Tribuna
Medicii veterinari din cadrul Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu, la ceas de analiză a activităţii pentru perioada 2019 - 2022 şi alegerea noilor structuri de conducere
Medicii veterinari din cadrul Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu, la ceas de analiză a activităţii pentru perioada 2019 - 2022 şi alegerea noilor structuri de conducere
Medicina veterinară, ca profesie pusă în slujba asigurării sănătăţii publice, s-a dezvoltat şi perfecţionat permanent, asigurând societăţii specialişti de înaltă ţinută profesională pentru acest important domeniu în care medicul veterinar are ca obiectiv promovarea politicilor naţionale în domeniul sa-nitar veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor şi a oa-menilor, asigurarea siguranţei lanţului alimentar de la producere la con-sumator, protecţia, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.

 

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă funcţionând în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, având ca bază Legea 160 din 1998 cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care regle­mentează organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.

Colegiul Medicilor Vete­rinari are în evidenţă me­dici veterinari care profe­sează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unităţi medicale veterinare private de asistenţă (cabinete, spitale, clinici, farmacii) pre­cum şi un număr în­sem­­nat de medici veteri­nari care sunt angajaţi în unităţi economice sau în învă­ţământ, cercetare, etc.

În acest context medicii veterinari îşi propun per­manent să îşi organizeze mai bine activitatea, să răspundă eficient şi profe­sional la solicitările celui mai apropiat partener, crescătorul de animale şi agentul economic din zona procesării şi distribuţiei alimentelor şi a furajelor.

La această dată, în evidenţa Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala judeţului Sibiu se regăsesc 210 de medici veterinari, în acti­vitate, din care un număr de 40 profesează în sec­torul de stat, 40 de medici veterinari de liberă practică titulari de cabinete vete­rinare de asistenţă care au încheiat contract de concesiune, cu D.S.V.S.A. Sibiu, pentru executarea unor acţiuni sanitare vete­rinare cuprinse în progra­mul naţional de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, iden­tificarea şi înregistrarea animalelor şi protecţia mediului, 49  sunt titulari la unităţi medicale veterinare private şi 81 sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice sau în învă­ţământ.

Medicii veterinari în acti­vitate sunt organizaţi în 49 cabinete medicale vete­rinare care acoperă acti­vitatea a 54 circumscripţii sanitare veterinare conce­sionate, în 31 cabinete medicale de asistenţă private, un spital veterinar, 2 clinici veterinare, 9 ca­binete medicale de con­sultanţă şi 29 de unităţi farmaceutice, care au ca titulari medici veterinari cu liberă practică.

Personalul sanitar vete­rinar din judeţul Sibiu, în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, caba­line, ovine, caprine, por­cine, păsări) animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică, etc). De ase­menea sunt suprave­gheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, obiectivele autorizate / înregistrate sanitar vete­rinar care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală şi ve­getală, depozite alimen­tare, unităţi de comer­cializare, unităţi de ali­mentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, labo­ratoare de cofetărie, pati­serie, alte unităţi specifice, de procesare şi comer­cializare produse de origine animală şi non ani­mală, precum şi produ­cători individuali, înregis­traţi, care valorifică produc­ţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, produse vegetale, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.

În mandatul 2019 - 2022  Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, prin structurile alese, biroul executiv şi consiliul judeţean, s-a preocupat pentru monitorizarea şi implementarea obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce îi revin în conformitate cu Regulamentul de orga­nizare şi funcţionare a Co­legiului Medicilor Veterinari şi a Statutului Medicului Veterinar urmărind:

Implementarea bunelor practici din domeniul managementului strategic şi de gestiune a unităţilor sanitare veterinare, a resur­selor umane şi financiare prin monitorizare, motivare, formare şi evaluare activi­tăţi care s-au realizat prin:

- înscrierea a 25 medici veterinari ca noi membri ai filialei noastre, radierea din evidenţele noastre a 10 membri prin pensionare sau transfer la alte filiale, evaluarea şi înregistrarea în R.U.M.V. a 34 de unităţi medicale veterinare din care 3 unităţi farmaceutice;

- dezbaterea în cadrul a 6 şedinţe ale Consiliului Naţional şi în cadrul a 4 şedinţe de Consiliul jude­ţean al C.M.V. Sibiu, a problematicii curente şi de perspectivă selectată din activitatea profesională, sau ca urmare a sesizărilor şi propunerilor transmise din teritoriu;

- perfecţionarea şi dota­rea cu logistica necesară, care să permită o mai bună rezolvarea a atribuţiilor specifice, distribuirea către unităţile medicale vete­rinare a setului de registre, imprimate şi documente oficiale, pentru a se asi­gura o evidenţă specifică a activităţii, uniformă şi în spiritul legii;

- preocuparea pentru asigurarea unui loc de muncă pentru tinerii absolvenţi sau colegi care au necesitat acest lucru

- implicarea privind creş­terea responsabilităţii membrilor C.M.V. faţă de drepturile şi obligaţiile ce le revin conforme legislaţiei de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar.

S-a urmărit realizarea programului de perfecţio­nare profesională continuă, prin organizarea a opt sesiuni de comunicări cu 133 de participanţi, sau prin participare individuală la instruiri, specializări, simpozioane şi conferinţe, organizate la nivel naţional şi local, online, în perioada stării de urgenţă, pentru ca medicul veterinar să se poziţioneze în continuare ca un rol de frunte în toate domeniile în care acţio­nează, să prezinte un tot mai mare interes şi o con­tribuţie pentru dezvoltarea social economică.

Coordonarea şi monito­rizarea privind implicarea medicilor veterinar pentru supravegherea, prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om prin efectuarea acţiunilor de supraveghere, operaţiuni de vaccinare preventivă, operaţiuni de tratamente antiparazitare şi examene de laborator, în condiţii speciale cauzate de pandemia generată de COVID 19, implementând măsurile specifice unor astfel de situaţii.

 În cadrul adunării ge­nerale desfăşurate la data de 19.09.2022, medicii ve­terinari membri ai Cole­giului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, au ales în spirit democratic noile structuri de conducere, respectiv pe dr. Badea Marius, reales în funcţia de preşedinte, pe dr. Popa Ciprian şi dr. Todescu Liviu ca vicepreşedinţi şi pe dr. Penţea Ioan Viorel în funcţia de secretar şi alţi 10 membri în componenţa Consiliului Judeţean al C.M.V. Sibiu. De aseme­nea a fost aleasă Comisia Judeţeană de Deontologie şi Litigii, cu dr. Duca Gheorghiţă în funcţia de preşedinte, Comisia de Cenzori şi delegaţii pentru al X -lea Congres Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România.

Noua conducere a Cole­giului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, prin serviciile veterinare din judeţ, îşi propune să acţioneze cu competenţă şi fermitate pentru a impune respec­tarea legii, a normelor teh­nice ale Comisiei Euro­pene, să acţioneze prin mijloace profilactice sau de combatere, pentru apă­rarea sănătăţii animalelor şi pentru prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătăţii publice precum şi în protejarea mediului şi în realizarea altor priorităţi actuale şi de viitor.

Se impune, acum mai mult ca niciodată, pentru ca profesia noastră să-şi rea­lizeze ţinta finală, apărarea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

 

Dr. Penţea Ioan Viorel - Secretar  al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu


comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Pistele pentru biciclete

Medialcare24

Targul de Craciun

Comunicat de presa

EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
Cartuse toner, unitati cilindru
Licitatie publica

ACCENT MEDIA