Tribuna
Erasmus+, un plus de valoare pentru CSEI Nr. 1 Sibiu
Erasmus+, un plus de valoare pentru CSEI Nr. 1 Sibiu

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ Nr.1 SIBIU, unitate de învăţământ special aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, a avut ocazia să beneficieze de un grant de formare profe­sională în anul şcolar 2014-2015. Finanţarea a fost obţi­nută prin programul Eras­mus+ pentru educaţie, for­mare, tineret şi sport, pro­gram oferit de Uniunea Europeană.
Proiectul „SCHOOL IS COOL!” vizează domeniul educaţiei şcolare, având ca scop principal formarea profesorilor la cursuri în străi­nătate pentru a putea ulterior să îmbunătăţească activitatea şcolii. În perioada noiembrie 2014 - aprilie 2015 un număr de 10 cadre didactice din cadrul CSEI Nr. 1 Sibiu au participat la 5 cursuri de formare profesională.
Între 3-7 noiembrie 2014, Alexandra Moldovan şi Mirela Sbârcea, profesori itineranţi, au participat la cursul de formare „Construirea relaţiilor emoţionale în scopul preve­nirii abandonului şcolar”, orga­nizat de Centrul de Cercetare şi Formare ERIFO Roma, Italia. Participanţii au avut ocazia, prin intermediul metodelor moderne de instruire, activ participative („metoda flipped”, workshop-uri), să dobândească compe­tenţe profesionale pentru stimularea motivaţiei şi intere­sului şcolar al elevilor prin însuşirea metodelor de pre­venire a abandonului şcolar propuse (metoda autobio­grafică, jocuri educaţionale, adaptarea stilului de „leader­ship”).
Participând la cursul “Crea­tivitatea în predare şi învăţare & cum se foloseşte muzica, arta, TIC şi sportul în edu­caţie”, organizat de către agen­ţia Quarter Mediation în perioada 22-28 februarie 2015 în Sliema – Malta, Băr­daş Daniela, profesor psiho­pedagog, şi Mureşanu Mi­haela, profesor de educaţie fizică şi sport, au experimentat metode creative ce pot ajuta la prevenirea abandonului şcolar. Cursul a abordat me­tode care vizează învăţarea practică, interdisciplinară şi prin experienţa directă. Men­ţionăm două metode eficiente şi atractive, ”fotoreportajul” şi ”stop motion”, prin care elevii îşi pot dezvolta mult crea­tivitatea, imaginaţia şi de asemenea pot folosi în timpul unei activităţi de acest gen un obiect foarte drag lor, telefonul mobil.
Doamnele Delia Prodea, profesor itinerant, şi Silvana Şerb, profesor psiholog, au participat la cursul ”Psihologie energetică în clasă pentru reducerea abandonului şcolar”, derulat în perioada 9-13 martie 2015 de către Cervantes Training Madrid, Spania. Obiectivele urmărite în cadrul cursului au vizat achiziţia de cunoştinţe teore­tice şi practice despre metode inovative de lucru cu emoţiile şi disconfortul elevilor, dezvol­tarea abilităţilor de a reduce nivelul de stres şi de mana­gement al emoţiilor. Partici­panţii au învăţat tehnici de Psihologie Energetică (EPT), împreună cu tehnicile de eliberare emoţională (EFT), cu un accent puternic pus pe utilizarea acestor instrumente într-un mediu educaţional.
În perioada 23-27 martie 2015, profesorul logoped Maria Herţoiu şi profesorul psi­hopedagog Daniela Kondort, au participat la cursul “Inovaţia şi creativitatea în procesul de predare", Ply­mouth, Marea Britanie. Cursul a oferit participanţilor o nouă perspectivă asupra predării în care elevul este un partener egal şi are posibilitatea de a se implica activ în formarea sa. Conceptul cheie este acela de „student ownership” şi se referă la implicarea elevului în procesul de pre­dare prin proiecte şcolare, ceea ce îl ajută să înveţe mai uşor şi să reţină mai bine. Profesorul este încurajat să facă schimbarea de la stilul clasic de predare în faţa clasei, la cel co-participativ, să folosească semnale muzi­cale, schimbări ambientale de lumină sau dispunere a clasei.
În perioada 29 martie - 8 aprilie 2015 doamnele profe­soare Schiau Florentina şi Stoicescu Delia au participat la cursul de formare: ”Noi mo­dalităţi de a crea curriculum-ul”, organizat de AENIE din Portugalia. Dânsele au avut posibilitatea de a cunoaşte specificitatea sistemului edu­caţional portughez, a exper­tizei în domeniul învăţămân­tului integrativ precum şi să descopere metode inedite de exploatare a aplicaţiilor IT în activitatea cu copiii care au diferite tipuri de dizabilităţi. Au avut oportunitatea să desco­pere şi să experimenteze utilizarea câtorva aplicaţii cu finalitate educativă şi, în mod deosebit, să descopere modul în care pot fi exploatate oportunităţile IT în optimizarea procesului amplu de învăţare (expertiza Khan Academy). La finalul mobilităţii au purtat discuţii informale cu repre­zentanţii Ministerului Edu­caţiei din Lisabona, împăr­tăşind experienţe de bună practică din domeniul inte­grării elevilor cu CES şi educaţiei timpurii.
La finalul proiectului s-a elaborat o strategie de pre­venţie a abandonului şcolar în cadrul căreia sunt incluse: opţionale noi cu caracter prac­tic şi ludic, proiecte educa­ţionale, cercuri pentru elevi, ore de consiliere, toate bazate pe corelarea informaţiilor primite în cadrul proiectului.
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Sibiu a obţinut de asemenea finanţare euro­peană nerambursabilă ca partener în derularea pro­iectului educaţional strategic Erasmus+, Acţiunea Cheie 2, cu denumirea “ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE: Expri­marea emoţiilor prin artă în Europa”. Proiectul se va derula pe parcursul a 30 de luni, începând din septembrie 2015, având ca parteneri şcoli speciale din Grecia (ţară coordonatoare), Polonia, Spa­nia, Germania şi Slovenia. Obiectivele proiectului sunt: creşterea interesului elevilor pentru activităţi şi programe bazate pe învăţare/ exprimare prin artă şi orientarea învăţării spre sistemele europene de educaţie. Proiectul va avea ca scop să crească motivaţia de în­vă­ţare, îmbunătăţirea com­pe­tenţelor de bază şi abili­tăţilor de dezvoltare ale elevilor, exprimării sentimentelor prin utilizarea artelor, folosirea unor metode de predare inovative, bazate pe inteligenţe multiple în învăţarea formală şi non-formală, atât în aer liber cât şi în sala de clasă. Metodele utilizate în timpul desfăşurării parteneriatului vor fi axate pe o abordare interdisciplinară, stimulând comunicarea şi exprimarea emoţiilor, utilizarea tehnolo­giilor TIC, fotografia, a scrierii creative, realizarea de pro­duse artizanale, a educaţiei în aer liber.
Doamna director Rodica Făgeţan declară că: ”Obiec­tivul instituţiei este ca, prin aceste proiecte, elevii noştri cu cerinţe educaţionale spe­ciale să se apropie mai uşor de mediul educaţional găsind în cadrul şcolii un mediu sti­mulant şi atractiv, reducându-se astfel abandonul şcolar”.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

ADR CENTRU

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Licitatie publica

accentmedia