Tribuna
PNL
Liber pentru cumpărarea locuinţelor ANL, la Tălmaciu
Dan FRÂNCU
1769 vizualizari
Liber pentru cumpărarea locuinţelor ANL, la Tălmaciu
Consiliul Local al oraşului Tălmaciu a adoptat, recent, Hotărârea nr. 85/2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL din oraşul Tălmaciu, a Comisiei de vânzare a locuinţelor ANL şi a atribuţiilor acesteia. Prin aprobarea respectivului regulament, au fost stabilite cadrul general, principiile şi procedurile privind vânzarea locuinţelor de tip ANL din oraşul Tălmaciu.

 

Astfel, în conformitate cu prevederile legale, s-a stabilit că vânzarea locuinţelor ANL din Tălmaciu se poate face doar către titularii contractelor de închiriere şi numai la solicitarea acestora.  Pentru ca vânzarea locuinţelor către titularii contractelor de închi­riere să poată fi efectuată, este necesară expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a con­tinuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solici­tantului. Regulamentul mai prevede că preţul locuinţei se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de bene­ficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, în termen de ma­ximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate. Valoarea de vânzare a locuinţei, calculată de către Comisia de vânzare a locuinţelor ANL, se aprobă de către Consiliul Local Tăl­maciu şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei, până la data vânzării acesteia şi coeficientul deter­minat în funcţie de ierarhi­zarea localităţilor pe ranguri. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat se stabileşte anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin Ordin al ministrului Dezvoltării Regio­nale şi Administraţiei Publice şi este valabilă până la data publicării în M.O. al României, Partea I, a următorului ordin. Valoarea de vânzare se calculează în baza valorii de înlocuire, în vigoare la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică. Valoarea de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, este de 1.578 lei/mp, inclusiv TVA.

Conform prevederilor ace­leiaşi hotărâri a legislativului local tălmăcean, comisia de vânzare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, con­struite prin Agenţia Naţio­nală pentru Locuinţe, are ur­mă­toarea componenţă: Adrian Istrate, director economic - preşedinte, Violeta Hanea, secretar - membru, Simona-Charlotte Dancu, şef SPAS Tălmaciu - membru, Ilie Dă­niel Şoima, şef birou buget - membru, Ioan-Adrian Dan­căneţ, şef serviciu tehnic - membru, Claudia-Emanuela Giura, consilier IT - secretar, Adrian Covaci - consilier local, Ilie Ivan - consilier local. Această comisie are urmă­toarele atribuţii: stabilirea valorii de vânzare/apartament, în funcţie de suprafaţă, valoare de înlocuire/euro/mp, amor­tisment şi comision pe baza cotei de amortizare, amorti­zare anuală şi amortizare pe mp, stabilite conform legii şi comunicate comisiei de către Serviciul contabilitate din ca­drul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăl­maciu; stabilirea preţului de vânzare a locuinţelor ANL; întocmirea raportului pentru Consiliul Local Tălmaciu, în vederea aprobării preţurilor de vânzare a locuinţelor ANL; verificarea îndeplinirii con­diţiilor obligatorii  prevăzute de lege  pentru cumpărarea locuinţelor ANL de către chiriaşi.

În Tălmacu există două blocuri de tip A.N.L., situate pe strada Emil Cioran, cu un număr de 60 locuinţe (apar­tamente cu două camere şi garsoniere).

Persoanele interesate pot afla relaţii suplimentare la Primăria oraşului Tălmaciu.

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia