logo
Condiţii pentru acordarea ANT la bovine
Condiţii pentru acordarea ANT la bovine

Schema decuplatã de pro­ ducție, specia bovine, în sectorul lapte cuprinde trei situații.
a) Fermierii crescãtori de bovine care au fost înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte. Aceștia, pentru a primi ANTZ, trebuie sã înde­ plineascã simultan urmãtoa­ rele condiții: exploatația cu cod ANSVSA pentru care se soli­ citã sprijin sã fie înregistratã în RNE și sã existe cel puțin un animal identificat și înre­ gistrat în conformitate cu legis­ lația sanitar-veterinarã în vigoare, din oricare din spe­ ciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7-L dacã cererea este depusã pânã la data-limitã de depu­ nere fãrã penalizãri/la data limitã de depunere fãrã pena­ lizãri dacã cererea este de­ pusã în perioada de depu­ nere cu penalizãri; solicitantul sã fi comercializat (vânzare directã/ livrare la procesare) o cantitate de minim 3 tone de lapte pe exploatația cu cod ANSVSA solicitatã, în anul de cotã de referințã; solicitantul sã fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotã 2014 – 2015 cu exploatația cu cod ANSVSA solicitatã.
În aceastã situație, plata ANTZ 7 se acordã pentru o cantitate de minim 3 tone de lapte produsã și înregis­ tratã ca livrãri și/sau vânzãri directe în sistemul de admi­ nistrare a cotelor de lapte, în anul de cotã de referințã, pe o exploatație cu cod ANSVSA.
b) Fermierii crescãtori de bovine care NU au fost înre­ gistrați în sistemul de admi­ nistrare a cotelor de lapte pânã la data de 1 aprilie 2015, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere și care au obținut un drept pentru perioada
de referințã 01.04.2015-29.02.2016  pot primi ANTZ dacã îndeplinesc urmãtoarea condiție:
- exploatația cu cod ANSVSA pentru care se solicitã sprijin sã fie înregistratã în RNE și în care sã existe cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinarã în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7 – L dacã cere­ rea este depusã pânã la data limitã de depunere fãrã pena­ lizãri/ la data limitã de depu­ nere fãrã penalizãri dacã cere­ rea este depusã în perioada de depunere cu penalizãri;
Plata ANTZ 7-L se acordã doar pentru cantitatea pentru care fermierul a obținut un drept la primã în campania 2016, respectiv o cantitate de minim 3 tone de lapte, comer­ cializatã în perioada de refe­ rințã 01.04.2015-29.02.2016.
c) Cea de-a treia situație se referã la fermierii care NU au fost înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte pânã la data de 1 aprilie 2015, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere și care nu au obținut un drept pentru perioada de referințã 01.04.2015-29.02. 2016 pe exploatația din ce­ rere, care îndeplinesc urmã­ toarele condiții: în exploatația cu cod ANSVSA pentru care se solicitã sprijin, sã fie înre­ gistratã în RNE și în care sã existe cel puțin un animal iden­ tificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinarã în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7-L, dacã cere­ rea este depusã pânã la data limitã de depunere fãrã pena­ lizãri / la data limitã de depu­ nere fãrã penalizãri dacã cere­ rea este depusã în perioada de depunere cu penalizãri; solicitantul sã fi comercializat o cantitate de minim 3 tone de lapte pe exploatația cu cod ANSVSA solicitatã, în perioada de referințã 01.03.2016-28.02.2017.
Plata ANTZ 7 – L se acordã pentru o cantitate de mini­ m
3 tone de lapte, comer­ cializatã în perioada de refe­ rințã 01.03.2016 – 28.02. 2017, pe o exploatație cu cod ANSVSA.

Schema decuplatã
de producție, specia
bovine, în sectorul carne

În cadrul acestei scheme, ANT se acordã fermierilor crescãtori de bovine care au deținut un efectiv de minim
3 bovine cu vârsta de mini­ m 16 luni la data de refe­ rințã și care îndeplinesc urmã­ toarea condiție: exploatația cu cod ANSVSA pentru care se solicitã sprijin sã fie înre­ gistratã în RNE și în care sã existe cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinarã în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine, la data depunerii cererii unice pentru ANTZ 7-L dacã cererea este depusã pânã la data li­ mitã de depunere fãrã pena­ lizãri/ la data limitã de depu­ nere fãrã penalizãri dacã cere­ rea este depusã în pe­ rioada de depunere cu penalizãri.
Datele de referințã sunt: 31 ianuarie 2013 – pentru exploatațiile  înființate pânã la data de 31 ianuarie 2013; 17 aprilie 2014 – pentru exploa­ tațiile înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014; 31 martie 2015 – pentru exploatațiile înființate în pe­ rioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015; 29 februarie 2016 – pentru exploatațiile înființate în perioada 1 aprilie 2015 – 29 februarie 2016; 28 februarie 2017 – pentru ex­ ploatațiile înființate în perioada 1 aprilie 2016 – 28 februarie 2017.
Dacã cererea este depusã în perioada fãrã penalizãri, plata ANTZ 8-C se acordã pentru efectivul de minim
3 capete bovine purtãtoare de primã provenite dintr-un transfer integral de animale purtãtoare de primã și/sau nepurtãtoare de primã, cu vârsta de minim 16 luni, precum și pentru tineretul bo­ vin mascul și/sau femel cu vârsta de minim 7 luni deținut de solicitant la data de referințã, în exploatația cu cod ANSVSA, dacã la data depu­ nerii cererii în exploatația înregistratã în RNE mai existã cel puțin un animal identificat din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.
Dacã cererea este depusã în perioada cu penalizãri, plata ANTZ 8-C se acordã pentru efectivul de minim 3 ca­ pete bovine, purtãtoare de pri­ mã provenite dintr-un transfer integral de animale purtãtoare de primã și/sau nepurtãtoare de primã, cu vârsta de mini­ m 16 luni, pre­ cum și pen­ tru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de mini­ m
7 luni deți­ nut de solici­ tant la data de referințã, în exploatația cu cod ANSVSA, dacã la data limitã de depu­ nere fãrã penalizãri, în exploa­ tația înregistratã în RNE, mai existã cel puțin un animal identificat din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.
Schemele ANTZ 7-L – sche­ ma decuplatã de producție în sectorul lapte și ANTZ 8-C – schema decuplatã de pro­ ducție în sectorul carne nu sunt supuse controlului la fața locului și nici normelor de ecocondiționalitate.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

salonul auto

turboclima

saltsib

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Covoare
Licitatie publica

accentmedia