Tribuna
Sevis
File de calendar – Pogorârea Sfântului Duh

Pogorârea Sfântului Duh este evenimentul din iconomia mântuirii, care întemeiază din punct de vedere istoric Biserica lui Hristos, cea pe care El o înfiinţase în chip mistic- tainic şi de jertfă în momentul morţii Sale pe cruce. Acest eveniment împlineşte lucrarea Sfintei Treimi în lume la Cincizeci de zile de la Învierea Domnului Hristos, tot în ziua de duminică. Era şi o mare sărbătoare a evreilor Cincizecimea, când mulţime de oameni se adunau la Ierusalim să sărbătorească.

Evanghelistul Luca ne istoriseşte cum s-a petrecut pogorârea Sfântului Duh, în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, 1-37. Duhul Sfânt s-a coborât peste Sfinţii Apostoli şi ucenicii cei din ceata celor 70 şi alţi membri ai comunităţii care se înfiripase după Învierea Domnului. S-a coborât în chip de limbi de foc pe fiecare din apostoli şi a început predicarea în felurite limbi, după cum le spusese Iisus: "În limbi noi veţi vorbi, pe bolnavi mâinile veţi pune şi se vor însănătoşi, duhurile rele le veţi scoate..." (Evanghelia de la Ioan, cap 20).

S-a făcut un vuiet mare şi limbi de foc au fost pe capetele Sfinţilor Apostoli. Au început să vorbească în limbi noi pe care nu le cunoşteau. Sfântul Apostol Petru a început să predice Evanghelia lui Hristos începând cu rememorarea şi explicarea profeţiilor despre Mesia din Vechiul Testament. La întrebarea mulţimii care era de faţă: "ce să facem? " Petru le-a răspuns : "să credeţi în Iisus Hristos şi să vă botezaţi". Atunci apostolii au botezat după porunca lui Iisus, relatată de apostolul şi evanghelistul Matei, Evanghelia se citeşte de atunci la Taina Sfântului Botez: "Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit Eu. " (Cap. 28).

Interesant şi important pentru viitorul Bisericii este că Duhul Sfânt vine în lume într-un chip nou, în chipul limbilor de foc şi nu în chip de porumbel cum se coborâse la botezul lui Iisus în Iordan.

Pogorârea Sfântului Duh coincide deci cu extinderea tainică a vieţii lui Hristos în umanitatea ucenicilor şi apoi a tuturor celor ce prin botez se incorporează în Hristos formând Biserica - Trupul Tainic al Domnului. În ziua Cincizecimii Duhul Sfânt vine în lume în persoană, ipostatic - El care este Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, aşa cum rostim noi în simbolul de credinţă, şi cum acest articol a fost formulat dogmatic de Sfinţii Părinţi la Sinodul al II-lea ecumenic din anul 381 de la Constantinopol. Se combăteau ereziile care promovau o învăţătură după care Duhul nu este persoană din Sfânta Treime, ci doar o putere, o energie nepersonală, după cum se spusese în Vechiul Testament în Cartea Facerii, că Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor.

Prin venirea în lume ca Persoană cu totul specială care poate lua diferite forme tocmai pentru a-l înlocui pe Hristos, Cel care S-a înnălţat la cer, Duhul Sfânt inaugurează lucrarea sa în Sfintele Taine, în acelaşi timp în diferite locuri din lume. Prin Duhul Sfânt se dau darurile lui Dumnezeu despre care vorbeşte frumos Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni (cap. 5, 22-26), apostol pe care îl rostim la Taina Sfântului Maslu, când spunem: Iar darurile Duhului Sfânt sunt: "dragostea, bucuria, pacea, îndelungărăb­darea, facerea de bine, felurimea limbilor ... împotriva acestora nu este lege". Lucrarea Sfântului Duh în cele 7 sfinte Taine este o lucrare potrivită şi în acord cu natura, ea se pune ca un fapt interior şi o aduce în starea ei normală de la creaţie, aşa cum a fost restaurată prin întruparea lui Iisus Hristos. O natură îndumnezeită, ca o consecinţă a Unirii ipostatice despre care am vorbit în contextul Învierii şi Înălţării lui Hristos.

Prin Sfântul Duh se face prezent Iisus Hristos, în special în Sfânta Liturghie atunci când pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sângele Lui, după ce preotul ortodox (nu şi cel catolic) cere în rugăciunea Epiclesei: "Doamne, care ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea (ora 9) Apostolilor Tăi, pe acela Bunule, nu-l lua de la noi, ci ni-l înnoieşte nouă , celor ce ne rugăm Ţie. "

Biserica este plină de Duhul Sfânt, aşa îmvaţă toţi Sfinţii Părinţi care au citit şi interpretat profund Epistolele Sfântului Apostol Pavel care spune: "Duhul Însuşi mărturiseşte cu duhul nostru că suntem Fii ai lui Dumnezeu". (Romani 8, 16) Aşa a interpretat Sfântul Vasile cel Mare teologia Duhului afirmând că Duhul Sfânt este arhitectul Bisericii. Sfântul Simeon Noul Teolog explică coborârea luminii divine, energiile divine şi toate lucrările Sfintei Treimi doar prin Duhul Sfânt. Avem de la el şi o rostim la sfintele slujbe rugăciunea: "Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt, o lumină unică atemporală fără despărţire şi confuzie veşnică, necreată şi mai presus de toate lucrurile, pe care o putem contempla numai dacă ne curăţim de patimi." (În Cateheze) Iar Sfântul Grigore Palama afirmă: " Duhul ne dă lumina şi ne uneşte cu Hristos în lumina Ta vom vedea lumina, lumina energiilor sale ale Preasfintei Treimi, lumina care transcende orice natură şi o sfinţeşte. " Iar marele Serafim de Sarov din Rusia spune când este întrebat Cum pot primi Duhul Sfânt de credinciosul Motovilov : Când ai să simţi o lumină şi o căldură mai presus de fire. Când inima este plină de bucurie negrăită, atunci Duhul Sfânt coboară în om.

Din acest motiv, noi, ortodocşii, începem toate rugăciunile şi tainele cu chemarea Sfântului Duh: "Împărate ceresc Mângâ­ietorule, Duhul adevărului, carele pretutin­denea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. "! Să ne bucurăm de ziua de Rusale - apelativ luat din sărbătoarea romană Rosaliae, sărbătoarea rozelor, a trandafirilor, sărbătoare păgână pe care Biserica creştină primară a sfinţit-o şi a identificat-o din punct de vedere calendaristic cu Pogorârea Sfântului Duh.

Preot Nicolae Streza

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Staer

A.D.I. Eco Sibiu

Ghid informativ clienti EFSA

Tursib

Comunicat de presa

Vacanta Eurotrip
info
EVENIMENT TV
Licitatie publica

accentmedia