logo
Ajutorul excepţional destinat producătorilor de lapte
Ajutorul excepţional destinat producătorilor de lapte
*Cererile se depun până în 2 mai, la APIA Sibiu. Plăţile se fac până la 30 iunie.*

Ajutorul financiar excepțio­nal destinat producãtorilor de lapte este derulat prin APIA și se acordã producãtorilor de lapte, persoane juridice, per­soane fizice sau persoane fi­zice autorizate, întreprinderi in­dividuale și întreprinderi fami­liale, constituite potrivit Ordo­nanței de Urgențã a Guver­nului nr. 44/2008 privind des­fãșurarea activitãților econo­mice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobatã cu modi­ficãri și completãri prin Legea nr.182/2016.

Fermierii sibieni interesați trebuie sã: deținã un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploa­tație cu cod emis de Autorita­tea Naționalã Sanitar-Vete­rinarã și pentru Siguranța Ali­mentelor, denumitã în conti­nuare ANSVSA; au livrat/vândut direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; sã deținã registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cãrnii de vitã și mânzat și a produselor din carne de vitã și mânzat și de abrogare a Regulamen­tului (CE) nr. 820/97 al Con­siliului; produc și livreazã/vând direct lapte, la data depunerii cererii.

Pentru obținerea ajutorul fi­nanciar excepțional, producã­torii de lapte depun o cerere, al cãrei model este prevãzut în anexa la Hotãrârea de Guvern, la centrul județean Sibiu al A.P.I.A., însoțitã de documente, pânã la data de 2 mai 2017, inclusiv.

Documentele necesare: a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoanã fizicã sau, dupã caz, împuternicire/procurã nota­rialã sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împu­ternicit legal pentru persoanã juridicã, denumitã în conti­nuare PJ/persoanã fizicã auto­rizatã, denumitã în continuare PFA/întreprindere individualã, denumitã în continuare II/între­prindere familialã, denumitã în continuare IF; b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoa­nelor juridice PJ/PFA/II/IF; c) copie de pe pașaportul fiecã­rei vaci de lapte; d) copie de pe prima și ultima paginã a RIE (Registrul individual al exploatației), din care sã re­iasã numãrul de vaci de lapte existente în exploatație la data depunerii cererii; e) extras RNE care atestã numãrul de vaci lapte, identificate și înre­gistrate în RNE la data depu­nerii cererii, detaliat pe crotalii; f) pentru condiția referitoare la livrarea/vânzarea directã a minimum 4 tone lapte în pe­rioada 1 aprilie 2015 – 31 mar­tie 2016, unul din urmã­toarele documente, dupã caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comer­cializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoțire a mãrfii și/sau de pe dispoziția de în­ca­sare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producãtorul care efectueazã vânzarea directã a laptelui prin automatele de lapte, care sã ateste livrarea/vânzarea direc­tã a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; g) pentru condiția referitoare la producerea și livrarea/vânzarea directã de lapte, la data depunerii cererii trebuie depuse, unul din urmãtoarele documente, dupã caz: copie de pe cel puțin un contract cu un prim-cum­pãrãtor, încheiat pe o perioadã de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoțitã de copii de pe cel puțin o facturã sau de pe cel puțin o filã din carnetul de comer­cializare a produselor din sectorul agricol, datatã în anul 2017; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directã datatã în anul 2017; copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mãrfii și de pe cel puțin o dispoziție de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producãtorul care efectueazã vânzarea directã a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridicã; copie de pe cel puțin o facturã de vânzare directã a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF și PJ. h) dovadã cont activ bancã/trezorerie.

Documentele care înso­țesc cererea prevãzute la lite­rele a) - d) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificãrii de reprezentantul centrului județean Sibiu al A.P.I.A., prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”, iar cele prevãzute la literele f) și g ) se certificã de cãtre solicitant prin înscrie­rea sintagmei „conform cu originalul”, datate și semnate /ștampilate, dupã caz.

Plãți

Plãțile pentru ajutorul financiar excepțional destinat producãtorilor de lapte se efectueazã pânã la data de 30 iunie 2017.

Suma cuvenitã fiecãrui pro­ducãtor de lapte se calculeazã de cãtre A.P.I.A. prin împãrțirea sumei prevãzute pentru Ro­mânia în anexa la Regu­lament UE nr. 2016/1.613 este de 48.569.289,97 lei, echiva­lent a 10.896.083 euro, cal­culat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, la efectivul eligibil de vaci de lapte.

PRODUCÃTORII DE LAP­TE CARE DEȚIN UN EFECTIV DE VACI LAPTE MAI MIC DE
3 CAPETE SAU MAI MARE DE 9 CAPETE NU BENEFICIAZÃ DE PREVEDERILE PREZEN­TEI HOTÃRÂRI.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

tdc sibiu

traistuta culturala

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
brukenthal
Licitatie publica

accentmedia