Tribuna
Târgul National de Carte si Revistã Religioasã a ajuns la editia a XIII-a
Dumitru CHISELIŢĂ
1926 vizualizari
Târgul National de Carte si Revistã Religioasã a ajuns la editia a XIII-a

În calendarul manifestã­ rilor culturale ale Sibiului, tot­ deauna, la început de noiem­ brie, este aºteptat, de iubitorii cuvântului scris (ºi nu numai scris) ºi ai tezaurului de spi­ ritualitate creºtinã, acest moment, primul (ºi din câte ºtim noi, singurul) care are ca subiect cartea, revista sau, mai nou, CD-ul sau DVD-ul cu tematicã religioasã. Este vorba de Târgul Naþional (fãrã nicio exagerare) de Car­ te ºi Revistã Religioasã, ajuns, prin strãduinþa organi­ zatorilor ºi ajutorul priete­ nilor, la cea de-a XIII-a ediþie. Sunt prezente 20 de edituri din Sibiu, Bucureºti, Ploieºti, Galaþi, Bacãu, Iaºi, Deva ºi Chiºinãu,
Evenimentul a fost deschis oficial ieri, la ora 13, în Corpul B al Bibliotecii Judeþene AS­ TRA, "startul" fiind dat de ing. Lucian Coca, preºedintele Aso­ ciaþiei SCRIPTUS, princi­ palul organizator al tuturor ediþiilor târgului. Au fost pre­ zenþi reprezentanþi ai Mitropoliei Ardealului ºi ai Bibliotecii ASTRA, alãturi de ei fiind ºi actriþa Manuela Golescu, care a susþinut un scurt recital de poezie orto­ doxã.
Tot ieri, au fost lansate cãrþile "Omul ºi maºina", de prof.univ. Thomas Molnar, "Dicþionar de cuvinte recen­ te" de Florica Dimitrescu, "Path to the Kingdom- Hiero­ monk Arsenie Boca", (traducerea în limba en­ glezã a volumului "Cãrarea Împãrãþiei"), "Pã­ rin­ tele Ar­ senie Boca în Arhi­ vele Secu­ ritãþii", vol. I (coor­ donatori Flo­ rian Bichir, Ro­ meo Pe­ traºciuc ºi Raluca Toderel), ºi "Când satana îþi dã târ­ coale... George Raco­ veanu, ucenicul lui Nae Io­ nescu în Dosarele Secu­ ritãþii" de Florian Bichir. Tot ieri, a fost vernisatã expoziþia "Pãrin­ tele Arsenie Boca ºi Secu­ ritatea" (documente inedite din Arhivele CNSAS).

Pentru astãzi, Târgul Na­ þio­ nal de Carte ºi Revistã Religioasã are pregãtite, pe lângã bogata ofertã publicis­ ticã, de la standurile editurilor invitate, prezentarea volume­ lor "Texte alese" de Sf. Ioan Gurã de Aur (vol.1 ºi 2), (ora 17), lansarea cãrþii "Îndrãz­ nesc sã trãiesc sãnãtos", de Doina Blaga, ora (17.30), momentul editurilor "Agnos" din Sibiu ºi "Cu Drag" din Chiºinãu, cu lansarea volumelor "Duminici în Dar" ºi "Porþile Cerului. Cateheze radio-difuzate", ambele de pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, "Dincolo de gratii...” ºi "Alte 77 de întâmplãri nostime din viaþa pãrinþilor” de Romeo Petraºciuc, mo­ mentul Editurii "Andreiana" din Sibiu (ora 19) cu prezen­ tarea volumelor "Liturghia - sufletul etern al Ortodoxiei în rugãciune", de pr. prof. dr. Ene Braniºte, "Repertoriul bibliografic al localitãþilor ºi monumentelor medievale din Transilvania" de Nicolae Stoicescu, "Sinaxarul sau vieþile sfinþilor. Lunile Sep­ tembrie ºi Octombrie" de Ieromonahul Macarie, "Po­ teci de luminã. 21 de trepte spre Rai” de pr. Gheorghe Colþea, "Cuvinte din Scrip­ turi" de pr. Gheorghe Streza, ºi "Episcop dr. Vasile Coman. Teme de lecturã” de pr. dr. Cristian Muntean.
Târgul Naþional de Carte ºi Revistã Religioasã din Sibiu, organizat de Asociaþia SCRIP­ TUS cu sprijinul Mitro­ poliei Ardealului, Episcopiei Tulcii, Bibliotecii Judeþene ASTRA ºi Consiliului Jude­ þean Sibiu va fi deschis pânã duminicã, 3 noiembrie, pro­ gramul de vizitare fiind între orele 10 ºi 20. Intrarea este liberã.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Infinity Ink. Photography

Vacanta Eurotrip
info
Publica anunturi
Licitatie publica

accentmedia