logo
Sărbători creştine: Înălţarea Sfintei Cruci
Sărbători creştine: Înălţarea Sfintei Cruci
În fiecare an, pe 14 sep­tembrie, Biserica Creş­tină prăznuieşte Înăl­ţarea Sfintei Cruci, sărbătoare căreia îi închină două săptămâni, una pre­ mergătoare şi una următoare. Înălţarea Sfin­tei Cruci este unul din cele mai vechi praznice închinate Sfintei Cruci, el aducându-ne în atenţie întreaga lucrare mântui­toare a Domnului nostru Iisus Hristos, al cărui punct culminant a fost Jertfa de pe Cruce.

De asemenea, această sărbătoare ne oferă şi nouă un bun prilej de a putea vedea şi medita asupra marelui rol pe care l-a avut şi îl are Crucea în viaţa lumii.
Din instrument de tortură şi semn de ocară, datorită răufăcătorilor care erau răstigniţi pe ea, Crucea se sfinţeşte prin sângele Fiului lui Dum­ nezeu, vărsat pentru mân­ tuirea lumii. Şi astfel, ea devine nu numai un semn al biruinţei ci şi o forţă purtătoare de har şi viaţă, o adevărată pavăză a creştinilor. Fără Cruce, nu există nici creşti­ nism, nici biserică şi nici mântuire, întrucât ea stă la temelia credinţei noas­ tre ortodoxe.

Sfânta Cruce are o importanţă capitală în creştinism, fiind altarul pe care s-a jertfit Mielul lui Dumnezeu pentru păca­ tele noastre şi pentru mântuirea întregii lumi. Credincioşii creştini au cinstit neîncetat acest semn al izbăvirii noastre, încă din primele veacuri ale creştinismului şi îl vor cinsti până la sfârşitul veacurilor, închinându-se lui Iisus Hristos cu acest semn. Căci Crucea este dovada iubirii fără de margini a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii şi începutul unei noi legături de viaţă între Dumnezeu şi om. Că lucrurile stau aşa ne-o spune şi Sfântul Apostol Pavel, care zice: "Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu" (I Cor 1, 18) De aceea, alături de Iisus, semnul Sfintei Cruci a intrat profund, în viaţa credincioşilor creştini, marcându-le practic exis­tenţa spirituală. Ea este pecetea sub puterea că­ reia creştinul intră în Bi­serică, prin Sfântul Botez şi se menţine până la trecerea la cele veş­ nice, când îi pecetluieşte mor­mântul. Pentru că prin semnul Sfintei Cruci ni se împărtăşesc harurile Sfân­tului Duh în Sfintele Taine şi tot prin interme­ diul ei alungăm orice putere demonică sau ispită din viaţa noastră. De asemenea, însemna­rea noastră cu semnul Sfintei Cruci este cea mai simplă rugăciune. Atunci când credinciosul creştin se închină şi cere ajutor de la Dumnezeu, el este încredinţat că prin acest semn al biruinţei, Mântui­ torul nostru Iisus Hristos îşi va revărsa puterea ocrotitoare şi asupra lui.

Fiind cea mai scurtă şi puternică rugăciune, sem­nul Sfintei Cruci se face la începutul şi sfâr­ şitul lucrului nostru, la ma­ să, la sculare şi la culcare şi în toate împre­ jurările în care credin­ ciosul cere ajutorul lui Dumnezeu.
Să ne rugăm şi noi astăzi lui Dumnezeu şi să-i cerem, ca şi creştinii din Ierusalim care după ce au aflat Sfânta Cruce, în timpul Împărătesei Elena, au cântat imnul: "Mântu­ieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta. Biruinţă şi binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău".

 comentarii
1 comentarii

homalaii nu face miting?
ca e vorba de sf cruce nu de p..a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ARDEO
14.09.2017 12:04
Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

SmartUP

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia