Tribuna
PNL
Stimularea fonică - folosită în prevenirea bolii Alzheimer
Adrian POPESCU
888 vizualizari
Stimularea fonică - folosită în prevenirea bolii Alzheimer

În cadrul lucrărilor sesiunii internaţionale "Antropologia comunicării", prof.univ. dr. Maria Vrabete şi  conf.univ. dr. Cristian Neamţu au prezentat o temă de mare actualitate, din care rezultă că doar 5-10% din capacitatea creierului unei fiinţe umane se foloseşte în activitatea noastră neuro-psihică.  Conform celor doi cercetători,  mecanismele învă­ ţării şi memoriei  s-ar  datora modificărilor biochi­ mice produse la nivelul sinap­ selor neuronale. În funcţie de zonele în care sunt situaţi neu­ ronii, memoria este de­ pozitată şi salvată sub formă de memorie de scurtă şi de lungă durată. Referenţii au mai precizat că organizarea continuă a structurii reţelelor neuronale şi buna lor funcţio­ nare sunt controlate, în mod subtil, de către conştiinţa proprie şi de armonia sau de sincronizarea funcţională a emisferelor cerebrale. Stimu­ larea fonică (mindsync) este folosită  pentru prevenirea bolii Alzheimer sau/şi tratarea unor boli degenerative neuro­ logice şi este  recomandată pentru îmbunătăţirea proce­ sului de învăţare, ca adjuvant în formarea profesională duală. În România sunt diagnosticate cu Alzheimer circa 300.000 de persoane, iar în Europa, anual sunt raportate între 14.000 - 15.000 de persoane care suferă de această maladie. ''Alzhei­ merul este o boală. Demenţa este ultima fază a bolii, ea debutează cu mult înainte de a o diagnostica... se insta­ lează în jurul vârstei de 45 - 50 de ani. Dacă se instalează după 65 - 70 de ani nu mai sunt factori de risc pentru această boală'' susţine conf. univ. dr. Cristian Neamţu.  Prin stimularea fonică se reali­ zează stimularea externă a sincronizării emisferelor cerebrale, dar cu ajutorul voinţei se pot obţine aceleaşi efecte, recurgând la tehnici spirituale, în special  rugă­ ciunea rostită cu glas tare (individual sau colectiv). Cei doi cercetători au precizat că  pentru studiul lor  au selec­ ţionat 60 de tineri (studenţi cu vârste cuprinse între 21-24 de ani). "Cu o parte dintre studenţi colaborarea a continuat şi după experiment, rezultatele lor socio-profesionale fiind remarcabile. Tinerii voluntari, selectaţi pentru studiu, sănătoşi, fără patologii în sfera neurologică, au fost tes­ taţi asupra capacităţii de a percepe banda de frecvenţă cuprinsă între 45 Hz (valoarea minimă) şi 16.500 Hz. (valoa­ rea maximă). Pentru toţi studenţii au fost prezentate cunoştinţele teoretice, strict profesionale, intercalate cu date de cultură generală în legătură cu subiectul cursului sau lucrărilor practice; au fost lansate, de asemenea, dis­ cuţii libere, interactive.  Ex­ perimentul a durat mai multe luni. Per­ formanţa  aparatului utilizat  ne-a permis obser­ varea apariţiei ritmului alfa, calculul şi prelucrarea statis­ tică a puterii spectrale a frec­ venţei, fiind realizată de către calcu­ latorul inclus în elec­ troene­ cefalograf. Am iden­ tificat  mo­ mentele  evo­ luţiei “dialogului vibraţional” dintre semnalul extern-intern şi undele EEG, ca răspuns al neuronilor la semnal. Pre­ lu­ crarea mate­ matică a traseelor EEG a fost executată automat. Împreună cu aspectele EEG ne-a fost  confirmată existenţa unor corelaţii între activitatea electrică a creierului, pe de o parte şi nivelul intelectual. Observaţiile noastre susţin opinia că modificările sesi­ zate pe EEG sunt produse de efectul electromagnetic mai mult decât de cel acustic, iar prin înregistrarea EEG  se culeg  numai o parte din feno­ menele electrice cerebrale re­ zultate din activitatea me­ tabolică şi funcţională a neu­ ronilor şi formaţiilor cerebrale cortico-subcorti­ cale. La aces­ tea se asociază  activităţile bioelectrice ale tonusului mus­ cular şi variaţiile rezis­ tenţei electrice a pielii, multitu­ dinea factorilor asociaţi,  influenţând în bună măsură răspunsul cortexului la stimulii sonori", ne-a precizat prof.univ. dr. Maria Vrabete. Cât priveşte concluzia celor două cadre universitare din Cra­ iova, ea este una simplă, fără echivoc: "stimularea fonică  trebuie folosită în prevenirea bolii Alzheimer".

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

management dirigentie inofrmare

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia