Tribuna
"In interesul si pentru sufletul padurii”
Aşa am putea defini, fără teama de a greşi, activitatea de zi cu zi a silvicultorilor din cele 8 ocoale aparţinătoare Direcţiei Silvice Sibiu. Redutabili profesionişti ai pădurilor sibiene, aceştia nu văd nimic spectaculos în munca lor. Dar modul serios, responsabil, competent în care acţionează fiecare la locul lui are darul să ne convingă că pădurile sibiene au fost şi sunt pe mâini bune. Echipa managerială a fiecărui ocol şi echipa managerială a Direcţiei Silvice Sibiu acţionează împreună numai „în interesul şi pentru sufletul pădurii”. În discuţiile pe care le-am avut cu fiecare şef de ocol silvic am observat un fel de declaraţie de angajament. Rar am văzut oameni atât de pasionaţi de ceea ce fac, oameni care împrumută, parcă, ceva din nobleţea arborilor preţioşi şi puternici pe care îi îngrijesc. Indiferent dacă îţi vorbesc despre stategia de accesibilizare a fondului forestier, despre dezvoltarea durabilă a pădurilor pe care le administrează, despre împăduriri sau valorificarea masei lemnoase, despre silvo-turism ori despre vreun monument al naturii pe care o protejează, în glasul fiecăruia se simte fiorul cald al pasiunii şi dragostei pentru păduri.
Pădurile D.S. Sibiu -O.S. Valea Cibinului Sălişte
Prezentare

Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte s-a constituit la 1 iunie 2005, prin comasarea Ocolu­lui Silvic Valea Cibinului şi a Ocolului Silvic Sălişte. În prezent, acest ocol adminis­trează 11.754 ha fond forestier, din care 5.614 ha - păduri pro­prietate publică a statului, 6.002 ha - păduri aparţinând unor per­soane juridice, 138 ha - păduri proprietatea unor persoane fizice şi 30 ha - păşuni împă­du­rite aparţinând altor deţinători.
Geografic, pădurile gospo­dărite de Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte ocupă ver­santul nordic al Munţilor Cindrel şi partea sud - estică a Podişului Secaşelor. Defalcată pe zone geografice, suprafaţa ocolului se prezintă astfel: câmpie - 1.213 ha, deal - 5.796 ha, munte- 4.745 ha.
Ca altitudine, pădurile oco­lului sunt situate între 265 m în Podişul Secaşului până la 1.700 m în zona Muncel -Păltiniş, Dobra - Saloi. Întreaga suprafaţă se găseşte în limitele teritoriale ale judeţului Sibiu, pe raza comunelor Apoldu de Jos, Loamneş, Ludoş, Păuca, Poiana Sibiului, Sălişte, Tilişca, Poplaca, Şura Mică, Micăsasa şi Doştad (jud. Alba).
Distanţele între unităţile de producţie din zona de munte şi cele de deal - câmpie, respectiv Păltiniş - Sălişte - Dobra, Cisnădie - Sădinca - Micăsasa sunt de ordinul a 300 km dus- întors. Fondul forestier este gospodărit în conformitate cu regimul silvic şi regulile privind protecţia mediului. 
Din punct de vedere administrativ, Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte este organizat pe trei districte şi 15 cantoane silvice, iar din punct de vedere amenajistic, fondul forestier de stat este constituit din 5 unităţi de producţie (UP): UP I Păltiniş, UP II Dobra, UP II Micăsasa, UP III Sălişte, UP IV Sîngătin. Cifra de afaceri a ocolului pentru anul 2012 este estimată la 2.500.000 lei.

Structura pădurilor pe specii

În compoziţia pădurilor săliştene predomină răşinoa­sele cu 34%. Cel mai bine este reprezentat molidul în arborete pure, urmat de brad. Cu participare mai redusă vine pinul, iar prin introduceri mai recente, laricele. Fagul ocupă circa 16 % din suprafaţa în arbo­rete pure sau amestec, querci­neele ocupă 30% fiind răs­pândite în UP II Micăsasa, UP III Şura Mică, UP IV Sîngătin, restul fiind ocupat de esenţe tari - 19 , (salcâmul având o pon­dere mare) şi diverse moi - 1%.
Pe grupe funcţionale, reparti­zarea este următoarea: păduri de protecţie (grupa I) - 6.130 ha, reprezentând 52%, păduri de producţie şi protecţie (grupa a II-a)- 5.624 ha, având o pondere de 48%.
Pe categorii de folosinţă, structura fondului forestier este compusă din 11.754 ha, din care: 11.624 hectare suprafaţă acoperită cu păduri, 6 ha terenuri care servesc nevoilor de cultură, 84 ha terenuri care servesc nevoilor de adminis­trare silvică, 23 ha terenuri destinate împăduririi, 12 ha terenuri care deservesc nevoi­lor de producţie silvică, 2 ha terenuri neproductive, 3 ha terenuri scoase temporar din fondul forestier.
Posibilitatea anuală totală a pădurilor gospodărite de Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte este de 40.819 mc, din care pro­duse principale 28.044 mc, produse secundare 6.850 mc, igien[ 5.925 mc.
În opinia şefului de ocol, ing. Ovidiu Teşa, ”valorificarea superioară a masei lemnoase are în vedere caracteristica lemnului de a fi folosit în acelaşi timp pentru o gamă foarte largă de produse, cu prelucrări şi valorificări diferite.”
Productivitarea medie a pădurii este de 5 mc/an/ha, nivel datorat faptului că majoritatea arboretelor au în compoziţie specii autohtone care valorifică optim potenţialul staţional.

Regenerarea pădurilor

Dintre activităţile cu pondere în cadrul ocolului remarcăm reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, amelio­rarea acestora şi redarea în circuitul economic. La acest ocol, valorificarea terenurilor degradate preluate de la agri­cultură şi introduse în circuitul productiv forestier este o activitate cu tradiţie. Încă din perioada 2005 - 2009 s-au împădurit 204.4 ha teren degra­dat în perimetrele Sădinca, La Râpă - Copăcel - Păuca, Rus­ciori şi Copşa Mică- Micăsasa. În prezent, sunt în curs de identificare alte supra­feţe care urmează să fie împă­durite.
”În anul 2012 am realizat 11 ha împăduriri integrale şi 6 ha completări la lucrările de împăduriri. De asemenea, am efectuat regenerări naturale pe 10 ha. Pentru anul 2013 ne-am propus să executăm lucrări de împăduriri pe 7 ha şi lucrări de regenerări naturale pe 10 hectare”, adaugă ing. Ovidiu Teşa.
Pepinierele silvice ale Ocolului Silvic Valea Cibinului Sălişte ocupă o suprafaţă de 6 ha şi sunt destinate producerii puieţilor necesari pentru lucrările de împăduriri, dar şi producerii puieţilor ornamentali la pepiniera Tocile. Solariile au o suprafaţă de 250 mp şi produc puieţi de răşinoase, necesari repicajelor în pepiniere şi împăduririi suprafeţelor din zona montană, precum şi puieţi ornamentali. Producerea puieţilor în solarii şi pepiniere constituie una din activităţile de bază şi în acelaşi timp o sursă de venit substanţială, prin comercializarea excedentului de puieţi.
 Pentru amatori menţionăm câteva specii de puieţi ornamentali care se produc la pepiniera din Tocile: Magnolie, Castan comestibil, Buxus, Chiparos, Ienupăr de Virginia, Dracila, Pin de munte" - afirmă ing. Ovidiu Teşa.

Vânătoare

În raza de activitate a Ocolului Silvic Valea Cibinului - Sălişte exisă un fond de vânătoare - Şura Mică, având o suprafaţă de 12.788 ha - unde se practică vânătoarea în mod organizat pentru recoltarea vânatului.
Fauna cinegetică este repre­zentată de căprior, mistreţ, cu efective ce se menţin optime pe fondul de vânătoare.
Situaţia cotelor de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2012 - 2013 la speciile admise la vânătoare se prezintă astfel: Căprior (mascul) - Trofeu 2 exem­plare, selecţie - 3 exem­plare, Căprior femelă- 3 exem­plare, Mistreţ- 10, Iepure -10, Fazan - 20, Potârniche -5, Vie­zure -1, Vulpe- 10, Jder de copac -1, Dihor - 1, Bizam -5, Turturică -10, Guguştiuc - 10, Porumbei - 10, Sturzi -30, Raţă mare - 30, Găi­nuşe de baltă - 5, Cioara grivă - 5, Coţofană - 10, Gaiţă - 10.
Silvoturism

Ocolul Silvic ”Valea Cibinului - Sălişte” dispune de un relief natural foarte variat, prezenţa pădurii şi a muntelui conferind peisajului valori atrăgătoare, favorabile practicării celor mai diferite forme de turism montan.
 Activitatea de silvoturism este practicată prin introducerea în circuitul turistic a cabanei Tocile, de 3 stele. Oferta de silvoturism din cadrul Ocolului Silvic Valea Cibinului - Sălişte, prezentată în limbile română, franceză, germană şi engleză, a atras numeroşi turişti români şi străini. Aceştia beneficiază de cazare la un confort deosebit: cinci camere cu cinci băi, bucătărie, salon pentru masă şi TV cu cablu în fiecare cameră. Cabana Tocile are încălzire centrală pe lemne şi un peisaj minunat, creat şi de râul care trece prin curtea cabanei.
CV
Ing. Ovidiu Te`a, şeful O. S. Valea Cibinului S[li`te
S-a născut în Sibiu, la 2 august 1971. Între anii 1986-1990 a urmat cursurile Liceului "Gheorghe Lazăr" din Sibiu, iar în perioada 1991-1996 urmează cursurile Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov. După terminarea stagiului militar, din anul 1997 până în anul 1999, a lucrat ca inginer responsabil de cultura şi refacerea pădurii, în cadrul Ocolului Silvic Valea Cibinului. Între anii 1999-2001, deţine funcţia de inginer fond forestier în cadrul Direcţiei Silvice Sibiu. În perioada 2001-2005 ocupă funcţia de şef al Ocolului Silvic Valea Cibinului. Din anul 2005 până în prezent deţine funcţia de şef al Ocolului Silvic Valea Cibinului Sălişte. În anul 2002 termină un curs postuniversitar de calificare în "Managementul firmei". Între anii 2002-2007 devine din nou student la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul  Universit[\ii Lucian Blaga Sibiu, obţinând licenţa în specializarea "Finanţe-Bănci". Între anii 2005-2007 urmează un Master în "Psihologia negocierii", iar între anii 2007-2009, un al Master în "Strategii şi Politici de Management şi Marketing ale Firmei".
Este căsătorit cu Ileana Teşa, hidrolog la Apele Române Sibiu. Au împreună un băiat de 11 ani, care-i poartă numele - Ovidiu Ioan Teşa. Îi place să călătorească, să asculte muzică şi să facă sport în natură.
comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Astra

SEVIS

Vacanta Eurotrip
info
A.D.I. Eco Sibiu
EVENIMENT TV
Comunicat Carmangeria Imperial final
Licitatie publica

accentmedia