Tribuna
Sibiul a mai pierdut un cetăţean de onoare: Doctorul Gheorghe Telea
Mihai POSADA
3550 vizualizari
Sibiul a mai pierdut un cetăţean de onoare: Doctorul Gheorghe Telea

Dr. Gheorghe Telea, me­dic primar chirurg, doctor în ştiinţe medicale, născut la 27 martie 1921 în Sibiu, îşi face studiile universitare între anii 1940–1946, la Facultatea de Medicină a Universităţii „Re­gele Ferdinand I“ din Cluj. Va prinde, astfel, şi refugiul Universităţii clujene la Sibiu în perioada prigoanei hor­tys­te, cât şi întoarcerea la Cluj, pentru constituirea pri­mei generaţii de absolvenţi de după surghiun: celebra promoţie de medici „Regele Mihai I“. Evenimentele stu­denţeşti anticomuniste din 1946, în care viitorii medici aveau să-şi exprime, cu ela­nul tinereţii, dar şi cu o exem­plară luciditate politică, pro­fundul lor patriotism şi ţinuta morală paradigmatică, îl găsesc pe studentul Ghiţă Telea “pe baricade”, în cali­tate de purtător de cuvânt al studenţilor grevişti, umăr la umăr cu bunul său prieten şi fost coleg de studenţie la me­dicină, Valeriu Anania, devenit apoi ierarhul ortodox Bartolo­meu al Clujului. Ca li­der de o­pi­­nie al tinerilor clu­jeni, el face informări săptă­mâ­­nale co­legilor, asupra eve­nimen­te­lor politice din ţară şi din Eu­ropa. Iniţiativa cedării bur­selor, din partea studen­ţilor avuţi că­tre cei nevoiaşi - mulţi, în 1944 - îi aparţine, în me­diile uni­ver­sitare, lui Gheor­ghe Telea.
Pe lângă bogata experienţă profesională şi cetăţenescă, ambele trăite în înţelesul îm­ple­tirii priceperii specialistului în vindecarea trupurilor bol­na­ve, cu omenia, răbdarea şi iu­bi­rea încurajatoare pentru tă­măduirea sufletească a pa­cien­ţilor săi, dr. Gheorghe Te­lea a dus o viaţă de perma­nentă construire a propriei per­sonalităţi, ca intelectual şi medic. Idealul formulat în ti­nereţe a devenit litera legii de conduită morală respectată de dr. Gheorghe Telea, pe par­cursul întregii vieţi: Intelec­tua­litatea trebuie înţeleasă ca o sinteză a generozităţii şi o­noa­rei, ambele suprave­ghea­te de raţiune (din Teza de doc­torat).
Gheorghe Telea a fost co­legul de grup al oameni­lor de înaltă cultură care fac faima Cercului Literar de la Sibiu, emancipat sub în­dru­­ma­rea formativă a unor profe­sori ca Lucian Blaga, Liviu Rusu, Victor Papilian, şi for­mulat doctrinar – ca al pa­trulea moment important în cultura românească – după Maiorescu, Lovines­cu şi Călinescu, de criticul Ion Negoiţescu. Din impor­tan­ta comuniune culturală a Cer­cului Literar fac parte: Ra­du Stanca, I. D. Sîrbu, Etta Boeriu, Nicolae Balotă, Deliu Petroiu, Ioanichie Ol­teanu, Wolf von Aichelburg, Ştefan Aug. Doinaş şi alţii.
Păstrător conştient al va­lo­rilor satului tradiţional ro­mânesc din Ardeal, dr. Gheor­ghe Telea rămâne depozitarul unui tezaur et­nologic, în casa părinteas­că, monument unicat în toată Ţara Făgăraşului; ca­să pe care a pus-o în folo­sul permanent al celor in­te­resaţi de identitatea noas­­tră ca neam, în istorie: Centrul Cultural Memorial „Dr. Gheorghe Telea-Bo­loga“ de la Nou Român.
Gheorghe Telea este, pe lângă altele, autorul masi­vului volum cu valoare do­cu­men­ta­ră (580 de pagini format mare), intitulat Mărtu­ri­sirile de după vecernie, îngrijit de Mihai Po­sada şi apărut în anul 2009 la Casa de Presă şi Editură Tri­buna.
Specialist cu un activ de pes­te 20.000 de operaţii chi­rurgicale, cu mai mult de 200 de participări la simpozioane, seminarii, conferinţe, congre­se medicale şi în presa de spe­­cialitate, chirurgul dr. Gheorghe Telea rămâne o fi­gură emblematică a oraşului, nelipsit decenii la rând de la niciuna din manifestările ştiin­ţifice şi culturale majore, de importanţă mult superioară graniţelor locale: profesor uni­versitar onorific şi membru al corpului didactic al Univer­si­tăţii de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, senator ono­rific al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, cetăţean de onoare al oraşului Cluj-Na­poca şi al comunei natale Nou Român, om dăruit semenilor săi, sunt calităţi edificatoare în posteritatea doctorului Gheor­ghe Telea ca demnă, repre­zen­tativă şi exemplară perso­nalitate pentru cetate şi efigia ei perenă.
Colaborator asiduu şi de sub­stanţă al ziarului Tribuna – dar şi al unor publicaţii cen­trale ori sibiene sau din alte oraşe, între care: România li­beră, Renaşterea, Telegraful Ro­mân – cu articole de atitu­dine şi orientare etică, mili­tantă pentru idealurile de pa­trie şi credinţă creştină, dr. Gh. Telea a încheiat 93 de ani de viaţă şi activitate exemplară de intelectual, medic şi patriot român. El se adaugă marilor figuri de europeni reprezen­tativi ai naţiei lor, prin dăruire activă şi dragoste necondi­ţionată pentru semenii săi.
Dumnezeu să îi aşeze su­fletul bun şi generos, la Dreap­ta Sa luminoasă!
comentarii
3 comentarii

Dumnezeu sa-l hodineasca cu cei drepți . Atenție, nu era cetățean de onoare al Sibiului. I s-a refuzat acest titlu! Era cetățean de onoare al municipiului Cluj si al comunei Arpasu de Jos.
Serbu Gheorghe
09.10.2014 01:15
Dumnezeu să-l odihnească.
Guvernatorul Transilvaniei
09.10.2014 08:13
pentru a fi cetatean de onoare nu trebuie decrete sau legi,daca ai fost om de omenie, semenii te pun intr-un sertar drag inimii lor, un sertar al oamenilor buni.
ilie
09.10.2014 12:14
Din aceeasi categorie
SEVIS

koenigfrankstahl

Compa

WISAG

A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
Eurotrip
Valea Viilor Comunicat 2
Licitatie publica

accentmedia