logo
SIBEX vrea un nou sistem de tranzacţionare, până în septembrie

La începutul lunii februarie 2014, Bursa din Sibiu şi gru­pul care controlează Bursa din Atena - ATHEX Exchange Group (Athex) au semnat un acord de cooperare, prin care bursa sibiană acce­sea­ză serviciile de contraparte centrală ale grecilor, se arată într-un comunicat de presă al Bur­sei din Sibiu. Prin in­terme­diul acestui parteneriat se vor asigura, astfel, servi­ciile de compensare-decon­tare pen­tru piaţa de instru­mente financiare derivate ad­minis­trată de Sibex con­comitent cu dezvoltarea unei coope­rări extinse, care să ofere participanţilor celor două burse un cadru de dez­voltare unitar şi multiple oportunităţi de diversificare şi creştere a business-ului. „În urma parteneriatului, piaţa sibiană va fi deschisă către noi produse, brokerii locali putând accesa, prin intermediul noului sistem de tranzacionare, serviciul Xnet - care oferă acces la peste 17 pieţe, 2400 de acţiuni, 700 ETF-uri şi va exista, de ase­menea, o platformă comună de tranzacţionare, pe care vor fi accesate atât instrumente financiare româneşti, cât şi din Grecia şi Cipru”, se arată în comunicatul de presă. În contextul acestui parte­neriat, SIBEX urmează să finalizeze în perioada urmă­toare toate demersurile teh­nice necesare implementării noului sistem de compen­sare şi a noului sistem de tran­zacţionare, pentru a asi­gura astfel furnizarea unui serviciu complet participan­ţilor pe pieţele SIBEX. Astfel, Bursa sibiană a organizat, împreună cu ATHEX Exchange Group, o sesiune de instruire pentru brokerii au­tohtoni, care s-a desfăşurat în perioada 07 - 09 iulie 2014 la sediul ATHEX Exchange Group din Atena. Eveni­mentul s-a bucurat de parti­ciparea tuturor interme­diarilor prezenţi pe piaţa SIBEX, reprezentaţi atât la nivel de management, cât şi la nivel operaţional, reunind în total un număr de 40 par­ticipanţi români şi 20 repre­zentanţi ai Bursei din Atena. Evenimentul a fost dedicat atât instruirii personalului specializat din cadrul par­ticipanţilor SIBEX pe noul sis­tem de tranzacţionare, şi pe noul model de compensare-decontare a instrumentelor financiare derivate, cât şi prezentării principalelor modificări faţă de modelul actual de tranzacţionare al SIBEX, ca urmare a imple­men­tării unui nou sistem de tranzacţionare. Din perspec­tiva potenţialului de business au fost de asemenea deta­liate oportunităţile şi aspec­tele particulare ale proiec­tului SIBEX-ATHEX. „Având în vedere modifică­rile majore impuse de imple­mentarea contractelor SIBEX cu ATHEX Exchange Group, până la data finalizării tuturor demersurilor tehnice, toţi brokerii activi ai SIBEX tre­buie să fie reatestaţi sau atestaţi noi brokeri activi ast­fel încât să cunoască toate ele­mentele necesare şi sufi­ciente tranzacţionării pe pie­ţele administrate de SIBEX. Astfel, instruirea participan­ţilor SIBEX la Atena a repre­zentat un prim pas în pro­ce­sul de certificare a persoa­ne­lor care activează în cali­tate de brokeri activi pe pie­ţele SIBEX”, se mai arată în comunicat. Bursa de la Atena a înre­gistrat în luna iunie pentru piaţa de derivate un volum mediu zilnic de 65,018 con­tracte/zi iar pentru piaţa la vedere, valoarea medie zilni­că a tranzacţiilor a fost de 178,99 milioane euro.comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

artmania

sound

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia