Tribuna
Sevis
2021 Dosarele patrimoniului (LXXXIII): 200 de ani de la naşterea consilierului lui Şaguna! - libertate, naţionalitate şi fraternitate! - îl comemorăm pe Ioan Cavaler de Puşcariu?
Marius HALMAGHI
889 vizualizari
2021 Dosarele patrimoniului (LXXXIII): 200 de ani de la naşterea consilierului lui Şaguna! - libertate, naţionalitate şi fraternitate! - îl comemorăm pe Ioan Cavaler de Puşcariu?

Două mari personalităţi istorice ale României trebuie sărbătorite în „Anul omagial al pasto­raţiei românilor din afara României şi Anul come­morativ al celor adormiţi în Domnul; ...”, an pro­clamat de Patriarhia Română. Reprezentând cu cinste interesele tuturor românilor, Gheorghe Ioanovici (1821, Timişoara - 1909, Budapesta) şi Ioan Cavaler de Puşcariu (1824, Sohodolul Branu-lui - 1911, Bran) au aparţi­nut unor generaţii foarte apropiate ca vârstă (din medii diferite), destinele lor s-au împletit, întâlnindu-se şi conlucrând spre binele comunităţilor româneşti divizate, sub stăpânirea celor trei mari imperii.

Gheorghe Ioanovici s-a născut în familia marelui negustor macedoromân stabilit în Banat, Ioan Kaliva-Ioanovici, consilier la Curtea de Apel Caraş şi  înnobilat de împăratul Francisc I al Austriei, după cumpărarea domeniilor nobiliare Duleu şi Valea Mare. Tânărul Gheorghe a făcut studiile liceale în Timişoara, urmând dreptul şi filozofia la Seghedin, Pojon şi Pesta, devenind avocat (1842). S-a remar­cat de tânăr în viaţa publică, fiind ales deputat, iar în anii revoluţiei (1848-1849) frun­taş al românilor bănăţeni. Militând pentru împăcarea românilor cu ungurii, după „dezastrul” de la Şiria, s-a refugiat în Turcia. A fost condamnat, făcând efectiv închisoare la Pesta, Viena şi Olmütz (între 1854-1857), pentru a cunoaşte libertatea în urma amnis­tiei generale. Din 1860 a început afirmarea în plan publicistic. Prin căsătoria cu fiica macedoromânului Ştefan Mano (din Pesta) a ajuns cumnat cu senatorul imperial Nicolae Dumba (macedoromân stabilit la Viena), deschizându-i-se multe uşi în cele două capitale ale imperiului. A avut o carieră parlamen­tară bogată, fiind numit secre­tar de stat de ministrul Cultelor, baronul Iosif Eöt­vös (prietenul din stu­denţie al lui Andrei Şa­guna). A fost apreciat ca „modest, cult şi muncitor”, îmbrăţişând principiile ideologiei umanitariste a lui Eötvös: „libertate, naţionalitate şi fraterni­tate”. A ajuns să conducă secţiunile ortodoxe ro­mâno-sârbe din imperiu, înalta funcţie (recomandat de Şaguna) permiţându-i să sprijine rezolvarea problemelor comunităţii ortodoxe româneşti din Ardeal, colaborând cu Ioan Cavaler de Puşcariu (care era referentul său). A sprijinit elaborarea Statu­tului Organic, participând la Congresul constituant al Bisericii Ortodoxe Ro­mâne ca şi la înfiinţarea Mitropoliei din Transilvania (1864-1865). A participat activ la toate etapele elaborării şi aprobării legii din 24 iunie 1868 - „În cauza celor de confesiune Greco-orientală” care extin­dea prevederile legii („egalele drepturi cu sârbii”) din 1792 şi asupra Mitropoliei române. A participat activ la primul Congres naţional - bise­ricesc al Mitropoliei Orto­doxe reînviate în Ardeal, el afirmând că «s’a zidit “templul unităţii confe­sionale şi naţionalea românilor din Ardeal, prin votarea Statutului Orga­nic». Datorită sprijinului constant acordat mitro­politului Şaguna, a fost considerat cel mai apropiat colaborator al său; pentru activitatea - considerată naţională a echipei lui Ioanovici, inclusiv Puşcariu şi Vasile Roşescu -, cei trei au fost înlăturaţi din funcţii de ministrul Trefort (în 1871, după moartea lui Eötvös). Scriitorul Ioanovici a fost ales membru cores­pondent al Academiei Ma­ghiare (1867) şi membru ordinar (1883), fiind invidiat pentru lucrările sale de reînnoire a limbii ma­ghiare! A ajuns condu­cătorul francmasoneriei din Ungaria, fiind prieten bun cu Emanoil Gojdu şi executorul testamentar al averii acestuia. A sprijinit biserica, şcoala şi comu­nitatea din Duleu (com. Fârliug, jud. Caraş-Se­verin), stingându-se din viaţă la Budapesta.

Din biografia publicată de dr. Maria Berényi aflăm că însuşi „magistratul capitalei a oferit un loc de onoare în cimitirul Kere­pesi”, la funeraliile organi­zate participând şi membri ai cabinetului Ungariei. Chiar dacă majoritatea românilor nu-l cunosc pe marele savant, iar ziare româneşti l-au criticat cu prilejul morţii, imaginea mormântului de marmură semnalează că locul de veci este încă iden­tificabil pentru marele român Joannovics György (sub numele maghiarizat).

Ioan Puşcariu s-a năs­cut în 1824, într-o familie de preoţi, o veche familie nobiliară românească. A urmat gimnaziul în Braşov, ultima clasă la Sibiu, unde a urmat şi cursul clerical ortodox român. A urmat cursuri filosofice la Cluj (coleg cu Papiu şi Hodoşiu) şi studii juridice la Academia de drepturi din Sibiu (cu Simeon Bărnuţiu). A participat ca „stegar naţional” la Marea Adunare Naţională de la Blaj (1848), ulterior ocu­pând diverse funcţii: subprefect la Făgăraş, jude cercual la Deva şi Pui, protopretor la Veneţia, ad­ministrator comitat Ceta­tea de Baltă (1862), căpi­tan suprem al distric­tului Făgăraş (1865), consilier al ministrului Cultelor (1867) şi membru al Cu­riei supreme judecătoreşti în Budapesta (1869-1890), de unde se retrage în locul natal, Bran. Sunt memo­rabile cuvintele lui Şaguna (dintr-o epistolă): «... Omul e o creatură mizerabilă, dacă nu se foloseşte de independenţa sa perso­nală: atunci în deşert se va lupta pentru indepen­denţa sa socială şi civilă ...».

A fost decorat pentru bogata activitate cu ordinul Coroanei de fier cl. III-a, fiind ridicat în statutul cavalerilor ereditari. Ca şef al administraţiei a participat la adunări şi consultări publice politice, naţionale, bisericeşti şi literare ale românilor, contribuind la reabilitarea şcolilor popo­rale. S-a aflat printre cei care au dat «impulsul cel dintâiu pentru înfiinţarea Asociaţiunii transilvane, a cărei statute s’au acceptat la referada şi după proiectul pregătit de el. (...) În considerarea activităţii sale pe terenul literar, în
13 septembre 1877 fu ales membru onorar al Acade­miei Române». A primit medalia „Bene Merenti” a regelui Carol I.

Din articolul „Ioan cav. de Puşcariu” - revista „Fa­milia” (nr. 12 din 24 martie/ 5 aprilie 1896, Oradea) - aflăm şi membrii familiei: «Din căsătoria încheiată la an 1851 cu Stana lui Oprea Circa din Săcele, crescută în claustrul Ursulinelor din Sibiiu, şi reposată în
27 martie 1894, s’au născut patru feciori, cari încă trăiesc, anume: - Ioan, inginer la centrala căilor ferate române în Bucu­reşti, - Iuliu, dr. în drepturi şi jude la tribunalul din Budapesta, - Emil, dr. în medicină şi profesor de histologie la universitatea din Iaşi, - apoi Iuniu, dr. în şciinţele politice şi prim vice-consul austro-ungar în Alexandria Egipetului».

Cripta (1894), monu­ment funerar din piatră a Cavalerilor Puşcariu, este situată pe o proprietate privată (în Bran), teren al unui urmaş din familie. Privind retrospectiv, la mai bine de un secol de la stingerea din viaţă a celor două mari personalităţi -, nu putem să nu remarcăm efortul titanic al dr. Maria Berenyi de a promova patrimoniul românesc din Ungaria; în România, memoria lui Ioan Puşcariu şi a descendenţilor este promovată de multe localităţi şi asociaţii (Bran, Veneţia de Jos, etc.).

De „Ziua drapelului naţional” (26 iunie) amintim câteva versuri din poezia „Idealul româ­nesc”, autor Iosif Vulcan:

«Suntem Români, un neam în lume,/ Ce ţine la trecut şi nume;/ Avem şi noi un ideal/ Naţional,/ Pe care n’au să ni-l sugrume/ Nici fer, nici jug, nici orice val./ Ni l’am adus din Roma vechia,/ Ni l’a cântat tot la urechia/ Măicuţa când
ne-a legănat;/ Ş-am învăţat/ Că-i nalt şi sfânt, fără părechia,/ Să ne ’nchinăm lui nencetat!/ (...) Pe steag sclipesc în foc de soare/ Cuvinte dragi, încălzitoare,/ Ce nasc în pept un bold de-avânt:/ Credeul sfânt/ Că neamul nostr’ în veci nu moare,/ C ’avem menire pe pământ/ Odraslă din trupină tare,/ Vom creşce sus, vom creşce mare,/ Ca bradul drept, ce-a încolţit/ Dintr’un granit;/ Ş-om fi un neam, ce toate le-are,/
Că-i liber, cult şi fericit! Iosif Vulcan».

(va urma)

comentarii
1 comentarii

Pana la Craciun incheiati serialul acesta? Ne exaperati! Tot ce-i prea mult strica!
07.07.2021 12:25
Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia