie 2012. Entităţile care nu au des­făşurat activitate de la con­stituire până la 31 de­cem­brie 2011 aveau obligaţia depunerii la administra­ţiile finanţelor publice teri­toriale unei decla­raţii pe propria răspundere în ter­men de 60 de zile de la în­che­ierea exer­ciţiului financiar, respectiv 29 februarie 2012. Începând cu anul 2011, toa­te tipurile de situaţii finan­ciare şi raportările anuale se vor putea de­pu­ne numai pe noile versiuni ale progra­melor de asis­tenţă, în format PDF cu fişier .xml ataşat, la care tre­buie ataşat şi un fişier cu extensia .zip. Direcţia Generală a Fi­nan­ţelor Publice a jude­ţului Sibiu recomandă de­pune­rea situa­ţiilor finan­ciare prin Internet. Noile versiuni ale pro­gra­melor de asistenţă (Soft A) vor putea fi des­cărcate de pe por­talul ANAF, secţiunea Decla­raţii electronice - Des­cărcare formulare, unde se vor re­găsi şi prevederile le­gale, precum şi instruc\iuni / documentaţie de ajutor Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declara­ţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier xml ata­şat, pe suport CD.. Pentru perioadele de ra­portare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi depu­se doar la ghişeu, în vechile formate de rapor­tare. Fişierul cu extensia .zip va con\ine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situa\ia modificărilor capitalului propriu şi situa\ia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a pro­fitului sau de acoperire a pierderii contabile; declara\ia scrisă a persoanelor prevă­zute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pen­tru întocmirea situatiilor finan­ciare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezolu\ie care s[ permit[ încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Biroul de Presă al DGFP Sibiu
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Pistele pentru biciclete

Medialcare24

Targul de Craciun

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA