FITS 2024
Tribuna
MIPE a publicat lista cu ajutoarele primite de persoanele vulnerabile în 2023
MIPE a publicat lista cu ajutoarele primite de persoanele vulnerabile în 2023

 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a anunţat într-un comunicat toate pachetele de măsuri de sprijin oferite pe anul 2023, pentru persoanele vulnerabile.

"Pentru contracararea scă­derii generale a standardului de viaţă şi a apariţiei unor grupuri sociale vulnerabile, Ministerul Investiţiilor şi Pro­iectelor Europene continuă să implementeze măsuri care să să preîntâmpine şi să com­penseze efectele sociale des­tructive, cauzate de contextul macroeconomic, asupra gru­purilor aflate în situaţie de risc. Măsurile sunt în strânsă legă­tură cu strategiile naţionale în domeniul social, precum şi cu evoluţia macroeconomică, pentru a contribui la scăderea ratei riscului de sărăcie şi excluziune. Intervenţiile au fost condiţionate de realizarea unei documentări şi analize prealabile care să permită evi­denţierea nevoilor adresate în cadrul propunerilor de pro­iecte, care să adreseze mai multe aspecte problematice de care depinde calitatea vieţii oamenilor, precum facilitarea accesului la piaţa muncii, educaţia sau locuirea", se arată în comunicatul MIPE.

"Datele o spun clar, încă ne confruntăm cu o formă domi­nantă de sărăcie care poate conduce la precaritate ali­men­tară, în anumite situaţii. Aceste lucruri fac ca peste două milioane de cetăţeni să nu îşi poată permite un standard de viaţă decent pentru anul 2023. Tocmai de aceea, la nivelul Guvernului am gândit un pachet de măsuri care sunt integrate şi comple­mentare, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervenţiilor. Aşa­dar, vor fi români care se află într-un grad extrem de exclu­ziune socială care vor putea primi până la 10.000 de lei pentru nevoile imediate, pe baza diferitelor forme de spri­jin care se vor acorda", a trans­mis ministrul Marcel Boloş.

Pachetul de măsuri de care vor beneficia persoanele vulnerabile în 2023 cuprinde

 

Şase noi tranşe de

vouchere sociale

de 250 de lei

 

Aproximativ 2,5 milioane de români, aflaţi în situaţii de deprivare materială sau risc de sărăcie, au primit IV tranşe de vouchere sociale prin programul "Sprijin pentru România", în valoare totală de 1.000 de lei. La 19 decembrie, tuturor beneficiarilor care aveau card le-a fost virată tranşa IV. În 2023 vor fi livrate alte şase tranşe, a câte 250 de lei, o dată la două luni.

Vouchere sociale

pentru alimente şi

mese calde pentru cei

cu pensii sub 1500 lei

şi alte categorii

defavorizate

 

Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranşele din anul 2023; copiii şi adulţii încadraţi în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tran­şele din anul 2023; familiile cu cel puţin 2 copii în întreţi­nere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tran­şele din anul 2023 şi familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul mi­nim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1.400 de lei pentru

facturile la energie

 

Românii din categoriile vul­ne­rabile vor primi sprijin pentru compensarea preţu­rilor la energie în valoare nomi­nală de 1.400 lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 şi va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, astfel: 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru peri­oada 01.01 - 30.06.2023; 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07 - 31.12.2023.

Vor beneficia de măsură pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, pre­cum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; per­soanele - copii şi adulţi - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; fami­liile beneficiare de alocaţie de susţinere a familiei; familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.

 

Vouchere pentru

preşcolarii şi elevii

 vulnerabili, pentru

haine şi rechizite

 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va continua să ofere ajutorul de 500 de lei pentru îmbră­căminte şi rechizite, după ce, în anul şcolar 2022-2023 au beneficiat 405.000 preşcolari şi elevi, faţă de 245.000 beneficiari în anul şcolar precedent.

Vor beneficia de sprijinul în valoare de 500 de lei: copiii din învăţământul de stat preşcolar, cu condiţia ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei); Elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (1.275 lei). Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate numai la unităţile cu care emitenţii cardurilor au contracte de afiliere.

 

Vouchere pentru

repararea locuinţei

şi pentru electrocasnice

 

MIPE efectuează demer­surile pentru a implementa o măsură care să finanţeze acordarea de vouchere de rezilienţă pentru sprijinirea populaţiei vulnerabile prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuire prin investiţii în servicii comunitare care să includă posibilitatea sprijinirii în acti­vităţile casnice/cotidiene, pre­cum şi a unor servicii  pentru reparaţia locuinţelor. Astfel, românii vulnerabili vor putea beneficia de sprijin pentru înlocuirea electro­casnicelor vechi precum maşina de spălat, frigider sau aragaz.

 

O nouă tranşă de

pachete alimentare

de 24 kg, cu

produse româneşti

 

În primăvara acestui an, Mi­nisterul Investiţiilor şi Proiec­telor Europene va începe distribuţia celei de-a VI-a tran­şe de pachete cu alimente în cadrul proiectului "Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare", finanţat prin Pro­gramul Operaţional Ajutora­rea Persoanelor Dezavanta­jate. Pachetele vor ajunge la 1.188.852 beneficiari. Pache­tele conţin 12 alimente de bază (38 de unităţi) şi provin de la producători din Ro­mânia. Ele conţin: făină albă de grâu (5 pungi de 1kg); mălai (4 pungi de 1kg); paste făinoase (2 pungi de 400 g); ulei (4 sticle de 1 l); zahăr (2 pungi de 1 kg); orez (4 pungi de 1 kg); conserve din carne de vită (5 cutii de 300 g); conserve din carne de porc (3 cutii de 300 g); conserve pate de ficat de porc (5 cutii de 200 g); borcane de compot de fructe (2 borcane de 720 ml); gem de fructe (1 borcan de 360g); gem de fructe dietetic (1 borcan de 360 g).

 

Echipamente speciale

 pentru persoanele

cu dizabilităţi

 

Peste 7.000 persoane cu dizabilităţi, cu vârsta între 18 şi 65 ani au primit vouchere în cuantum de până la 5.000 euro pentru a-şi procura echi­pamente care să le îmbu­nătăţească viaţa şi să le dea, totodată, şansa la o activitate remunerată: cititoare pentru nevăzători, fotolii rulante, proteze audio, eleva­toare, di­verse instrumente ajutătoare pentru scriere sau desen dar şi instrumente  manipu­latoare robotizate, printre altele. Se va continua această măsură, să acopere şi nevoile minorilor şi ale vârstnicilor cu dizabilităţi în această privinţă.

 

Trusouri pentru

nou-născuţi

 

Mamele şi copiii nou-năs­cuţi din categoriile cele mai defavorizate vor primi sprijin în valoare de 2.000 lei pentru trusouri, în primele 3 luni de la naşterea copiilor, prin ti­chete sociale pe suport elec­tronic. Ajutoarele vor fi acor­date în limita a 12 milioane euro, sumă alocată prin Pro­gramul Operaţional Ajuto­rarea Persoanelor Defavorizate.

Vor beneficia de acest sprijin, conform ordonanţei de urgenţă adoptată astăzi: mamele cărora le-a fost stabilit dreptul la venitul minim garantat; mamele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei; mamele cu dizabili­tăţi; mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă - victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoa­ne dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei so­ciale; mame care nu deţin acte de identitate şi nu pot accede la drepturile civile; mamele minore; mamele-cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Listele cu persoanele care vor beneficia de aceste ajutoare vor fi întocmite de autorităţile administraţiei publice locale, prin Serviciile Publice de Asistenţă Socială, centralizate de către prefecturi, transmise Ministerului Afa­cerilor Interne şi, ulterior, Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care este coordonatorul la nivel naţional al acestui program.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica