logo
IŞJ Sibiu organizează concurs pentru corpul naţional de experţi în management educaţional
Ana Maria MĂTUŞOIU
1111 vizualizari
IŞJ Sibiu organizează concurs pentru corpul naţional de experţi în management educaţional
Inspectoratul Şcolar Jude­ţean Sibiu organi­zează în perioada 11 ianuarie - 2 fe­bruarie concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţio­nal de experţi în management educaţional, seria a 11-a. Cei care vor să aplice tre­buie să îndeplinească mai multe condiţii, anunţă IŞJ Sibiu.

Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi com­pletările ulterioare, pot ocu­pa funcţii de conducere, de în­­drumare şi control în învă­ţământ şi inspectoratele şco­­lare numai cadrele di­dac­tice membre ale Corpu­lui naţional de experţi în ma­nagement educaţional. „Pre­ci­zăm că la concursul de se­lecţie poate participa orice ca­dru didactic care îndepli­neşte cumulativ următoarele condiţii: a) face dovada acu­mulării a 60 de credite trans­ferabile în cadrul unor pro­grame acreditate de formare în domeniul managemen­tului educaţional; b) este titular în învăţământul preuni­versitar/într-o uni­tate de învă­ţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor; c) a obţinut califi­cativul <<foarte bine>> în ultimii patru ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de con­ducere sau de îndrumare şi control în în­văţământ prin hotărâre jude­căto­rească definitivă de con­damnare penală; e) nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în mana­gemen­tul edu­caţional”, se arată într-un comunicat de presă trans­­mis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu.
În judeţul Sibiu sunt scoa­se la concurs pentru această sesiune 177 locuri, conform art. 19 alin (1) din Metodolo­gia pri­vind organizarea şi desfă­şurarea concursului de selecţie a cadrelor didac­tice pentru constituirea CNEME, aprobată prin OMEN nr. 5549/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul desfăşurării con­cursului de selecţie a dascălilor

Cadrele didactice care vor să participe la concurs tre­buie să comple­teze în peri­oada 11-16 februarie formu­larul de selecţie online în aplicaţia informatică http://cneme. edu.ru/înscriere. Pe 17 februarie vor fi afişate lis­tele care cuprind candi­daţii admişi în această etapă. În­tre zilele 17-23 ianuarie candidaţii admişi vor trebui să îşi depună portofoliul cu documen­tele justificative (prevăzute la art.7 din Me­to­dologia privind organizarea şi des­făşurarea concursului de selecţie a cadrelor didac­tice pentru consti­tuirea CNEME , anexa la OMECTS nr. 5549 / 2011, cu modifi­că­rile şi com­pletările ulterioa­re). Por­to­­foliile se vor depune la sediul IŞJ Sibiu, biroul P8, parter, resurse umane şi ma­nagement institu­ţional, la prof Livia Creţu­lescu sau prof. Cristina Marcu de marţi până vineri (17 - 20 ianuarie), respec­tiv în data de 23 ia­nuarie, în intervalul orar 9-15.
Urmează ca în perioada 24-26 ianuarie să fie trans­mi­să lista candi­daţilor decla­raţi admişi du­pă etapa de selecţie online care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din IŞJ Sibiu precum şi dosarele a­ces­tora către M.E.N.C.ş. Între 27 ianuarie şi 1 februarie por­tofoliile candidaţilor vor fi evaluate de către comisia de evaluare constituită la nivelul IŞJ Sibiu, iar pe 2 februarie Consiliul de Administraţie al IŞJ Sibiu va valida rezultatele selecţiei. Rezultatele eva­luării vor fi afişate în data de 3 februarie, în ordinea des­cres­cătoare a punctajelor, iar în perioada 6-10 februarie se vor putea depune con­stes­taţii la secretariatul IŞJ Sibiu, respectiv la M.E.N.C.Ş. Rezultatele finale vor fi afi­şate pe 13 februarie, iar în zilele de 14-15 februarie IŞJ Sibiu va întocmi lista finală a candidaţilor promovaţi, după care o va trimite către Minis­terul Educaţiei.
Pe 16 februarie se va emi­te ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice promovate în Registrul na­ţio­­nal al experţilor în mana­gement educaţional.
Listele cu candidaţii decla­raţi admişi în urma introdu­cerii informaţiilor în formula­rul de selecţie online vor fi afişate la avizierul IŞJ Sibiu şi pe site-ul www.isjsb.ro.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia