Tribuna
DSVSA: Măsuri pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor de Paşti
DSVSA: Măsuri pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor de Paşti
© pixavay.com

DSVSA Sibiu anunþã, în contextul perioadei Sãrbãtorilor de Paºti, cã a stabilit mãsuri suplimentare de prevenire a apariþiei toxiinfecþiilor alimentare. Astfel, se vor intensifica acþiunile de supraveghere sanitar-veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor privind evaluarea modului în care se produce, depoziteazã, transportã ºi valorificã carnea de miel, ouãle, laptele ºi produsele lactate destinate consumului uman, precum ºi alte produse sau alimente de origine animalã ºi nonanimalã.
Printre mãsuri, se numãrã: elaborarea unui program de lucru privind verificarea modului în care sunt respectate condiþiile sanitar-veterinare în târgurile de animale, pieþe agroalimentare, unitãþile de tãiere, procesare, depozitare, valorificare ºi de alimentaþie publicã. La fel, medicii veterinari de la nivelul DSVSA ºi CSVSAO au fost instruiþi privind intensificarea acþiunilor de supraveghere sanitar-veterinarã, prin asigurarea permanenþei inclusiv în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, afiºarea programului de lucru, persoana responsabilã ºi numãrul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind abaterea de la normele sanitar-veterinare.
Tot ca mãsuri preventive se numãrã înºtiinþarea primãriilor asupra obligativitãþii pe care le au autoritãþile locale asupra riscurilor pentru sãnãtatea publicã în cazul sacrificãrii animalelor în alte locuri decât cele autorizate, pentru schimburi intracomunitare publicate pe siteul ANSVSA (Feva Med SRL - Mediaº, Sobis Solutions SRL - Cârþiºoara, IF Flueraº - Bungard). În toate locurile amenajate ºi autorizate unde se valorificã carne ºi alte produse de origine animalã, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar.
Au fost nominalizate persoanele responsabile privind colaborarea cu celelalte autoritãþi competente (Prefecturã, DSP, CJPC, ANAF, ANPC, MS) cu atribuþii în controlul produselor alimentare de origine animalã ºi nonanimalã în vederea organizãrii de echipe comune.
   
Mãsuri suplimentare de Sãrbãtori
Pentru prevenirea apariþiei unor toxiinfecþii alimentare în perioada Sãrbãtorilor de Paºti, când, consumul unor alimente de origine animalã ºi nonanimalã creºte în mod considerabil, conducerea Direcþiei Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu, a dispus o serie de mãsuri suplimentare, concentrate asupra modului cum se produce, depoziteazã, transportã ºi se comercializeazã carnea de miel, produse din lapte, ouã ºi alte produse alimentare specifice acestei perioade, respectiv:
Pentru producerea ºi comercializarea cãrnii de miel se urmãreºte: identificarea ºi monitorizarea crescãtorilor de ovine care sacrificã miei; identificarea ºi înregistrarea în baza de date a mieilor obþinuþi în acest an elementele de identificare (crotalii), se procurã prin furnizorii secundari de crotalii, înregistraþi la D.S.V.S.A Sibiu (asociaþiile de profil ºi medicii veterinari concesionari), iar medicii veterinari vor executa aceastã operaþiune; controlul stãrii de sãnãtate a efectivelor de ovine; respectarea normelor de protecþie a animalelor în timpul transportului ºi a sacrificãrii, conform Ord. 180/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; transportul mieilor la unitãþile de sacrificare cu mijloace de transport autorizate, identificate, însoþit de formulare de miºcare, lanþ alimentar ºi certificat sanitar-veterinar care sã ateste starea de sãnãtate a acestora; animalele sã provinã din ferme, localitãþi ºi zone indemne de boli transmisibile; predarea crotaliilor de la mieii sacrificaþi medicului veterinar pentru a fi operaþi în baza naþionalã de date. Carnea de miel livratã din abatoare va fi însoþitã de CSV ºi marcate conform Ord. 10/2008. Transportul cãrnii se va efectua cu mijloace autorizate în regim de refrigerare.

Comercializarea produselor din lapte
Producãtorii agricoli, crescãtorii de animale pot valorifica produse din lapte (caº, telemea, urdã, etc.) în spaþii autorizate sanitar-veterinar în urmãtoarele condiþii: Produsele sã fie obþinute din lapte crud, în condiþiile respectãrii normelor de sãnãtate ºi igienã iar laptele, materie primã, sã provinã de la animale sãnãtoase.
În plus, producãtorul trebuie sã deþinã: document de înregistrare sanitar-veterinarã pentru vânzare directã ºi sau, vânzare cu amãnuntul, eliberat de D.S.V.S.A Sibiu, certificat de producãtor eliberat de primãria din localitate vizat de asociaþia profesionalã ºi/sau medicul veterinar zonal, fiºa de sãnãtate a animalelor vizat de medicul veterinar, carnet de sãnãtate a producãtorului cu viza medicului uman.
Producãtorul mai este obligat: sã respecte condiþiile de igienã privind transportul, depozitarea ºi comercializarea acestor produse, sã ofere consumatorului date privind identitatea producãtorului, locul producerii, sortimentul de produs, data obþinerii, înscrise pe o etichetã ataºatã pe ambalaj‚ sticla pentru lapte, cutia de plastic sau putina pentru brânzeturi. Comercializarea brânzeturilor se va face numai în ambalaje de unicã folosinþã (pungi plastic alimentar, hârtie ceratã alimentarã).

Comercializarea ouãlor ºi produselor din ouã
Comercializarea ouãlor se va face în spaþii autorizate sanitar-veterinar ºi trebuie sã ofere: identitatea producãtorului (persoanã fizicã, fermã comercialã); document de conformitate, care sã ateste calitatea ºi salubritatea acestora.
Comercializarea ouãlor se va face respectând prevederile Reg. CE 1234/2007 ºi 589/2008.

Comercializarea peºtelui
Peºtele ºi produsele din pescuit se vor comercializa numai în unitãþi înregistrate sanitar-veterinar, cu respectarea condiþiilor privind transportul, depozitarea ºi expunerea spre comercializare. Gheaþa utilizatã pentru peºte trebuie sã fie asiguratã pe întreaga perioadã de expunere ºi în cantitate suficientã ºi este obþinutã numai din apã potabilã. Peºtele trebuie sã fie însoþit de documente de provenienþã, sã nu fie infestat cu paraziþi vizibili ºi sã fie corespunzãtor din punct de vedere organoleptic.

Comercializarea altor produse alimentare tradiþionale
Cozonacii, prãjiturile, produsele de panificaþie, legumele de sezon, etc. se pot comercializa în spaþii amenajate ºi autorizate, sub controlul personalului de specialitate. Vor fi controlate în special unitãþile de panificaþie, patiserie ºi laboratoare de cofetãrie, ale cãror produse se consumã în cantitãþi mari în perioada Sãrbãtorilor de Paºti. Se vor efectua verificãri asupra capacitãþilor de depozitare a materiilor prime ºi produselor finite, pentru evitarea stocurilor mari de produse, ceea ce ar determina afectarea prospeþimii, calitãþii ºi securitãþii alimentare a produselor fabricate, în aceastã perioadã.
Se interzice comercializarea produselor ºi a alimentelor de origine animalã ºi non-animalã în spaþii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranþa alimentelor ºi neînregistrate, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiþii adecvate de igienã ºi siguranþã alimentarã.
Personalul de specialitate existent în serviciile ºi birourile din cadrul DSVSA Sibiu, de la Circumscripþiile Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor, Circumscripþiile Sanitar-Veterinare Zonale vor verifica modul cum sunt respectate normele sanitar-veterinare la unitãþile de tãiere animale, în târguri de animale, pieþe agroalimentare, unitãþi de procesare, depozitare, comercializare ºi de alimentaþie publicã ºi vor dispune mãsuri de remediere ºi de sancþionare, în situaþiile de încãlcare a legislaþiei din domeniu.
În aceastã perioadã conducerea DSVSA Sibiu va asigura serviciu de permanenþã la circumscripþiile sanitar- veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor zilnic, inclusiv sâmbãta ºi duminica, pe baza unui program stabilit ºi afiºat la sediile respective. În derularea acestor acþiuni, DSVSA Sibiu va colabora cu alte instituþii judeþene ca DAJ, DSP, IPJ, CPC ºi cu autoritãþile locale cu scopul de a asigura populaþiei produse alimentare de calitate, salubre ºi pentru a le proteja sãnãtatea.
În judeþul Sibiu nu sunt puncte amenajate temporar de sacrificare a mieilor. (D.C.)*

Pentru sesizarea unor aspecte nedorite, consumatorii au la dispoziţie telefoanele DSVSA Sibiu: 0269/22.33.14 sau 0269/22.30.69. În plus, mai există o listă cu persoanele nominalizate din cadrul DSVSA, CSVSAO şi numerele de telefon la care pot fi contactate:
 
DSVSA: dr. Bogdan Trîmbiţaş – 0722-62.57.69; dr. Dumitru Dobrotă – 0763-61.70.51; dr. Paul Dan Radu – 0748-10.08.86. DSVSA - sănătate animală: dr. Cristian Stănescu – 0721-16.11.69; dr. Nuţu Rad – 0720-49.91.44.

CSVSAO Sibiu: dr. Constantin Popa – 0720-49.91.46; dr. Nicolae Ştefănuţă – 0720-49.91.51; dr. Florin Milea – 0729-08.64.17. CSVSAO Mediaş: dr. Tudor Tilicea - 0744.90.49.31; dr. Bianca Papp – 0743-96.67.88. CSVSAO Agnita: dr. Dionisie Rusu -0726-26.58.78; dr. Viorel Samoilă – 0720-49.91.57. CSVSAO Avrig: dr. Adrian Crişan -0720-49.91.59. (D.C.)

 

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Profesional PN

Neo Plan

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia