Tribuna
Modificări aduse reglementărilor contabile româneşti
Viorel ANDRIESCU
3100 vizualizari

Cu privire la unele modificări aduse reglementărilor contabile, practicate în ţara noastră, directorul executiv al Filialei CECCAR Sibiu, Raymonda Hagiu, ne-a făcut câteva detalieri de interes.
În acest sens, ni s-a precizat că "trecerea de la o contabilitate excesiv reglementată, în trecut, la o reglementare contabilă în spiritul directivelor europene şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, în care accentul este pus pe aspectele de ordin principal, respectiv, obiectivele contabilităţii, principiile contabile, regulile de evaluare, solicitând astfel aplicarea raţionamentului profesional şi dezvoltarea politicilor contabile ale întreprinderii, se realizează lent".
Pentru o mai bună înţelegere şi aplicare a directivelor europene în domeniu, Ministerul Finanţelor a elaborat un nou "ordin de aprobare a Reglementărilor contabile, conforme cu directivele europene şi abrogarea OMFP nr. 1752/2005. În MO nr. 766/10.11.2009, a fost publicat OMFP nr. 3055, care aprobă Reglementările contabile, conforme cu directivele europene. Acest Ordin aduce modificări şi completări reglementărilor contabile în vigoare".
Cele mai importante modificări aduse de noul Ordin sunt: evaluarea lunară a elementelor monetare în valută, precum şi a creanţelor şi datoriilor a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute şi înregistrarea în contabilitate a diferenţelor de curs rezultate; corectarea, pe rezultatul reportat anual, numai a erorilor semnificative, aferente exerciţiilor precedente; tratamentul contabil al reducerilor comerciale acordate/primite, adăugarea unor conturi contabile noi pentru aceste operaţiuni; contabilizarea contractelor de leasing financiar, în condiţiile în care, potrivit legii, numai anumite entităţi pot avea calitatea de locator; principiul prevalenţei economicului asupra juridicului poate fi aplicat de către toate categoriile de entităţi.
Principalele completări aduse reglementărilor contabile sunt: completarea Planului general de conturi; enumerarea utilizatorilor situaţiilor financiare cu scop general; enumerarea caracteristicilor calitative ale situaţiilor financiare; tratamentul schimbării metodei contabile, precizarea diferenţei între metoda contabilă şi estimarea contabilă; contabilizarea schimbului de active; precizarea expresă a unor elemente care trebuie cuprinse în costul de achiziţie; reguli de evaluare, la închiderea exerciţiului financiar; elementele şi factorii care indică existenţa unor deprecieri a activelor imobilizate; condiţiile de recunoaştere ca imobilizări a cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor miniere; contabilizarea imobilizărilor corporale şi a stocurilor cumpărate, dar care sunt în curs de aprovizionare; modificarea destinaţiei activelor deţinute, în funcţie de scopul deţinerii acestora; tratamentul contabil al primelor reprezentând participarea la profit, acordate conform legii; a beneficiilor, sub forma acţiunilor proprii ale întreprinderii sau a unor instrumente de capitaluri proprii; contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi primele de asigurare voluntară de sănătate; a bunurilor de natura patrimoniului public; a programelor de fidelizare a clienţilor; a cheltuielilor ocazionate de realizarea instalaţiilor, în vederea asigurării utilităţilor, precum şi în ceea ce priveşte unele aspecte, cum ar fi - contabilitatea asocierilor în participaţiune; condiţiile de revizuire a duratei de amortizare a mijloacelor fixe; tratamentul contabil al terenurilor şi construcţiilor, în funcţie de scopul construirii sau achiziţiei.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Tribuna

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
ARTMANIA
Licitatie publica