Tribuna
PNL
Oraşul ideal, în viziunea copiilor
Oraşul ideal, în viziunea copiilor

Vineri, 13 iunie 2014, în sala de sport a Şcolii Gim­naziale nr. 18 Sibiu a avut loc prezentarea celor 12 proiecte – machete cu oraşul ideal - ale elevilor claselor a III-a şi a IV-a de la mai multe şcoli gimnaziale din Sibiu. Fiecare echipă a prezentat în câteva minute macheta realizată în cadrul disciplinei opţionale „De - a arhitectura”. La final elevii au primit din partea organizatorilor insigne. De asemenea fiecare echipă a fost răsplătită cu un tort sub forma omuleţului Lego. A­ceas­­tă acţiune a fost încu­nunată de succes.
Asociaţia „De-a arhitec­tura” îşi propune dezvoltarea `i promovarea educaiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii şi tineri în Româ­nia.
În 2011, cu sprijinul Filialei Teritoriale Bucure`ti a Or­dinului Arhitecilor din Ro­mânia a fost dezvoltat pro­gramul cultural „De-a arhi­tec­tura” - deschiderea şco­larilor către arhitectură şi me­diu construit. În cadrul acestui program cultural s-a elabo­rat, cu sprijinul Fa­cul­tăţii de Psi­hologie şi Ştiinele Edu­ca­iei din Universitatea Bucu­re`ti, curricula opţio­na­lă „de-a arhitectura- educaţie pen­tru arhitectură şi mediu con­struit” pentru clasa a III-a şi a IV-a. Aceast[ curriculă va fi predată în 2014-2015 în 100 de clase din întreaga ţară.
Arhitecţi voluntari din Sibiu implicaţi în acest proiect au fost: Livia Aruncutean, Anca Bordean, Alexandru Găvoz­dea, Iulia Nistor, Carmen Şandru, Mircea Ţibuleac.
Cadrele didactice din Sibiu care au promovat şi dezvoltat pe parcursul anului şcolar 2013 – 2014 acest proiect : Aida Petrea - Lic. Onisifor Ghibu, Elke Dengel - Şc. 2, Mirela Şandru, Daniela Micu –Sârbu, Gabriela Sorica - Şc. 5, Simona Câmpean, An­ca Carmen, Elena Geamă­nu, Cristina Prodea – Şc.18, Elena Săliştean, Mihaela Bodea – Şc.4, Ana Nireştean- Colegiul Pedagogic.
“De-a arhitectura” este un program cultural care fami­liarizează elevii cu noţiuni de arhitectură şi urbanism in­troduse prin observarea di­rectă şi aplicarea creativă a acestora. Scopul este pro­movarea valorilor universale ale arhitecturii şi ale mediu­lui construit şi promovarea lor ca parte din cultura ge­ne­rală, de a ajuta copiii să în­ţeleagă arhitectura şi me­diul construit şi implicit pro­cesele complexe care le trans­formă mediul în care trăiesc. Casa, şcoala, cartie­rul şi comunita­tea lor îi for­mează pe aceşti viitori ce­tăţeni, le dau un mesaj des­pre locul lor în lume şi afec­tează calităţile fizice şi psi­hice ale vieţilor lor. Calitatea ar­hitecturii şi a mediului construit de mâine depinde de ei.
O schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale nu se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor.
Programul este format din mai multe proiecte comple­mentare, printre care şi “de-a arhitectura în oraşul meu” – curs opţional pentru clasele a III-a şi a IV-a.
Pentru anul şcolar 2013-2014, acest curs s-a desfă­şurat în şase şcoli din Sibiu: Şcoala Gimnazială nr. 2, Şcoala Gimnazială nr. 4, Şcoala Gimnazială nr. 18, Şcoala Gimnazială Regina Maria, Liceul Teoretic “Oni­sifor Ghibu” şi Colegiul Naţio­nal Pedagogic “Andrei Şa­guna”.
Au fost înscrise două­spre­zece clase a III-a şi a IV-a, iar arhitecţii voluntari împreună cu învăţătorii au încercat ca în fiecare oră din săptămână dedicată acestui curs să pre­zinte cât mai pe înţelesul co­piilor noţiuni legate de me­diul construit, deseori folo­sindu-se de metode mai ludice, precum diverse tipuri de jocuri, expediţii şi ateliere.
Finalitatea cursului este marcată prin realizarea ma­chetei oraşului ideal ima­gi­nat de fiecare clasă în parte, construită la scara unui omu­leţ Lego, folosindu-se de in­formaţiile şi cunoştinţele acu­mulate pe parcursul anului. Este important ca elevii să-şi asume rezultatele muncii lor. De aceea, vineri – 13 iunie – ei şi-au prezentat lucrările într-o expoziţie ce a reunit 360 de elevi (şi cel puţin tot atâţia părinţi) în sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 18, pusă la dispoziţie cu drag de către directorul şcolii, căruia îi mulţumim. Numărul mare al persoanelor prezente a fost copleşitor, dar scopul acestei întâlniri a fost atins: înarmaţi cu argumente, co­piii şi-au prezentat munca, au analizat machetele celorlalţi şi, bineînţeles, au încercat să facă un clasament al celor mai bune oraşe, cumva ne­reuşind să accepte că nu este un concurs, ci o expunere a diferitelor idei de oraşe, şi că fiecare propunere este apre­ciată atâta timp cât ne pre­zintă o poveste captivantă şi bine motivată.
În clasă, pe parcursul rea­lizării oraşelor, imaginaţia lor a fost debordantă şi odată ce au început construirea lor, cu greu mai auzeau sunetul clopoţelului ce anunţa pau­za. În general, străzile şi ma­şinile au fost ignorate, im­portanţi fiind pietonii, pieţele publice, parcurile, dotările sportive şi zonele verzi din cartierele cu lo­cuin­ţe. Entu­ziasmul şi dăruirea cu care au lucrat nu lasă loc de în­doială că acest curs a meritat efortul arhitecţilor voluntari şi a învăţătorilor, şi asigură energia necesară de a o lua de la capăt în urmă­torul an şcolar.
Programul cultural este finanţat parţial din fondul Taxa de Timbru de Arhi­tectură, acordată de Ordinul Arhitecilor din România în urma concursurilor de pro­iecte culturale.
Din 2014 Uniunea Arhi­tecţilor din România  susţine şi finaţează atelierele de pre­gătire a îndrumătorilor arhi­tec­ţi care vor preda curricula „de-a arhitectura” în şcoli alături de cadrele di­dactice.

Pentru a asigura continui­tatea programului cultural şi a proiectelor sale comple­metare Asociaţia  De-a Arhi­tectura a beneficiat şi de sprijinul:  Holcim, Ytong, Fun­daţia Acvatot, Pazo Grup, Fundaţia Comunitară Sibiu.

www.de-a-arhitectura.ro
www.facebook.com/DeAArhitectura
Prof. Livia CREŢULESCU
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Forumul German

qhouse sibiu

Palatul Brukenthal Avrig

sevis

Vacanta Eurotrip
info
publicare anunturi
Licitatie publica

accentmedia