Tribuna
Parteneriat pentru o viaţă mai bună, la Mîrşa
Dan FRÂNCU
3234 vizualizari
Parteneriat pentru o viaţă mai bună, la Mîrşa
Oraşul Avrig şi Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sibiu au hotărât să devină parteneri pentru realizarea unui important proiect ce ar trebui să aducă mari beneficii în ceea ce priveşte nivelul de trai al locuitorilor din Mîrşa. Proiectul ”Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din localitatea Mârşa, oraşul Avrig” urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţie 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv Specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, inclusiv prin creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi a învăţământului obligatoriu, apel de proiecte POR/2017/10/10.1a/7regiuni,Cod nr. POR/381/13.

Recent, cu prilejul ultimelor şedinţe ordinare desfăşu­rate, atât Consiliul Local al oraşului Avrig cât şi Consiliul Judeţean Sibiu au adoptat ho­târâri care să facă posibilă încheierea acordului de par­teneriat şi implicarea comu­nă pentru realizarea acestui proiect.

 

O viaţă mai bună la Mîrşa: acces la o instituţie de învăţământ modernă şi pistă de biciclete

Reabilitarea şi moderni­zarea instituţiei de învăţă­mânt. Astfel, legislativul local avrigean a aprobat iniţiativa participării UAT Oraşul Avrig, în calitate de lider de parte­neriat, în vederea depunerii spre finanţare şi implemen­tării în comun a proiectului "Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din localitatea Mîrşa, oraşul Avrig" şi forma acordului de parteneriat afe­rentă acestui proiect, pre­cum şi Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - eco­nomici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, mo­der­nizarea şi dotarea grădi­niţei, şcolii generale şi a sălii de sport", unul dintre compo­nenţii proiectului.

De asemenea, în şedinţa din 29 august, Consiliul Ju­deţean Sibiu a adoptat Hotă­rârea nr. 201/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de In­tervenţii, a Devizului general (cu descrierea investiţiei) şi a indicatorilor tehnico - eco­nomici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire pistă pentru biciclete şi rigole be­to­nate pe DJ 105G Avrig - Racoviţa - Tălmaciu - Sadu - Râu Sadului - limită jud. Vâl­cea, km 0+919-3+050" (al doilea obiectiv din cadrul pro­­iectului), precum şi Hotă­rârea nr. 202/2018 privind aprobarea participării UAT Judeţul Sibiu, în calitate de partener, în cadrul proiec­tului "Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din localita­tea Mârşa, oraşul Avrig" şi a acordului de parteneriat aferent acestui proiect.

Pentru a contribui la spo­rirea calităţii vieţii locuitorilor din localitatea Mîrşa, Consi­liul Local Avrig a considerat că trebuie să acţioneze în sensul îmbunătăţirii condiţii­lor de educaţie de care be­neficiază preşcolarii şi elevii. Astfel, s-a recurs la dema­rarea acţiunilor de reabili­tare, modernizare şi dotare a grădiniţei, şcolii generale şi sălii de sport din localitate, având în vedere că, în pre­zent, actul educativ se desfă­şoară în corpuri de clădire care nu mai oferă condiţii calitative optime, din cauza uzurii parţiale fizice şi morale a spaţiilor existente, a ne­con­cordanţelor cu normativele în vigoare, în ceea ce priveşte siguranţa în exploatare,               se­curitatea la incendiu etc. De asemenea, pentru revi­taliza­rea socio - urbană a oraşu­lui, pentru îmbunătă­ţi­rea spa­ţiilor publice urbane, Con­siliul Judeţean Sibiu a răs­puns pozitiv la propune­rea Primăriei oraşului Avrig, manifestându-şi interesul pentru construirea unei piste de biciclete şi rigole betonate pe DJ 105G, porţiunea ce leagă localităţile Avrig şi Mîrşa. Astfel, cele două inves­tiţii ("Reabilitarea, moderni­zarea şi dotarea grădiniţei, şcolii denerale şi a sălii de sport" şi "Construire pistă pen­tru biciclete şi rigole be­tonate pe DJ 105G Avrig - Racoviţa - Tălmaciu - Sadu - Râu Sadului - limită jud. Vâl­cea, km 0+919-3+050") for­mea­ză un proiect integrat de interes judeţean - "Îmbună­tăţirea calităţii vieţii populaţiei din localitatea Mîrşa, oraşul Avrig".

Prin implementarea obiec­ti­vului de investiţii "Reabilita­rea, modernizarea şi dotarea grădiniţei, şcolii generale şi a sălii de sport", se doreşte reabilitarea şi modernizarea clădirilor unde funcţionează grădiniţa, liceul (spaţiile unde se vor desfăşura cursurile aferente învăţământului pri­mar şi gimnazial) şi sala de sport de la etajul clădirii ate­lierelor şcoală. În plus, se pro­pune şi amenajarea spa­ţiilor exterioare (eligibilitatea urmând a fi stabilită în mod proporţional cu numărul de elevi-obiect al proiectului). Investiţia va crea condiţii pen­tru creşterea calităţii proce­sului educaţional şi implicit a calităţii vieţii locuitorilor, prin asigurarea unor spaţii adecvate, necesare derulării activităţii Liceului Tehnologic Mîrşa. Se vor amenaja sălile de curs, conform normati­velor în vigoare, iar clădirea va dispune de toate instala­ţiile, dotările şi utilităţile nece­sare desfăşurării normale a activităţilor. Din punct de vedere al utilizării spaţiului, se vor avea în vedere norma­tivele existente în ceea ce pri­veşte suprafaţa care trebuie să revină unui elev, creându-se şi spaţii pentru cabinete şi laboratoare. În Hotărârea Consiliului Local Avrig privind aprobarea Studiului de feza­bilitate şi a indicatorilor teh­nico - economici pentru acest obiectiv de investiţii, se menţionează că valoarea totală este de 12.383.324,55 lei (TVA inclus), din care, 8.946.858,54 lei (TVA inclus) reprezintă lucrări de con­strucţii şi montaj.

Pista de biciclete ce ar urma să lege localităţile Avrig şi Mîrşa va fi construită pe ambele margini ale DJ 105G. Practic, la drumul exis­tent se vor adăuga cele două benzi ale pistei de bici­clete (un metru lăţime, pe fie­care parte), se vor reface a­cos­tamentele (un metru lăţi­me, pe fiecare parte), iar lăţimea părţii carosabile va rămâne neschimbată (6 metri). Lungimea drumului pe care se va face intervenţia este de 2.131 metri, pe fiecare parte. La intrarea în Mîrşa, pe o parte a drumului, pista de biciclete s-ar putea întâlni cu structura similară amenajată recent prin pro­iectul de reabilitare şi moder­nizare a străzilor din locali­tate. Prin proiect se prevede şi realizarea unor rigole/şan­ţuri betonate pentru scur­gerea apelor pluviale (pe o singură parte a drumului), decolmatarea, reabilitarea şi modernizarea podeţelor existente, înlocuirea celor 58 de plopi existenţi cu 400 de copaci tineri (arbori şi ar­buşti), precum şi amenaja­rea spaţiilor verzi, prin însă­mânţare cu iarbă. Conform Raportului de specialitate ce a însoţit proiectul hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu, pista de biciclete dintre Avrig şi Mîrşa este necesară pen­tru a oferi locuitorilor din cele două aşezări posibilitatea de a se deplasa cu bicicleta în condiţii de siguranţă, având în vedere inexistenţa în zonă a transportului în comun. Valoarea totală a investiţiei este de 9.313.981,25 lei (TVA inclus), din care, valoarea lu­cră­rilor de construcţii şi mon­taj reprezintă 8.016.661,15 lei (TVA inclus).

 

Sarcinile partenerilor

Prin contractul de parte­neriat aprobat a fi încheiat între Oraşul Avrig şi Judeţul Sibiu s-au stabilit sarcinile ce revin fiecarei unităţi adminis­trativ-teritoriale, pentru reali­zarea proiectului.

Astfel, oraşul Avrig, în cali­tate de lider de proiect, va în­tocmi şi depune cererea de fi­nanţare, va semna contractul de finanţare, se va preocupa de respectarea prevederilor contractului de finanţare şi de asigurarea managemen­tului proiectului. În plus, ora­şul va avea în sarcină toate chestiunile legate de orga­nizarea şi derularea compo­nentei ce-i revine din proiect (obiectivul de investiţii "Re­abilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei, şcolii ge­nerale şi a sălii de sport"), pre­cum şi păstrarea şi arhi­varea documentelor afe­rente proiectului.

Unitatea Administrativ - Te­ri­torială Judeţul Sibiu se va preocupa de realizarea o­biec­tivului de investiţii "Con­struire pistă pentru biciclete şi rigole betonate pe DJ 105G Avrig - Racoviţa - Tălmaciu - Sadu - Râu Sa­dului - limită jud. Vâlcea, km 0+919 - 3+050" (componen­ta proprie din proiect), şi îşi va aduce contribuţia la întoc­mirea cererii de finanţare, a dosarului de finanţare, par­ticiparea la managementul proiectului, păstrarea şi arhi­varea documentelor aferen­te proiectului, gestionate de Judeţul Sibiu etc.

 

Contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura con­tribuţia la cofinanţarea chel­tuielilor totale ale proiectului. Valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din localitatea Mârşa, oraşul Avrig" este de 21.697.305,80 lei (TVA in­clus), cheltuielile eligibile fiind de 20.946.346,65 lei (TVA inclus). Din această valoare, finanţarea neram­bur­sabilă reprezintă 20.527.419, 69 lei (TVA inclus), iar restul (418.926,96 lei) reprezintă cofinanţarea proiectului. Practic, la valoarea totală a proiectului, contribuţia Oraşului Avrig (liderul de partereriat) va fi într-un procent de 7,94 % (983.606,49 lei), pe lângă               2 % din valoarea totală a chel­tuielilor eligibile, afe­rentă componentei proprii, oraşul fiind nevoit să achite şi toate cheltuielile neeligi­bile. În schimb, Unitatea Adminis­trativ - Teritorială Ju­deţul Si­biu va contribui la reali­zarea proiectului cu 2 % din valoa­rea totală aferentă compo­nentei proprii, res­pec­tiv 186.279,62 lei.

 


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Cartuse toner, unitati cilindru

Medialcare24

A.D.I. Eco Sibiu
VISA MEDICA
Licitatie publica

EVENIMENT TV

ACCENT MEDIA