Continental
Tribuna
Sărbători creştine
Adormirea Maicii Domnului
Gh. DOBRIN
939 vizualizari
Adormirea Maicii Domnului

După un post de două săptă­mâni, credincioşii creştini săr­bă­toresc pe 15 august, Ador­mi­rea Maicii Domnului, unul din­tre cele mai cinstite praznice ale Născătoarei de Dumnezeu.
În istoria mântuirii figurează două femei cărora le-au revenit roluri hotărâtoare pentru nea­mul omenesc. Prima este Eva, cea dintâi femeie care, ne­as­cul­tând de Dumnezeu, a pri­cinuit pier­derea Raiului. Cea­laltă este Sf. Fecioară Maria, fiica ascultării de Dumnezeu. Ea este purtătoarea harului lui Dumnezeu şi cea care aduce binecuvântarea Domnu­lui pe pământ.
Căci scara cerească pe care a văzut-o în vis patriarhul Iacov, între cer şi pământ (Fac. 28,12) simbolizează pe Maica Dom­nu­lui care, prin întruparea Mân­tuitorului din pântecele ei, a unit cerul cu pământul, legân­du-ne astfel speranţele de Cel Nemuritor. Ea este mijlocitoa­rea neadormită către Fiul Său şi Dum­nezeul nostru, care ne îndeamnă şi astăzi: “Faceţi ceea ce vă spune" (In 2,5).
Prin zămislirea şi naşterea lui Dumnezeu, Fecioara Maria a intrat în cea mai apropiată co­mu­niune cu Dumnezeu, deve­nind astfel superioară tuturor făpturilor, vas ales prin care Dum­nezeu şi-a făcut cunos­cută binecuvântarea, mântui­rea şi viaţa veşnică.
Chiar şi în momentele cele mai grele din viaţa sa pămân­tească, Mântuitorul nu a uitat de mama Sa. Pe Cruce fiind, cu ochii îndu­ioşaţi, a privit către ucenicul său cel iubit, Sf. Ap. Ioan, care era la picioarele cru­cii şi cu legământ a zis către Fecioara Maria: "Fe­meie, iată fiul tău!" Apoi a zis uce­nicului: "Iată mama ta! Şi din cea­sul acela ucenicul a luat-o la sine" (In 19,26-27).
După Învierea şi Înălţarea Domnului la ceruri Preasfânta Născătoare a continuat să fie prezentă în mijlocul apostolilor şi al primilor creştini, spre mân­gâierea şi bucuria acestora. Potrivit tradiţiei Bisericii, Maica Domnului a mai trăit 11 ani după Înălţarea la cer a Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu trei zile înainte de moarte a fost înştiinţată de Sf. Arh. Gavriil că va trece din lu­mea aceasta la viaţa veşnică. Astfel, Maica Domnului s-a pu­tut pregăti duhovniceşte prin rugăciuni către Dumnezeu şi prin cuvinte de rămas bun la cei din jurul său. Sfinţii Apostoli au fost îndrumaţi de Duhul Sfânt să se întoarcă în Ierusa­lim ca să fie prezenţi la înmor­mântarea ei. Trupul adormit al Maicii Domnului a fost dus cu multă evlavie şi cinste, în cân­tările îngerilor şi ale oamenilor şi aşezat într-un mormânt nou, în grădina Ghetsimani.
După trei zile de la înmor­mântarea sa, a ajuns în Ierusa­lim şi Sf. Ap. Toma, care dorind să mai vadă o dată chipul Maicii Domnului şi să se închine, a ce­rut să îi fie deschis mormân­tul. După deschiderea mor­mân­­tului toţi cei prezenţi au constatat cu uimire că trupul ei nu mai era în mormânt. Trupul Maicii Sale, Domnul Iisus Hris­tos îl înălţase la cer şi l-a aşezat de-a dreapta slavei Sale.
Acum au înţeles cu toţii de ce Toma nu a putut sosi la în­mormântarea Maicii Domnului: ca el să fie martor tuturor vea­curilor că Maica Domnului a fost înălţată de către Fiul Său, cu trupul la cer.
Deci, moartea ei nu a fost o moarte, ci o adormire lină, urmată de înălţarea la cer.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Muzeul Brukenthal

Publica anunturi

Vacanta Eurotrip
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia