Tribuna
Încep înscrierile pentru școlile de agenți de poliție. Cereri se depun la Poliția Sibiu
Încep înscrierile pentru școlile de agenți de poliție. Cereri se depun la Poliția Sibiu
© facebook.com/politiasibiu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu recrutează candidaţi pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în ianuarie 2020 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Cererile-tip de înscriere se vor primi până la data de 15 noiembrie 2019 pentru  şcolile postliceale ale MAI – sesiunea ianuarie 2020. Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 10-23 ianuarie 2020, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

 

Condiții pentru recrutare

 

Cei care se înscriu pentru recrutare trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Astfel, candidații trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi  din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să aibă absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate. De asemenea, candidații nu trebuie să aibă antecedente penale,  cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. NU sunt admiși cei care au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Totodată, candidații trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ  ale Ministerului Apărării Naţionale şi 23 de ani împliniţi în anul 2019 pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. Candidații nu trebuie să aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară. De asemenea, este cerut ca orice candidat să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și să nu fi fost exmatriculat pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Nu se acordă derogări de la condiţiile de înscriere.

 

Documente obligatorii la dosarul de recrutare

 

Dosarul de recrutare trebuie să cuprindă mai multe documente: cererea de  înscriere la concursul de admitere; curriculum vitae - Europass (CV); declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, a  actului de identitate, carnetul de muncă/certificat stagiu de cotizare şi, dacă este cazul, livretul militar; diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de liceu,  pentru candidaţii care vor susţine examenul de bacalaureat în anul 2019, vor prezenta actele de studii menţionate/adeverinţa de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii, iar la dosar vor depune o adeverinţă. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă. Mai sunt necesare: autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar al candidatului; fişă medicală tip de încadrare în MAI; trei fotografii 3×4 cm şi o fotografie 9×12 și alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Revoluţiei nr.4 - 6,  în zilele de marţi şi joi, între orele 10 – 15, de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0269-20.83.11  (şi pe site-ul http://sb.politiaromana.ro).

 

comentarii
1 comentarii

Mai bine vă înscrieți la Academia Militară!
Leonard
21.08.2019 22:58
Din aceeasi categorie
sevis

Pastravaria Laita

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
Licitatie publica

accentmedia