Continental
Tribuna
Ghid de dezvoltare:
Sibiul următorilor 10 ani: verde, cultural, inovativ şi al comunităţilor
Sorana MAIER
1732 vizualizari
Sibiul următorilor 10 ani: verde, cultural, inovativ şi al comunităţilor

Primăria Sibiu împreună cu Fundaţia Heritas a finalizat elaborarea Ghidului de Dez­voltare a Municipiului Sibiu pentru perioada 2014 – 2024, un document care indi­că direcţiile de dezvoltare  a oraşului pentru următorii 10 ani, acestea fiind stabilite în urma analizei datelor şi con­sultărilor publice. Prin obiec­tivele propuse, noul ghid continuă proiectele celor 10 ani precedenţi.

“Acesta este mai mult de­cât un simplu act adminis­trativ care exprim[ viziunea administraiei locale. Docu­mentul este în fapt rezultatul unor ample consult[ri publi­ce pe care le-am organizat atât cu instituii publice `i speciali`ti, cât `i cu ONG-uri, diverse asociaii `i simpli ce­t[eni. Pentru noi a fost im­portant s[ afl[m direcia în care cet[enii `i actorii publici doresc ca ora`ul s[ se dez­volte, pentru c[ sprijinul co­mu­nit[ii în eforturile admi­nistraiei locale este extrem de important. De aceea, cred c[ Ghidul este un docu­ment reprezentativ `i va fi un instrument foarte bun pentru noi, ajutându-ne s[ stabilim prioritatea investiiilor viitoa­re” a subliniat primarul inte­rimar al Sibiului, Astrid Fodor.

Patru direcţii

Documentul stabile`te pa­tru direcii principale de dez­voltare pentru urm[torii 10 ani Sibiu – ora` al culturii `i al sportului, Sibiu – ora` ino­va­tiv `i prosper, Sibiu – ora` verde `i responsabil şi Sibiu – ora` al comunit[ilor.

Aceste direcţii de dezvol­tare vor polariza proiectele de investiţii ale administraţiei locale, iar scopurile următo­rilor 10 ani se vor referi la păs­trarea şi consolidarea iden­tităţii oraşului prin dez­voltarea unor programe în domeniul patrimoniului şi al culturii, susţinerea rolului so­cial al culturii şi sportului, creş­terea notorietăţii ora­şului la internaţional, promo­varea unui mediu economic dinamic, susţinerea unei dezvoltări durabile, inte­gra­rea într-un context regio­nal a oraşului şi asigurarea unei bune guvernări a Sibiului.
Între proiectele propuse pentru următoarea perioadă se numără diversificarea ofer­tei culturale, reabilitarea patrimoniului arhitectural `i a spaiilor urbane, valori­fi­carea peisajului natural, încurajarea dezvolt[rii spor­tului de mas[ `i diversi­ficarea infrastructurii spor­tive, încurajarea activit[ilor culturale în cartiere.
Utilizarea instrumentelor specifice sectorului tehno­logiei informaiei ca vector de promovare, dezvoltarea Aero­portului Internaional Sibiu, susinerea domeniilor eco­nomice care creeaz[ valoare ad[ugat[, asigurarea infra­struc­turii care s[ atrag[ noi in­vestitori, cre`terea `i diver­sificarea ofertei de locuri de munc[ şi stimularea parte­ne­riatelor public – private.
Documentul detaliaz[ fie­care dintre aceste obiec­tive care vor duce Sibiul spre o dezvoltare durabil[ în ur­m[­torii zece ani, prin con­cursul autorit[ilor, al me­diu­lui de afaceri `i al întregii comunit[i.
În tendinţe
Documentul este sincro­nizat `i cu tendinele euro­pene `i internaionale în domeniul dezvolt[rii comu­nit[ilor, fiind subliniate mai ales prevederile strategiei Europa 2020 care prevede dezvoltarea inteligent[, durabil[ `i incluziv[ în dome­niul economiei, ocup[rii popu­laiei, cre`terii eficienei energetice, educaiei, redu­cerii emisiilor nocive, turis­mului, culturii `i sportului.
În prima parte a ghidului sunt descrise situaţia actuală a municipiului Sibiu: ten­dinţele demografice, resur­sele bugetare, calitatea vieţii, situaţia educaţiei, gradul de dezvoltare urbană, mediul economic, structura forţei de muncă, veniturile populaţiei şi mediul cultural. Sunt ana­lizaţi aici şi factorii care influenţează calitatea vieţii, implicarea mediului privat în viaţa comunităţii, locuinţele şi spaţiile verzi, infrastructura şi transportul public.
De aici rezultă ariile în care trebuie intervenit pentru ca dezvoltarea Sibiului să fie în continuare armonioasă, iar oraşul să se îndrepte în direc­ţia corectă. Spre exemplu, me­diul economic trebuie orien­­tat spre domenii care au im­pact direct în comu­nitate prin crearea de locuri de mun­că, trebuie încurajată o impli­care mai accentuată a socie­tăţii civile, trebuie creată o ofertă de servicii pentru toate cate­goriile de vârstă, este nece­sară creş­terea condiţiilor de trai în zonele rezidenţiale, pre­cum şi diversificarea oferte­lor de petrecere a timpului liber.comentarii
5 comentarii

Surpriza totala pe piata ofertelor de lucru! Tot mai multi oameni lucreaza acum cu noi, convinsi de seriozitatea noastra! NU este necesara niciun fel de experienta! Oferim curs gratuit de instruire de la zero! Selectam urgent dezvoltatori de proiect pentru piata nationala si mondiala. Plata castigurilor realizate este garantata prin contract legal. Se lucreaza part-time (in timpul liber) sau full-time, la alegere. Cerem seriozitate maxima si dorinta de a invata ceva absolut nou si de viitor. Va oferim alte detalii dupa ce trimiteti textul
eva
12.12.2014 00:03
verde pe dracu , unde e o zona verde se gaseste un popa sa faca o biserica
nik
12.12.2014 07:24
Un articol care parea a fi interesant dar care e greu de citi si enervanr datorita lipsei diacriticelor. Pacat!!
Dan
12.12.2014 07:24
Domnul Director acest articol este rezultatul gretii produse redactorului Dvs care a ingurgitat dexul pe nemestecat.este ogramada de platitudini,un imens bla-bla;puteti sa=l concediati
VDV
12.12.2014 11:55
Ar fi fost mai usor de citit daca s-ar fi scris literele chiar si fara diacritice.
ioan B.
12.12.2014 16:20
Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia