Tribuna
Premieră pe piaţa sibiană a muncii
Ioan VIDRIGHIN
1530 vizualizari
Premieră pe piaţa sibiană a muncii
Portalul www.eajofm.ro - o soluţie eficientă pentru angajatori, dar şi pentru sibienii aflaţi în căutarea unui loc de muncă
Serviciile online ale AJOFM pot fi accesate acum online de către agenţii economici, ime­diat după înregistrarea a­cestora pe platforma www. eajofm.ro. Aplicaţia poate fi accesată de pe calculatorul per­sonal, de pe touch screen-urile din sediile AJOFM şi de pe telefonul mobil, accesând www. eajofm.ro.
"În cadrul proiectului <<Ser­­viciu public de ocu­pare – ca­litate, accesibilitate şi promp­titudine>> a fost dez­voltată o aplicaţie care are ca scop in­troducerea serviciilor de tip self-service pentru 5 instituţii implicate în acest proiect: AJOFM Sibiu, AJOFM Satu Mare, AJOFM Hune­doara, AJOFM Dâmboviţa şi AJOFM Vaslui. Aplicaţia este destinată atât persoanelor care au loc de muncă dar care vor să fie în legătură perma­nentă cu informaţiile din piaţa muncii, şomerilor indemni­zaţi, nein­demnizaţi, cât şi a­genţilor eco­nomici şi anga­jaţilor din AJOFM. Folosind portalul web, fiecare grup ţintă bene­ficiază de servicii dedicate, fiecare grup fiind în per­manenţă ghidat şi con­siliat prin intermediul a nouă module - Contul meu, e-Urnă, e-Info, Alerte, e-Bursă, e-Re­comandări, e-Ocupare, Viza electronică, Panou de control", declară Gabriela Teodo­rescu, managerul pro­iectului.
Calitate şi promptitudine
Agenţii economici sibieni au la dispoziţie mecanisme simple de comunicare a locu­rilor de muncă dispo­nibile sau ocupate cu şomeri indemnizaţi la AJOFM, conform legii, fără ca aceştia să mai fie nevoiţi să se depla­seze la sediile agenţiei. De asemenea, angajatorii au po­si­bilitatea de a trimite declaraţiile rectificative către AJOFM, folosind acest portal.
Important! Sistemul pune la dispoziţia agenţilor econo­mici şi a persoanelor fizice o bursă a locurilor de muncă on­line prin intermediul mo­du­lului e-Bursă. Sistemul informează şi consiliază toţi utilizatorii pe diverse canale. Persoanele fizice, indiferent de tipul lor, pot să configureze CV-ul în format europass, precum şi scrisori de intenţie – toate acestea folosind modulul e-Urnă. Per­soanele având statut de şo­meri in­demnizaţi şi nein­dem­nizaţi primesc consiliere pe portal atât din partea anga­jaţilor AJOFM, prin reco­mandări de locuri de muncă disponibile, cât şi automat, din partea sistemului. Proiectul "Servi­ciu public de ocupare – cali­tate, accesibilitate şi promp­titudine", POSDRU/111/4.1/S/91800 este cofi­nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Uma­ne 2007 – 2013 şi se înscrie pe Axa prioritară 4 – Moder­nizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de inter­venţie 4.1.- Întărirea capa­cităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare şi are o valoare totală de 8.324.964,44 lei din care 5.035.260,75 lei, finanţare nerambursabilă, ne-a mai precizat Gabriela Teodo­rescu.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia