Tribuna
2018-MAREA UNIRE şi Tribunismul (XLIV): Maghiarul de o coroană - leacul băbesc - se va germaniza sau se va maghiariza Ungaria? - blăstămul „lucrurilor pe jumetate”!
Marius HALMAGHI
2118 vizualizari
2018-MAREA UNIRE şi Tribunismul (XLIV): Maghiarul de o coroană - leacul băbesc - se va germaniza sau se va maghiariza Ungaria? - blăstămul „lucrurilor pe jumetate”!

Politica de maghiarizare a Transilvaniei a continuat, la finele sec. al XIX-lea, poli­ticile de asimilare etnică în­curajând şi chiar forţând persoanele din alte grupuri etnice să adopte limba şi cultura maghiară, pentru               a-şi dezvolta o identitate ma­ghiară. În 1899, articolul "Pră­buşirea Austriei" ("Tribuna" nr. 21) susţinea: "Se înmul­ţesc cobitorii. Din ce chaosul creşte, din ce dificultăţile se măresc - fără de a se obser­va măcar un bărbat mântui­tor, - din ce cobitorii de moar­te ai marelui imperiu se în­mulţesc. Prin Octomvrie anul trecut a apărut în Lipsca o broşură cobitoare intitulată: "Reprivirea asupra Austriei din anul 2000" (...) Acum apăru în München o altă bro­şură, tot aşa de cobitoare, dar' şi mai cutezantă, cu titlul "Prăbuşirea şi reconstruirea Austriei". Broşura din Lipsca, a lui "Probus" era mai poe­tică, mai timidă. Privia lucru­rile dela anul 2000 şi expu­nea "istoricul" suposiţiei, că Austria s'a nimicit, pe la anul 1950, din pricina politicei "nenorocite" ce a făcut contra Germanilor. În această suposiţie ea a rămas ştir­bită, redusă la rolul unei mic stat, sub protectorat străin. Broşura aceasta din Mün­chen e brutal de cutezătoare. Ea priveşte lucrurile pornind dela stările de azi şi consi­deră ca inevitabilă o prăbu­şire, sau mai corect o zdro­bire a Austriei de acum, în timpul cel mai apropiat, cel mult în 25 de ani. Zdrobirea are să-i vină din partea Ger­maniei, actualul seu aliat, într'un resboiu, care se impu­ne ca o necesitate a germa­nismului. (...) Schiţăm cu­prin­sul cât se poate de redus: Monarhia austro-ungară stă în pragul prăbu­şirei. Dacă a mai vegetat pâ­nă acum este a se mulţumi răbdărei Nemţilor şi alianţei cu imperiul german. Dar aceasta s'a sfîrşit. Prăbu­şirea se amînă încă, dar nu se evită. Blăstămul "lucruri­lor pe jumetate" ale Austriei se resbună. Trebue odată rupt definitiv cu trecutul. Basa cea mai bună a nouelor for­me de stat e: resboiul. E o condiţie de vieaţă pentru germanism să dea caracter german Europei centrale; de aceea o luptă pe moarte, pe vieaţă se impune.

Scopul e: concentrarea într'un stat a teritoriului limbei germane din Europa - cen­trală - şi ajungerea la Adria­tica."

Paul Lendvai dedică su­biec­tului un capitol, în lucra­rea "Ungurii": "Se va ger­maniza sau se va maghia­riza Ungaria? Rolul deosebit al germanilor", plecând de la lucrarea lui Franz von Löher "Maghiarii şi alţi unguri" (apărută în 1874): "Maghiarii nu au fost şi vor fi (...) totuşi niciodată un popor civilizat. Natura maghiarului nu adă­posteşte în sine un germen de civilizaţie mai înaltă, o năzuinţă proprie spre aşa ceva (...) Alţii trebuie să accepte o limbă care rămîne pururea un dialect, să se sacrifice unui popor care con­­form cu întreaga sa isto­rie, natură şi situaţie trebă­luieşte - în spate - totdeauna numai imitînd printre popoa­rele dătătoare de ton."

În anul 1899, anul în care a luat avânt maghia­rizarea atât a numelor per­sonale cât şi a celor de loca­lităţi - sub guvernarea lui Dezsö Bánffy - "Tribuna" abun­da de articole în care se explica - pe înţelesul fiecărui cititor - situaţia din ţară. Reproducem parţial articolul "Leac băbesc" ("Tribuna" nr. 23): "La omul bolnav multă lume se adună, să-l vadă şi să-i facă suferinţele mai suportabile. Indispensabile sunt la astfel de ocasiuni "babele" cu leacurile lor infailibile. Fiecare dintre ele are câte un medicament "sigur", care imediat poate să pună pe bolnav în picioare. Gravă trebuie să fie boala de care sufere monar­hia noastră, fiindcă "babele" cu leacurile lor au început să iee loc în jurul patului şi se împartă la sfaturi. Alaltăieri am aretat, cum una din "babele" sfătoase recoman­dă ca leac "sigur" desmem­brarea totală a monarchiei, şi împărţirea ei, aşa cum crede baba că e bine. Toţi să fie scurtaţi, numai "Neamţul" şi "Maghiarul" să rămână întreg şi stăpân pe teritoriul pe care-l mai poate consi­dera al său. Curios metod de tămăduire. Să tai toate membrele corpului şi să le împarţi de pomană la frunză şi la iarbă, ear' corpului să-i spui: "ia-ţi patul şi umblă;              te-am făcut sănătos"".

Drumul spre ruinarea Austro-Ungariei era descris de mari personalităţi care au cunoscut poporul maghiar. Henri Bergson declara unei publicaţii maghiare (în 1907): "În tinereţe am iubit şi admirat mult poporul ma­ghiar. Mai târziu, cunoscân­du-l mai îndeaproape, am început să-i detest şovinis­mul. Aceste nedreptăţi vor duce Ungaria, mai devreme sau mai târziu la pieirea sa!". Lev Tolstoi afirma despre Appony, tot în 1907: Ceea ce e mai trist, e faptul că în străinătate contele Apponyi are reputaţia unui pacifist, pe când în Ungaria el nu recu­noaşte nemaghiarilor nici măcar calitatea de oameni. Orice persoană cu mintea sănătoasă trebuie să smul­gă de pe faţa acestui om masca sa mincinoasă, pen­tru a arăta lumii că nu este un binefăcător, ci o pasăre de pradă." Se ştie că guver­nul Appony şi-a legat numele de "legea educaţiei", limba maghiară fiind obligatorie în toate şcolile, inclusiv în cele confesionale: "Toţi copii, indiferent de limba lor nativă, trebuie să se poată exprima în maghiară în scris şi vorbit până la sfârşitul clasei a patra (la vârsta de 10-11 ani)". Presiunea pentru ma­ghiarizare a fost constantă, "Societatea pentru Maghia­rizarea Numelor" (Központi Névmagyarositó Társaság) - fondată la Budapesta, con­dusă de Simon Telkes - susţinând că: "cineva poate fi acceptat ca şi fiu adevărat al naţiunii doar prin adop­tarea unui nume naţional". Prin reducerea taxelor pentru schimbarea numelor la o coroană, a devenit celebră caracterizarea celor maghia­rizaţi ca fiind: "maghiar de o coroană". Fenomenul ma­ghia­rizării, demarat atunci, a continuat ulterior printr-o diversitate de metode. Pen­tru creşterea numărului ma­ghiarilor s-a înfiinţat socie­tatea "Kunard", sponsorizată de stat pentru a "ajuta" nemaghiarii să emigreze din regat, etnicii unguri fiind împiedicaţi să o facă. Re­voluţia demografică maghia­ră a primit un avânt consi­derabil şi din partea unei populaţii nemaghiare: evreii. Robert A. Kahn scria în 1945: "În toată partea estică a Europei Centrale nu există un alt exemplu pentru o aşa de completă, rapidă şi, după toate aparenţele, aşa de reuşită asimilare şi egalizare ca aceea a evreilor unguri".

Paul Lendvai prezintă în capitolul "Evreu ungur sau ungur evreu? Simbioza uni­cat dintre nobilime şi evrei­me" efectele legii din 1895, prin care religia mozaică era inclusă în categoria "aşa numitelor confesiuni "pri­mite", ocrotite de stat": "…după cumpăna dintre secole fieca­re al cincilea evreu din Ungaria locuia în capitală. Într-o scrisoare par­ticulară, prinţul moşteni­tor Rudolf a numit Ungaria "Anglia estului, un adăpost la fel de liber al Iluminis­mului şi progresului". La Budapesta există "viaţă, avînt, conştiinţă de sine şi încredere în viitor, însuşiri pe care le poate adu­ce cu sine orice eră libe­rală. Aici, aceste însuşiri pot fi observate cu bucurie şi plăcere, dar din păcate ele lipsesc aproape cu desăvîr­şire dincolo de stîlpii de hotar vopsiţi în galben - închis".

În lucrarea "Conversaţii despre Transilvania", Jesús Pardo scria: "Ungurii înşişi nu sunt, la urma urmei, de­cât o bază etnică panonică maghiarizată de o minoritate de călăreţi nomazi care au întâlnit în şesurile dunărene o reflectare a stepelor lor centro-asiatice şi izlazurilor ucrainene: limba ungară a suferit asemenea influenţe de-a lungul zbuciumatei sale vieţi europene încât a şi pierdut o parte din puritatea ei ugro-finică. Pândeşte sub această faţadă de înşelă­toare diversitate o serie de fenomene asemănătoare pentru care, în lipsă de o etichetă mai bună, s-a inventat acea mult discutată de "lingvistică balcanică".

comentarii
1 comentarii

A naibi de rau o duce maghiarul.Noroc cu romanul destept si harnic.
01.11.2018 16:07
Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Profesional PN

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia