FITS 2024
Tribuna
100 de locuri de muncă la cules de mazăre, în Danemarca
Ioan VIDRIGHIN
1482 vizualizari
Selecţia va fi la Oradea, în a doua decadă a lunii februarie n Data-limită pentru depunerea cererilor este 4 februarie
Crenguţa Dana Radu, res­ponsabil Relaţii Mass-Media în cadrul AJOFM Sibiu, ne informează că Agenţia Naţio­nală pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, în  luna februarie 2014, o bur­să a lo­curilor de muncă pentru lucr[tori în agricultură - cule­gători de maz[re în sectorul agricol din Danemarca. An­gajatori şi consilieri EURES danezi vor veni în România pentru a intervieva candidaţii.
Sunt oferite 100 de locuri de muncă pentru  recoltarea  mazării în estul insulei Funen Oerbaek. Culeg[torii vor lucra în Danemarca, între 1 iunie - 1 septembrie 2014. Se va mun­ci într-o comunitate inter­naţională, cu oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de muncă şi socializare. Lucră­torii au ocazia de a-şi dezvolta alte abilităţi: pe lângă culesul mazării, unii lucrători pot fi şoferi de autobuz/tractor, tâm­plari, zidari sau supervizori etc. Compania promovează res­pec­tul reciproc, responsa­bilitatea şi încrederea reci­procă între lucrători.
Vârsta minimă 18 ani. Mun­că fizică grea, indiferent de climă. Experienta în munca agricolă-avantaj. Lucrătorii tre­buie să fie motivai şi flexibili în privinţa programului. Tole­ranţă şi respect pentru colegii din echipă. Onestitate şi res­pon­sabilitate în toate situaţiile. Atitudine pozitivă pentru dez­voltarea abilităţilor şi contri­buţie pozitivă în cadrul echipei. Mai multe informaii despre muncă se g[sesc pe website-ul www.greenpeas.dk.  Se cer cuno`tine de nivel mediu de  limb[ englez[.
Plata muncii
 Plata muncii este în funcţie de cantitate şi în acest sens lucrătorii trebuie să fie motivaţi. Salariul este în jur de 0.6 euro net/kg +12,5% bani de con­cediu. Impozitul şi contribuţiile sociale se vor deduce din sa­lariu conform legislaţiei da­neze.Mai multe informaţii des­pre impozite: http://www.skat.dk/SKAT.aspx? oId=44252&vId=0&lang=US. Cazarea se face în corturi aduse de lucrători sau în rulote cu dormitoare; bucătărie, toalete, duşuri, maşini de spălat, TV şi internet sunt disponibile. Taxa de cazare pe lucr[tor/pe zi este între 4-8 euro în Danemarca (pt. aco­perirea costurilor de electri­citate, ap[ etc) în funcţie de soluţia de cazare aleasă de lu­cr[tor. Transportul dus-întors Rom]nia-Danemarca este în responsabilitatea lu­crătorului. În Danemarca, an­gajatorul va pune la dis­pozitţia lucrătorilor un autobuz, con­tra cost pentru 1,5 euro/zi/per­soan[, pentru transportul de la locul cazării la locul de mun­că sau pentru cumpărături.  Mai multe infor­maţii despre cazare şi trans­port se găsesc pe website-ul www.greenpeas.dk.
Contractul de muncă este între 1 iunie - 1 septembrie 2014, 6 zile/săptămână, în jur de 30-40 ore  de muncă/săptămână. Munca începe dimi­neaţa devreme şi se termin[ în jurul prânzului.
Documente
Candidaţii sibieni trebuie să trimită un CV model EURO­PASS, în limba engleză, cu poza inclusă, pe adresa de email: work@greenpeas.dk. Instrucţiunile de aplicare se găsesc pe website-ul www.greenpeas.dk. Preselecia persoanelor care au solicitat se face telefonic sau prin email de angajator. In­vitarea la selecţie a per­soa­nelor pre-selectate se va face în timp util de consilierul EURES din cadrul Agenţiei Ju­deţene pentru Ocuparea For­ţei de Muncă Sibiu. Selec­ia va avea loc în a doua de­cad[ a lunii februarie 2014, la Oradea. Detaliile referitoare la data, locaţia şi programul se­lecţiei vor fi trimise NUMAI per­soanelor invitate. Nu sunt ad­mise alte persoane la interviu.
Data-limită pentru depu­ne­rea cererilor este 4 februarie 2014.comentarii
1 comentarii

mma ce coada o sa se faca la Oradea...
marginean
28.01.2014 09:53
Din aceeasi categorie
EVENIMENT TV
VISA MEDICA
visa medica
adi eco
Licitatie publica