Tribuna
PNL
Peste 7.000 de sibieni angajaţi cu ajutorul AJOFM
Ana Maria MĂTUŞOIU
1645 vizualizari
Peste 7.000 de sibieni angajaţi cu ajutorul AJOFM
- declară Mircea Dorin Creţu, director executiv al AJOFM Sibiu - Cu ce instituţii colaborează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, ce obligaţii ^i revin angajatorului ori AJOFM atunci când au loc disponibilizări colective, câte persoane au fost angajate pe parcursul anului 2014 cu ajutorul AJOFM şi alte întrebări care au primit răspuns, în interviul pe care directorul AJOFM Sibiu, Mircea Dorin Creţu, l-a acordat ziarului TRIBUNA.
- Cu ce instituţii cola­borează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în vederea fa­ci­litării accesului pe piaţa sibiană a forţei de muncă a persoanelor aflate în cău­tarea unui job? - În activitatea pe care o desfăşoară, A.J.O.F.M Sibiu a încheiat protocoale de cola­borare cu unele instituţii si­biene, protocoale ce au ca obiectiv dezvoltarea relaţiilor de cooperare între părţi, în vederea realizării în comun de măsuri pentru creşterea şanselor de ocupare a per­soanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Amintim colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Sibiu şi cu univer­si­tăţile (Lucian Blaga, Alma Mater, Româno-Germană) pentru organizarea unor ac­ţiuni de informare şi consi­liere a elevilor şi studenţilor din anii terminali în scopul familiarizării acestora cu activitatea serviciului public de ocupare, obiectiv urmărit şi prin implementarea pro­gramului “De la şcoală, la viaţa profesională spre ca­rieră”. De asemenea, cola­bo­rarea cu D.G.A.S.P.C Sibiu urmăreşte încurajarea şi stimularea angajării tinerilor pe piaţa forţei de muncă, în special a celor proveniţi din centrele de plasament şi a persoanelor cu handicap. Există protocoale de cola­borare încheiate cu primă­riile din judeţ pentru spriji­nirea beneficiarilor de ajutor social, interesaţi în obţinerea adeverinţei care să ateste că sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. - Ce obligaţii ^i revin an­gajatorului atunci când face disponibilizări colective? Dar Agenţiei pentru Ocu­parea Forţei de Muncă? - În cazul concedierilor colective, angajatorii au obli­gaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru comba­terea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavora­bile ale acestor concedieri. În aceste situaţii, angajatorii sunt obligaţi să acorde pre­aviz, conform prevederilor codului muncii sau ale con­tractului colectiv de muncă, angajaţilor care urmează a fi disponibilizaţi. În perioada preavizului angajaţii vor par­ticipa la serviciile de precon­cediere realizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii de ocu­pare din sectorul public sau privat, acreditaţi, selectaţi de către acestea, în condiţiile legii. Pentru realizarea aces­tor servicii de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puin 30 de zile calen­daristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. - Ce amenzi pot primi angajatorii care nu anunţă sau ascund pur şi simplu concedierile colective? - Potrivit Legii 76/2002 - pri­vind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ul­terioare, neanunţarea con­ce­dierilor colective constituie contravenţie şi se sancţio­nează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. - Aţi aplicat vreo amendă până acum ? - Da, am aplicat, cea mai mare fiind de 5.000 lei. - Există un program rapid de reconversie profe­siona­lă pe care A.J.O.F.M Sibiu îl poate aplica? - Integrarea socio-profe­sională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de mun­că reprezintă unul dintre o­biectivele importante ale A.J.O.F.M Sibiu. Persoanele aflate în evidenţele agenţiei pot opta pentru unul dintre cele 19 programe de for­ma­re profesională pentru care instituţia noastră este auto­rizată şi anume contabil, in­stalator instalaţii tehnico-sa­nitare şi de gaze, frizer-coa­for-manichiurist-pe­di­chiu­rist, confectioner asamblor arti­cole textile, designer pagini web, bucătar, lucrător comerţ, cosmetică, inspector resurse umane, ospătar, lucrător fini­sor construcţii, operator mon­taj linii automate, brutar, îngrijitor bătrâni la domiciliu, cameristă, cusător piese din piele şi înlocuitori, operator introducere şi prelucrare date, infirmieră. Tot pentru sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să se reorienteze profesional, agenţia a în­che­iat protocoale de colaborare cu beneficiari de proiecte finanţate din FSE şi anume cu: SC JIFA SRL Avrig, în ca­litate de beneficiar în cadrul proiectului “Formarea profe­sională, o nouă şansă, un nou început”, SC FORM­PROF SERVICII SRL TG. MU­REŞ, în calitate de partener în cadrul proiectului “PRIMA – Promovarea resurselor u­mane din mediul rural prin Informare, Mediere şi Instruire în Antreprenoriat”, Universita­tea “Lucian Blaga” Sibiu, în calitate de partener în cadrul proiectului “Inserţie activă pe piaţa muncii prin FORmare profesională inovativă în do­meniul INGineriei – FORMING, Blocul Naţional Sindical, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “O şansă pentru viitor”. - Câte locuri de muncă vacante sunt înregistrate la ora actuală în evidenţele A.J.O.F.M Sibiu? Aveţi do­menii spre care să-i îndrep­taţi pe şomerii disponibi­lizaţi? - Săptămânal, în eviden­ţele A.J.O.F.M Sibiu se înre­gistreză peste 400 locuri de muncă vacante disponibile în judeţul nostru. Cele mai multe locuri de muncă, în func­ţie de ramurile de acti­vitate, sunt în domenii pre­cum: fabricarea de echipa­mente electrice, industria pie­lăriei, fabricarea elemen­telor mecanice de trans­mi­sie, fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a elec­tricităţii, activităţi de call-center. În perioada ianuarie- septembrie 2014 un număr de 7.089 de persoane au fost angajate cu sprijinul AJOFM Sibiu. - De ce facilităţi pot bene­ficia angajatorii care înca­drează în muncă şomeri? - Reamintim angajatorilor că din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă subvenţii pentru încadrarea în muncă a şomerilor în con­formitate cu Legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigu­rărilor pentru şomaj şi stimu­larea ocupării forţei de mun­că. Angajatorii care înca­drează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent: o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă (500 RON), pentru absolvenţii ci­clului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă (600 RON), pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postli­ceal; o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă (750 RON), pentru absolvenţii de învăţământ superior. Anga­jatorii care încadrează în muncă pe durată nedeter­minată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, aceleaşi sume pe o perioadă de 18 luni. - Ce se întâmplă în cazul şomerilor cu vârste mai înaintate? - Angajatorii care înca­drea­ză în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârst[ de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor mo­noparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană an­gajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de refe­rinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, con­diţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigu­rărilor pentru şomaj. Mai exis­tă şi categoria angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acom­paniament social perso­na­lizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi anga­jatori de inserţie şi bene­fi­ciază lunar, pentru fiecare per­soană din această cate­gorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază sta­bilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pen­tru şomaj, pe perioada de­rulării contractului de uce­nicie, pentru fiecare ucenic angajat, o sumă egală cu 60% din valoarea indica­to­rului social de referinţă în vi­goare, prevăzut de Legea nr. 76/ 2002. Angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenţii de învăţământ superior primesc lunar, la cerere, din bugetul asigură­rilor pentru şomaj, pe peri­oada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Su­ma lunară se acordă anga­jatorilor proporţional cu tim­pul efectiv lucrat de stagiar. Valoarea indicatorului social de referinţă la această dată este de 500 RON. - În contextul în care o societate se află în stare de insolvenţă, instituţia d-voastră poate interveni în vreun fel pentru a proteja salariaţii? - Legea nr.200/2006 a in­stituit cadrul legislativ privind constituirea `i utilizarea Fon­dului de garantare pentru plata creantelor salariale. Gestionarea Fondului de garantare se face de AJOFM Sibiu. Din Fondul de garan­tare pentru plata creanelor salariale, se asigur[ plata cre­an­elor salariale ce re­zult[ din contractele indivi­duale de munc[ `i din con­tractele colective de munc[ ^ncheiate de salariai cu angajatorii ^mpotriva c[rora au fost pronunate hot[r]ri judec[tore`ti de deschidere a procedurii insolvenei `i fa[ de care a fost dispus[ m[­sura ridic[rii totale sau par­iale a dreptului de admi­nis­trare. Suma totală a crean­ţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poa­te depăşi cuantumul a 3 sa­larii medii brute pe economie pentru fiecare salariat. - Vă mulţumim!comentarii
3 comentarii

Asta se tine cu dintii de scaunul ala... cred ca are lipici sub el... :)) Mai rar asa un pupca-n cur
Mitru
24.10.2014 10:47
Mai taiati din cei 7000 oare chiar asa o fi pe bune cifra
Sibian
24.10.2014 16:40
CAND ANGAJEZI O PERSOANA ITM-UL ITI CERE O REPARTITIE DE LA FORTELE DE MUNCA SI ESTI NEVOIT SA MERGI LA USA LOR SA-TI DEA UN DOCUMENT DI CARE REIESE CA PERSOANA ANGAJATA ESTE REZULTATUL MUNCII LOR.E O SMECHERIECARE TINE OINSTITUTIE DE STAT UNDE SE FAC CA LUCREA MULTE NEVESTE FICE, NURORI,GINERI SI ALTE NEAMURI DE SMECHERI POLITICI,SAU FUNCTIONARI
BEN
24.10.2014 23:46
Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Comunicat de presa final

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia