logo
Modificări în asigurările de sănătate. Vezi ce a aprobat Guvernul!
Rareș BIŢU
4627 vizualizari
Modificări în asigurările de sănătate. Vezi ce a aprobat Guvernul!
Pacienţii vor beneficia de decontarea analizelor de tip RMN la sân, copiii vor beneficia de consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent, iar asiguraţii vor avea două noi proteze decontate de CNAS, potrivit unui nou Contract-Cadru aprobat, recent, de Guvern, informează Mediafax.

Guvernul României a aprobat în şedinţa de joi noul Contract-Cadru care regle­mentează condiţiile acordării asistenţei medi­cale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii. Hotărârea de Guvern 161 / 2016 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.
Printre principalele bene­ficii pe care le vor avea paci­enţii asiguraţi se numără decontarea analizelor de tip RMN la sân, consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent pentru copii, iar asiguraţii vor avea două noi proteze decontate de CNAS.
La acestea se adaugă un cadru de reglementare pen­tru gestionarea mai bună a Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) şi a cardurilor de asiguraţi astfel încât aceştia să nu mai fie afectaţi de disfuncţionalităţi tehnice.
De asemenea, noul Con­trac-Cadru are în vedere suplimentarea valorii plăţilor pentru medicina de familie şi tratamentul ambulator astfel încât aceste categorii de personal medical să se armonizeze cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă privind salarizarea în sec­torul bugetar.
„Important de subliniat este şi obligativitatea ca toţi actorii din sistemul sanitar (Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casele Judeţene, Direcţiile de Sănătate Pu­blică şi furnizorii de servicii) să aibă întâlniri trimestriale în care vor analiza calitatea serviciilor furnizate asigura­ţilor şi vor putea aduce şi pe parcurs îmbunătăţiri la funcţionarea sistemului, dacă acestea vor fi consi­derate necesare”, se arată în comunicat.
De asemenea, se întăre­şte obligaţia generală a furnizorilor de servicii medi­cale de a informa asiguraţii despre consecinţele neres­pectării indicaţiilor terapeu­tice. Totodată, se clarifică obli­gaţia furnizorilor de respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare.
În cazul asistenţei medi­cale primare, se reglemen­tează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pen­tru re(intrarea) în colec­tivi­tate şi a adeverinţelor medicale pentru preşcolari şi elevi; situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeap­să privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective; se elimină ser­viciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, având în vedere că abilităţile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog.

Noutăţi

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de spe­cialitate se introduc noi pro­ceduri diagnostice (electro­mio­grama şi evaluarea can­titativă a răspunsului galvanic al pielii); se introduce trata­mentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei verte­brale.
În ceea ce priveşte medi­cina dentară, minorilor li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent şi se introduce un nou serviciu decontat, obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei.
În cazul asistenţei medi­cale ambulatorii paraclinice, se introduce printre serviciile decontate efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast; se renunţă la decontarea exa­menului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului; se revizuiesc reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesi­zează neconcordanţe între investigaţiile medicale efec­tuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale.
La asistenţa medicală spitalicească se introduce condiţia ca, în cazul furni­zorilor de servicii de spita­lizare de zi care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de acti­vitate de minim 7 ore/zi; pentru pacienţii cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medi­cală să revină pentru inter­nare, precum şi pentru paci­enţii cu hemofilie din pro­gramul naţional respectiv nu va mai fi necesară prezen­tarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu; de­contarea serviciilor efec­tua­te în secţiile spitaliceşti de paliaţie se va efectua similar cu cea a serviciilor acordate în secţiile/spitalele de bol­navi cronici.
„Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sa­nitar neasistat se intro­duce obligativitatea prezen­tării, la contractare, a avizelor de utili­zare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităţilor mobile de intervenţie, după caz”, se mai precizează în sursa citată.
De asemenea, în cazul farmaciilor se revizuiesc reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesi­zează neconcordanţe între cantitatea de medicamente şi materiale sanitare elibe­rată şi cea achiziţionată.
„Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii con­genitale având vârsta peste 3 ani). În situaţia în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv”, se mai arată în sursa citată.
De asemenea, la ora actuală se află pe circuitul instituţional de avizare un proiect de act normativ de completare a noului Con­tract-Cadru, care are ca principal scop crearea fundamentului legal pentru renunţarea la raportarea bilunară/lunară/trimestrială a serviciilor efectuate de fur­nizori, după caz, în favoarea raportării on-line în timp real. Perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate urmează să fie extinsă de la 72 de ore la 3 zile lucrătoare după data acordării servi­ciului respectiv, pentru evita­rea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbă­torile legale.
Totodată, proiectul vizează optimizarea informării asiguraţilor prin introducerea obligativităţii afişării la furnizori a informaţiilor pri­vind pachetele de servicii medicale şi a tarifelor cores­punzătoare, în formatul stabilit de CNAS; revizuirea sancţiunilor aplicabile fur­nizorilor de servicii medicale; implementarea unui sistem de management al listelor de prioritate la nivelul asis­tenţei medicale paraclinice din ambulatoriu şi a asisten­ţei spitaliceşti, în vederea opti­mizării transparenţei în sis­temul de asigurări sociale de sănătate; punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016 privind creşterile salariale în sistemul sanitar.
Tot pe circuitul instituţional de avizare se află şi proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe propuneri ale organizaţiilor reprezentative ale furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi cea a medicilor de familie referitoare la redefinirea grupelor de vârstă pentru examinarea şi înregistrarea parametrilor de dezvoltare pentru pacienţii minori, sau cea referitoare la modifica­rea unor servicii medicale preventive şi profilactice.
Acelaşi proiect mai pre­vede simplificarea demersu­rilor de obţinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigeno­terapie etc.); introducerea posibilităţii acordării de servicii conexe actului me­dical de fiziokinetoterapeuţi şi profesorii de cultură fizică medicală; includerea insu­ficienţei respiratorii severe printre afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambu­latoriu; redefinirea speciali­tăţilor clinice care pot încheia acte adiţionale pentru efec­tuarea ecografiei de vase sanguine; redefinirea con­diţiilor de vechime a apara­telor din laboratoarele de analize medicale, de radio­logie – imagistică medicală şi de medicină nucleară; ma­jorarea tarifelor pentru unele servicii medicale, alte majo­rări intenţionate aflân­du-se în prezent în analiza CNAS.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

tdc sibiu

traistuta culturala

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
brukenthal
Licitatie publica

accentmedia