Tribuna
SEVIS
Grupul „Stop triplarea taxei de salubrizare!! SIBIU!” a sesizat și Prefectura. Care sunt doleanțele sibienilor
Grupul „Stop triplarea taxei de salubrizare!! SIBIU!” a sesizat și Prefectura. Care sunt doleanțele sibienilor

După ce au trimis mai multe sesizări către Primăria municipiului Sibiu, ADI Eco, Soma sauCJ Sibiu, reprezentanții grupului „Stop triplarea taxei de salubrizare!! SIBIU!” au adresat o scrisoare deschisă și Instituției Prefectului. Semnatarii scrisorii au semnalat în document mai multe încălcări ale legii, cerând revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2019, privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu. Redăm mai jos conținutul integral al documentului trimis Prefecturii:

 

„1. Să solicitați în instanță revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2019, privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, respectiv revocarea art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1 la această hotărâre și, ca și consecință, obligarea Direcției Fiscale Locale Sibiu să restituie taxele de salubrizare încasate, în perioada în care HCL 179/2019 a fost în vigoare, de la proprietarii imobilelor declarate nelocuite/nefuncționale, având în vedere următoarele considerente:

 

În fapt, prin art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sibiu nr. 179/2019, privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, se impune ca ”Proprietarii care declară că un anumit imobil este nelocuit/nefuncțional, vor datora taxa de salubrizare pentru imobilul respectiv pentru o persoană.”

 

Prin acest aliniat au fost încălcate dispoziţiile:

  • Art. 3 lit. f) şi g) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, potrivit cărora serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
  • Art. 30 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează că pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale care se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
  • Art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările
    şi completările ulterioare, care reiterează faptul că taxele speciale se instituie pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice şi de asemenea că taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

 

Dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HCL Sibiu nr. 179/2019 sunt nelegale raportat la prevederile legale menţionate, sub două aspecte: pe de o parte, nu poate fi stabilită o taxă de salubrizare în funcţie de locuinţă, ci în funcţie de numărul de persoane care beneficiază de serviciul prestat, iar pe de altă parte, nu poate fi reglementată o taxă de salubrizare pentru persoana care nu locuieşte în imobilul în cauză şi ca atare, nu beneficiază de serviciul de salubrizare.

 

Conform dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi g) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe două principii de bază, respectiv tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat, nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor.

Normele juridice stabilesc, pe de o parte, că în cazul colectării deşeurilor menajere preţul se stabileşte pe numărul de persoane şi nu pe "gospodărie", iar, pe de altă parte, numai prin această modalitate de contractare pot fi respectate principiile sus-amintite. În caz contrar se produce un dezechilibru în ceea ce priveşte suportarea preţului prestaţiei, raportat la contraprestația operatorului, cu grave consecinţe în ceea ce priveşte respectarea principiului nediscriminării şi al egalităţii de tratament al utilizatorilor.

 

Față de principiile stabilite de Legea nr. 101/2006, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea şi calitatea serviciilor prestate, nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea unei taxe de salubrizare în sarcina persoanelor fizice şi juridice care nu locuiesc în imobilele în cauză şi care nu beneficiază de acest serviciu, instituie o discriminare faţă de persoanele care locuiesc efectiv în unitatea administrativ-teritorială, care beneficiază de serviciul de salubrizare.

 

Mai mult, potrivit legislaţiei incidente în materie, taxele speciale se pot încasa doar de la persoanele care beneficiază de serviciul în cauză, or, în speţă, imobilele în cauză nu sunt locuite, iar persoanele fizice sau juridice nu beneficiază de serviciul de salubrizare astfel încât nu pot fi obligate la plata unei taxe de salubrizare (art. 30 alin (1) şi (6) din Legea nr. 273/2006 şi art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal).

 

 

  1. Să solicitați în instanță revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 35/2021, privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, având în vedere următoarele considerente:

 

– Conform art. 3, alin. (8) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: ”Operațiunea de regularizare a taxei de salubrizare se va face anual, prin diferența între serviciile de salubrizare utilizate suplimentar și cele cuprinse în abonamentul PSSB, definite în cuprinsul anexei nr. 3.”

