Tribuna
PNL
Finanţările europene prezentate la CJ
Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu au par­ticipat ieri la o întâlnire la Consiliul Judeţean Sibiu care a avut ca temă noutăţile legislative în domeniu, dar şi prezentarea proiectului „Europa pen­­tru cetăţeni 2014-2020”.
La în­tâl­nire au participat Iordan Nicola, se­cretarul judeţului, Rodica Ţîrlea, şef serviciu Admi­nistraţie publică locală din cadrul Consiliului Jude­ţean Sibiu, Oana Băluţescu, coor­donator program „Europa pentru cetăţeni 2014-2020” din cadrul Ministerului Cul­turii şi Sorin Enuş, consilier de implementare a pro­gra­mului „Europa pentru cetă­ţeni 2014-2020” din cadrul Minis­terului Culturii. Obiectivele specifice ale pro­gra­mului „ Europa pentru cetăţeni 2014-2020” sunt sensibi­lizarea pu­blicului cu privire la memoria is­to­rică, la istoria şi la valorile comune precum şi la scopul U­niu­nii şi anu­me promovarea pă­cii, a valorilor sale şi a bunăstării cetăţenilor săi prin încurajarea dezbaterii, a reflec­ţiei şi a creării de reţele şi încu­ra­jarea participării democratice şi ci­vice a cetăţenilor la nivelul UE prin­tr-o înţelegere mai bună a pro­ce­su­lui de elabo­rarea a poli­ticilor Uniunii. Bugetul programului pen­tru cei şapte ani (2014-2020) este de 185.468.000 euro. „A inceput un nou ciclu de finanţare europeană 2014-2020, însă nu avem definite toate liniile de finanţare şi încă lucrăm pe exer­ciţiul financiar 2007-2013. „Euro­pa pentru cetăţeni 2014-2020” este un proiect important la care poate participa fiecare dintre dumneavoastră. Tre­buie să aveţi doar idei pentru pro­iecte şi în rest vă a­jutăm noi. Tre­bu­ie bi­ne fă­cute ast­fel încât să fie res­pec­tate toa­­te so­li­citările”, le-a trans­mis Oana Bălu­ţescu, se­cre­tarilor u­nităţilor ad­minis­tra­tiv-teri­to­riale din ju­deţul Si­biu. Progra­mul în­tâl­nirii a cu­prins şi pre­­­zen­tarea nou­tăţilor legislative de către Ior­dan Ni­co­la, secre­tarul jude­ţului.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia