Tribuna
Sevis
Investiţii în activităţi neagricole

Prin Măsura 6.4. - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, se urmăreşte diversificarea veniturilor persoanelor din mediul rural şi stimularea activităţilor alternative la agricultură.
Beneficiarii eligibili pentru Măsura 6.4. sunt: micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente în spaţiul rural; micro-întreprinderi şi întreprinderi mici nou-înfiinţate în spaţiul rural, care fac dovada cofinanţării; ferme care îşi diversifică activitatea de bază, agricolă, prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria micro-întreprinderilor sau a întreprinderilor mici.
Domeniile de activitate eligibile: investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor non-agricole proprii (fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie şi carton; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti, cum ar fi: activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); investiţii pentru prestarea de servicii; investiţii pentru infrastructură în unităţile turistice de tip agro-turistic, proiecte de activităţi de agrement; producere de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleţi) în vederea comercializării.

Cheltuielile eligibile finanţate prin Măsura 6.4

Investiţiile în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole sunt construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii şi echipamente, costuri de instalare; investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci. Printre condiţiile în care se acordă finanţarea se numără: activitatea micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural să fie desfăşurată în spaţiul rural şi cel puţin 80% din noii angajaţi trebuie să aibă domiciliul stabil în spaţiul rural; solicitantul trebuie să asigure cofinanţarea investiţiei; locurile de muncă pentru noii angajaţi să fie prevăzute cu normă întreagă; solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiţiei; întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate; sprijinul public nerambursabil prin Măsura 6.4. va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis şi nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Precizăm că valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de 90%.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia