Tribuna
6,5 euro pentru ovine/caprine din zona defavorizată
Ioan VIDRIGHIN
1297 vizualizari

Centrul Judeţean APIA Sibiu anunţă cres­cătorii de ovine/ caprine că până la 15 no­iembrie preia cererile de plată aferente anului 2013 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). "De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de ovine/caprine per­soane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, deţin exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor localizate în cele 25 de zone defavorizate din judeţul nostru", declară Teodor Haţegan, director executiv al Centrului Judeţean APIA Sibiu.
Solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod ANSVSA), la Centrul Judeţean APIA Sibiu.

Condiţii de eligibilitate

Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare; efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii; să deţină registrul individual al exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE; femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, respectiv la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor; beneficiarii trebuie să respecte şi standardele de ecocon­diţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole des­făşurate la nivelul fermei, după caz, regle­mentate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Ali­mentelor  . 187/2155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea şi înregis­tra­rea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările ulterioare.
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poate atrage, după caz, reducerea/ excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale. Ajutorul specific ovinelor/caprinelor de lapte şi de carne din zonele defavorizate se acordă anual. Plafonul maxim alocat ajutorului financiar specific este de 6.711.315 euro, iar cuantumul maxim pe cap de animal este de 6,5 euro.

Documente

Centrul Judeţean APIA Sibiu pune la dispo­ziţia beneficiarilor cereri de ajutor pretipărite. Acestea trebuie însoţite de următoarele documente: copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificat de înregistrare fisă, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte identitate/buletin identitate/paşaport; copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare - RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; copie de pe prima şi ultima pagină a registrului individual al exploataţiei completat şi actualizat până la data depunerii cererii de ajutor; document cu datele bancare; adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi; copia Formularului de identificare F1 pentru ani­malele solicitate în cerere şi născute în exploataţie şi/sau documente de provenienţă, respectiv Formular de mişcare F2/factură fiscală/alte documente, pentru animalele provenite din alte exploataţii, după caz.

Important!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură efectuează un control la faţa locului până la data limită a perioadei de reţinere respectiv 23 februarie 2014 inclusiv, dar poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere, după caz, în funcţie de neconformităţile rezultate în urma controlului, timp în care beneficiarii au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat ajutorul specific.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Luna arborilor

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Apa Canal
Licitatie publica

accentmedia