              Operațiunea de regularizare a taxei de salubrizare ar trebui să se facă prin diferența între serviciile de salubrizare ”efectiv utilizate” nu ”utilizate suplimentar” și cele cuprinse în abonamentul PSSB.

              De exemplu: Am 26 de goliri ale pubelei de deșeuri reziduale pe an incluse în abonamentul Practic. Dar, în anul respectiv am utilizat 30 de goliri. Serviciile de salubrizare utilizate suplimentar sunt 4. Regularizarea nu se face pentru 4 – 26 goliri ci pentru 30 – 26 = 4 goliri suplimentare.

 

            – Conform art. 3, alin. (9) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: ”Serviciile de salubrizare efectiv utilizate, care vor permite calcularea eventualelor servicii suplimentare față de abonamentul PSSB, vor fi măsurate prin aplicarea instrumentului economic „Plătește Pentru Cât Arunci” (PPCA), conform art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a)  Fiecare recipient de deșeuri colectat suplimentar față de numărul de colectări anuale incluse în abonamentul PSSB va duce la calcularea de servicii de salubrizare suplimentare;

b)  Serviciile de salubrizare suplimentare vor fi calculate prin aplicarea instrumentului economic „Plătește Pentru Cât Arunci”, bazat pe frecvență de colectare și volum, conform mecanismului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.”

Conform art. 17, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată: Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:

             e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic ”plăteşte pentru cât arunci”, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecvență de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizați;

Conform art. 17, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 211/2011, conceptul ”Plătește pentru cât arunci” trebuie aplicat pentru serviciile de salubrizare efectiv utilizate nu doar pentru serviciile de salubrizare suplimentare. În acest regulament conceptul ”Plătește pentru cât arunci” se aplică doar pentru ce arunci în plus față de ce ai inclus în abonament (număr de goliri suplimentare) și se aplică la modul penalizator, la tarife mult mai mari decât tarifele serviciilor incluse în abonament.

            Dacă arunci mai puțin decât ai inclus în abonament se plătește tot valoarea integrală a abonamentului, nu se mai aplică conceptul ”Plătește pentru cât arunci”.

De fapt, serviciile de salubrizare efectiv utilizate sunt măsurate prin aplicarea instrumentului economic „Plătește Pentru Cât Arunci” doar în cazul în care volumul serviciilor efectiv utilizate este mai mare decât volumul serviciilor incluse în abonament. În cazul în care volumul serviciilor efectiv utilizate este mai mic decât volumul serviciilor incluse în abonament se plătește întreaga valoare a abonamentului, plătindu-se astfel pentru servicii care, de fapt, nu au fost prestate. Astfel, sunt încălcate prevederile art. 454, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: ”Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”

 

            – Conform art. 4, alin. (1) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: Proprietarii de imobile aflate pe raza Municipiului Sibiu vor datora pentru fiecare imobildeținut un abonament pentru pachetul de servicii de salubrizare de bază (PSSB) utilizat, conform Anexei nr. 3 la prezentul regulament. Pentru imobilele declarate nelocuite/ nefuncționale nu se datorează taxă specială de salubrizare.

Din art. 4, alin. (1) reiese, în mod neechivoc, faptul că taxa de habitat a fost stabilită de Consiliul Local Sibiu în funcţie de gospodărie, iar nu de numărul de persoane care beneficiază de serviciul de salubritate şi care fac parte din acea gospodărie. Or, în aceste condiţii, date fiind principiile prevăzute de art. 3 lit. f și g din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea şi calitatea serviciului prestat și nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubrizare pe gospodărie, indiferent de numărul de persoane care o compun, nu este conformă cu principiile taxării echitabile, corelate cu cantitatea serviciului prestat şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evident că se încalcă aceste principii, de vreme ce locuinţele au număr diferit de persoane în compunere iar cantitatea serviciului prestat diferă în funcţie de persoanele din compunerea gospodăriilor respective. Astfel, conform dispoziţiilor din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe două principii de bază, respectiv tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat și nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor. Este evident că normele juridice stabilesc, pe de o parte, că în cazul colectării deşeurilor menajere preţul se stabileşte pe numărul de persoane şi nu pe "gospodărie", iar, pe de altă parte, numai prin această modalitate de taxare pot fi respectate principiile sus-amintite. În caz contrar se produce un dezechilibru profund în ceea ce priveşte suportarea preţului prestaţiei, raportat la contraprestaţia operatorului, cu grave consecinţe în ceea ce priveşte respectarea principiului nediscriminării şi al egalităţii de tratament a utilizatorilor.

Faţă de principiile sus-amintite stabilite de Legea nr. 101/2006, aprobarea taxei de salubrizare pe rol/gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu principiile taxării echitabile şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă, aşadar, încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcţie de numărul persoanelor ce compun respectivele gospodării.

 

– Conform art. 6, alin. (2) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: ”Abonamentul PSSB este perceput pentru serviciile de colectare puse la dispoziție ...”.

Încasarea contravalorii abonamentului PSSB pentru serviciile de colectare puse la dispoziție și nu pentru serviciile de colectare efectiv utilizate, duce, în cazul în care volumul serviciilor de colectare efectiv utilizate este mai mic decât volumul serviciilor de colectare puse la dispoziție, la încasarea unor taxe, de la persoane fizice şi juridice care nu au beneficiat de serviciile oferite, pentru servicii de colectare care, de fapt, nu au fost prestate, încălcându-se astfel prevederile art. 454, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: ”Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”

 

– Conform art. 9, alin. (1) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: ”Utilizatorii locuințelor individuale și cei care au declarat locuri de consum exclusive au la dispoziție 3 tipuri de abonamente privind serviciile de colectare puse la dispoziție astfel:”

 

Pachet de servicii incluse în abonament

Tipul recipientelor (Volum)

120 l

240 l

240 l

120 l

Rezidual

Plastic

Hârtie

Biodeșeuri

Nr. goliri incluse în PSSB/an

ECO

12

24

12

36

PRACTIC

26

24

12

36

MAXI

36

24

12

36

 

Conform tabelului de mai sus, numărul de goliri pentru plastic, hârtie și biodeșeuri este același indiferent de abonament. Ori, este logic că, dacă cantitatea de deșeu rezidual generat crește proporțional cu numărul de membrii ai familiei, va crește și cantitatea de deșeuri de plastic, hârtie și biodeșeuri generată. Nu este echitabil ca numărul de goliri din aceste trei fracții, plătite în cadrul abonamentului, să fie același indiferent de tipul abonamentului. Nu este echitabil pentru cei care nu au nevoie de 24 / 12 / 36 goliri pe an pentru deșeuri de plastic, hârtie și biodeșeuri dar totuși plătesc, pentru niște servicii de care nu beneficiază.

Se încalcă, astfel, prevederile art. 454, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: ”Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”

 

– Conform art. 11, alin. (1) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: ”Valoarea abonamentelor este următoarea:”

 

 

TIP abonament

COST/lună (lei)

adică

COST/an (lei)

ECO

31,5

 

378

PRACTIC

42

 

504

MAXI

49,5

 

594

 

– Conform art. 11, alin. (2) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: ”Pentru stabilirea costurilor abonamentelor menționate la alin. (1) au fost avute în vedere următoarele costuri de colectare a recipientelor:

a)    9 lei/golire – pubela de rezidual de 120 litri;

b)    4 lei /golire – pubela de biodegradabil de 120 litri;

c)    3,5 lei/golire – pubela de reciclabil de 240 litri.”

 

            Costul pentru golirile pubelelor pentru plastic, hârtie și rezidual este același pe imobil/pe an pentru toate cele trei abonamente și este 24 x 3,5 + 12 x 3,5 + 36 x 4 = 270 lei/imobil/an, indiferent de numărul de goliri de care se beneficiază și de numărul de persoane din imobil.

            Dacă raportăm această taxă la numărul de persoane din imobil rezultă următorul cost/persoană/an (excludem imobilele cu o persoană și cu două, care au regim diferit):

 

Cost / persoană / an pentru imobile cu: 

3 persoane

4 persoane

5 persoane

6 persoane

90

67,5

54

45

 

            Costul pentru golirile pubelelor pentru deșeuri reziduale este:

 

TIP abonament

Cost golire pubele deșeuri reziduale / an (lei)

ECO

108

PRACTIC

234

MAXI

324

 

                Conform art. 9, alin. (1) și art. 11, alin. (1), pentru deșeurile reziduale:

  • În cadrul abonamentului ECO, indiferent că se utilizează o golire a pubelei de deșeuri reziduale pe an sau 12 goliri pe an, se plătește aceeași valoare, 108 lei/an.
  • În cadrul abonamentului PRACTIC, indiferent că se utilizează 13 goliri ale pubelei de deșeuri reziduale pe an sau 26 goliri pe an, se plătește aceeași valoare, 234 lei/an.
  • În cadrul abonamentului MAXI, indiferent că se utilizează 27 golire ale pubelei de deșeuri reziduale pe an sau 36 goliri pe an, se plătește aceeași valoare, 324 lei/an.

                Deci, în fapt, se plătesc goliri incluse în abonament dar care nu au fost efectuate, adică serviciul nu a fost prestat.

 

                Acest sistem de abonamente duce la următoarele costuri pentru o golire a pubelei de deșeuri reziduale, în funcţie de numărul de goliri pe an:

 

Abonament ECO

Număr de goliri pe an

6

7

8

9

10

11

12

Tarif pe golire

18

15,43

13,5

12

10,8

9,82

9

 

Abonament PRACTIC

Număr de goliri pe an

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Tarif pe golire

18

16,7

15,6

14,6

13,7

13

12,3

11,7

11,1

10,6

10,2

9,7

9,4

9

 

Abonament MAXI

Număr de goliri pe an

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tarif pe golire

12

11,6

11,2

10,8

10,4

10,1

9,8

9,5

9,2

9

 

            Deci, cu cât la un imobil sunt mai puține goliri pe an decât cele incluse în abonament, se plătește un tarif mai mare pe golire.

 

            În ceea ce privește condominiile, prezentul Regulament nu stabilește clar modul de lucru pentru toate situațiile posibile. De ex., nu este reglementată situația în care locatarii nu doresc atâtea seturi de pubele câte familii locuiesc acolo.

 

            Având în vedere inechitățile, discriminările, modul de calcul fără nici o logică și structura obligatorie de abonamente care nu reflectă absolut deloc conceptul ”Plătește pentru cat arunci”, se impune anularea acestui Regulament.

comentarii
4 comentarii

Excelenta analiza. Felicitari autorului/autorilor! Actuala HCLMS privind tarifele pentru salubrizare trebuie abrogata. Totusi, trebuie recunoscut ca e foarte greu sa faci niste reglementari care sa fie si usor de aplicat si multumitoare pentru toata lumea.
Cititescu
04.03.2021 09:26
cum poate fi contactat grupul „Stop triplarea taxei de salubrizare!! SIBIU!” ?
marius
04.03.2021 10:53
In toata aceasta ecuatie ce cauta ADI Eco?
un curios
04.03.2021 12:09
"Cum poate fi contactat grupul „Stop triplarea taxei de salubrizare!! SIBIU!” ?"

Pe facebook
Corina
04.03.2021 16:53
Din aceeasi categorie
Noua ne pasa

publicare anunturi

Somarest

PORTAL MEDICAL

Comunicat_de_Presa_benef-finali-Amador-Concept

Comunicat de presa Jujube Atelier

COMUNICAT DE PRESA

Vacanta Eurotrip
info
Palatul Brukenthal Avrig
Licitatie publica

accentmedia