Tribuna
PNL
330 de elevi au vizitat ULBS în weekend
Andra MARINESCU
1327 vizualizari
330 de elevi au vizitat ULBS în weekend
*330 de elevi din Regiunea Centru au trecut pragul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, în cadrul unui târg de ofertă educaţională.*
Au venit din Zărneşti, Fă­găraş, Săcele, Victoria, Teiuş, Sfântu Gheorghe şi Cugir, ca să cunoască, pe 18 şi 19 oc­tom­brie, cele nouă facultăţi ale ULBS. Acţiunea a făcut par­te din cadrul programului "Con­struieşte-ţi cariera, pas cu pas! Consiliere şi orien­tare profe­sio­nală pentru elevii din Regiu­nile Centru şi Sud-Est", POS­DRU/160/2.1/S/132690, im­ple­mentat de Aso­ciaţia DONIT din Braşov, în care uni­versi­tatea sibiană este parte­ner alături de Uni­versitatea de Me­dicină şi Far­macie din Târ­gu-Mureş, Uni­versitatea "Ovi­dius" din Con­stanţa şi Univer­sitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. De vorbă cu profesorii şi studenţii Programul celor două zile de­­dicate târgului de ofertă educaţională s-a desfăşurat în Aula Magna a ULBS şi în am­fi­teatrele Facultăţii de Li­tere şi Ar­te şi al Ingineriei. Aici, tinerii şi cadrele didac­ti­ce ce i-au în­so­ţit au discutat cu Ioan Bon­drea, rectorul ULBS, şi cu Livia Ilie, pro­rec­tor al ULBS, des­pre oferta educaţională, condiţiile de admitere, baza materială, spa­ţiile de cazare şi masă, programele internaţio­nale de­rulate de ULBS şi opor­tu­nităţile de studiu în străină­tate, pre­cum şi despre pro­iec­tele şi ac­tivităţile extra­cur­ricu­lare ale studenţilor. Tot­oda­tă, pentru a cunoa`te şi mai bine viaţa de student, elevii i-au putut as­culta şi pe even­tualii colegi mai mari, respectiv actualii stu­denţi ai ULBS, care le-au împărtăşit din experien­ţele lor. Tabără la Sibiu În această vreme, între 17-19 octombrie, a avut loc la Sibiu, tot în cadrul progra­mului, o tabără de dezvoltare personală pentru 80 de elevi ai Colegiului Naţional "Mihai Viteazul" din Sfântu Gheor­ghe, ei particip]nd la se­siuni interactive dedicate orien­tării în carieră, susţinute de psi­hologi, consilieri în carieră şi experţi educaţionali ai ULBS. "Unul dintre obiec­tivele stra­tegice cuprinse în Strategia ULBS 2020 îl re­prezintă dezvoltarea unui par­teneriat strategic cu me­diul preuni­versitar, av]nd drept scop principal implicarea ULBS în orientarea şi con­silierea ele­vilor în alegerea ca­rierei po­trivite. În acest con­text, parti­ciparea univer­sităţii noastre în acest proiect generos vine să răspundă acestui dezi­derat. Avem şan­sa să par­ticipăm cu experţii ULBS la orientarea în carieră a 20.000 de elevi din Regiu­nile Centru şi Sud-Est", a spus prorectorul Livia Ilie, coordonator al proiec­tului, din partea Universităţii "Lu­cian Blaga" din Sibiu.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia