Tribuna
PNL
Pentru mai bine şi în Mărginimea Sibiului

Recent, membrii Asociaţiei Reuniunii Mărginenilor s-au întâlnit la Sălişte pentru a stabili acţiunile prioritare care urmează a fi materializate în cursul acestui an (al 17-lea de la constituire). Au partici­pat primari, directori de şcoli şi preoţi din cele 20 localităţi mărginene, ca şi reprezen­tanţi ai unor instituţii judeţene – Muzeul ASTRA; Federaţia comunelor din zona monta­nă a Sibiului; Forumul Montana - filiala Sibiu ş.a. - perso­nalităţi. Urmare a valoroa­selor propuneri făcute de către participanţi, Consiliul Director al asociaţiei va hotărî în zilele următoare modul de compartimentare a tuturor activităţilor socioculturale stabilite pentru anul în curs şi în acest cadru formarea gru­purilor de lucru distinct create pe specialităţi (econo­mie, cultură, agroturism etc). Profesorul dr. Iacob Cătoiu – preşedintele asociaţiei – s-a referit în intervenţiile sale la numeroase aspecte din viaţa comunităţilor mărginene nominalizând – pentru Ca­len­darul acţiunilor culturale, spre exemplu – necesitatea regândirii mesajelor care se impun transmise de către organizatorii festivităţilor din anumite localităţi (Gura Râului, Răşinari,Tilişca, Jina ş,a) prezentarea prioritară în acele serbări a tradiţiilor, portului, creaţiilor artizanale, a îndeletnicirilor manufac­tu­riere locale, a valorilor naturale existente în zona respec­tivă. „ Este de dorit şi oaspeţii care iau parte la aceste nedei pastorale vor să vadă mani­festări culturale specifice lo­cului respectiv, să cunoască valorile tradiţionale din acel loc, nu să ne prezentăm cu chiciuri de bâlci oriental” spu­ne unul dintre participanţi. A fost stabilită data de 21 sep­tembrie pentru desfăşurarea celei de-a doua ediţii a Fes­tivalului Mărginenilor care, în acest an va avea loc la Po­iana Sibiului. Va fi şi un prilej pentru omagierea celei mai valoroase reprezentante a cântecului nostru popular – distinsa Doamnă a munţilor - Lucreţia Ciobanu. S-au făcut, în cadrul discu­ţiilor, multe recomandări privind contribuţia primăriilor pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor (din comunele, sa­tele, oraşele componen­te), pentru îmbunătăţirea co­municării cu aceştia prin intermediul consiliilor locale, prin personalităţile originare din satul respectiv. Printre altele s-a cerut acreditarea unui redactor al cotidianului Tribuna Sibiu pentru această zonă, editarea constantă a unui periodic, promovarea agroturismului prin broşuri, pliante tematice ş.a. Tot­oda­tă, a fost prezentat un atractiv proiect pentru selectarea (din rândul elevilor care au optat să studieze în acest an şcolar manualul „Să ne cunoaştem Mărginimea”), pe cei mai me­rituoşi pentru a fi pregătiţi să devină „Junior custode” al valorilor – naturale şi an­tropice – din localitatea lor natală. Urmează ca decizia Consiliului Director să sta­bilească şi în acest caz, crite­riile de selecţie, numărul ce­lor care vor participa la peri­oada de pregătire specială, locul în care se va desfăşura această pregătire. O prezenţă notabilă la în­tâl­nirea de la Sălişte au avut-o reprezentanţii comunităţii co­munei Galeşul de Argeş, care alături de cei din Vai­deeni, Novaci şi Corbi – sunt membri de drept ai Aso­ciaţiei Reu­niunii Mărginenilor. Notă dis­cordantă au făcut repre­zen­tanţii comunităţii din Ră­şinari – primar Bucur Bog­dan - care în pofida aderării la Asociaţie nu a participat (nici de această dată) la aces­te dezbateri utile locuitorilor a­cestei comune cu vechi şi ono­rante tradiţii etno­grafice din Mărginimea Sibiu­lui. (Al. C.)comentarii
1 comentarii

Si despre ce au discutat :sa se amenajeze cate o partie de ski in fiecare sat din Marginime ? Toate ca toate, eu unul cred ca totusi Rasinariul a avut reprezentant. Ce ziceti dl Vidrighin ?
miki maus
09.04.2014 09:35
Din aceeasi categorie
Food will win de war

Publica anunturi

Palatul Brukenthal Avrig

anunt de intentie consultanta

Vacanta Eurotrip
info
Licitatie publica

accentmedia