Tribuna
Astra film
Sărbătoarea Verii şi perspectiva businessului româno-german
Adrian POPESCU
682 vizualizari
Sărbătoarea Verii şi perspectiva businessului româno-german
Misiunea Consulatului Republicii Federale Germania constă în aprofundarea strânselor relaţii cu Transilvania, în special în domeniile economic, cultural, precum şi în sprijinirea minorităţii germane, care este o punte importantă între Germania şi România. Activităţile derulate de mediul diplomatic german acreditat în Sibiu susţin, fără echivoc, acest deziderat.

Un astfel de exemplu ne-a fost oferit în cadrul tradiţionalei "Serbări a Verii", care a oferit un cadru de business în armonie perfectă cu buna dispo­ ziţie. Evenimentul a fost onorat de oficialităţi diplo­ matice, de oficialităţi naţionale şi locale, de mediul cultural, artistic dar şi din mediul financiar-bancar. Invitat special a fost ministrul de Stat al Muncii, Sănătăţii şi Afacerilor So­ ciale, Karl-Josef Laumann - reprezentând landul Re­ nania de Nord-Westfalia. Ministrul Laumann este un cunoscut şi reputat politi­ cian german al Uniunii Creştin-Democrate din Germania. În Bundestag, domnia sa a activat în cadrul "Grupului de lucru al grupurilor parlamentare CDU / CSU" - în domeniul "Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale". În des­ chiderea evenimen­ tului, Excelenţa Sa, consulul Hans Erich Tischler, avea să facă câteva remarci. "Ne bucurăm foarte mult să vă avem alături cu ocazia serbării verii din acest an, stimate domnule ministru, mai cu seamă pentru că între landul Renania de Nord - Westfalia şi Tran­ silvania există legături diverse şi de lungă durată pe care v-aţi propus să le dezvoltaţi. Coloniştii care au venit acum 900 de ani proveneau şi din zona văii Rinului; iar  de-a lungul secolelor aceştia au construit oraşe înfloritoare precum e şi Sibiul. Mulţi dintre aceşti saşi transil­ văneni, aşa cum sunt numiţi, au găsit o nouă patrie în landul dumnea­ voastră înainte şi după Revoluţia din 1989; Rena­ nia de Nord - Westfalia este land adoptiv şi par­ tener al saşilor transilvă­ neni. Aproximativ 50.000 de români s-au stabilit de asemenea în landul dum­ neavoastră. Aceştia mun­ cesc acum acolo, îşi plă­ tesc impozitele şi contri­ buţiile sociale, participând la binele comun al acestui land. Cu toţii formează o punte puternică între ţările noastre.", a spus Excelenţa Sa, ţinând să mai facă o remarcă, anume că: " la Sibiu îşi desfăşoară acti­ vitatea cu mult succes şi numeroase firme ger­ mane de notorietate precum EON şi Harting, firma Thysssen Krupp Bilstein cu miile de colaboratori, care contri­ buie considerabil la bunăstarea oraşului şi a Transilvaniei". În nota relaţiilor de înfrăţire dintre oraşele Köln şi Cluj, Arnsberg şi Alba Iulia, Herzogenrath şi Bistriţa diplomatul german a menţionat că există relaţii de colaborare şi între facultăţi şi instituţii culturale "pe care dorim să le dez­ voltăm şi în continuare". Aceste aspecte au fost considerate ca fiind esenţiale în proiecţia dezvoltării pe termen lung. Intervenţia ministrului de Stat al Muncii, Sănătăţii şi Afacerilor Sociale, Karl-Josef Laumann, a fost armonică cu discursul consulului Hans Erich Tischler. De facto, în ziua evenimentului monden Comisia intergu­ verna­ men­ tală româno-germană pentru problematica etni­ cilor germani din România a parafat un document important pentru cele două părţi (n..n. semnată la Prefectura Sibiu de mi­ nistrul pentru Afaceri Euro­ pene, George Ciamba, şi Împuternicitul Guvernului Federal al Germaniei pen­ tru problemele imigran­ ­ ţilor de origine germană şi minorităţi, Bernd Fabritius). Revenind la discursul ministrului de Stat al Muncii, trebuie să remarcăm aprecierea domniei sale privitor la potenţialul cooperării dintre Renania de Nord – Westfalia şi Transilvania, care trebuie consolidat. În fond, pe parcursul vizitei sale (n.n. întreprinse în 13-15 iunie.a.c.) ministrul Karl-Josef Laumann a cunoscut personalităţi ale vieţii po­ litice, economice şi sociale din circumscripţia con­ sulară vizitată şi a evaluat perspectivele investiţiilor germane în Transilvania. Pentru cititorii cotidianului TRIBUNA merită să amin­ tim un as­ pect interesant din CV-ul domnului Karl-Josef Laumann, anume că domnia sa a fost parte decidentă în negocierile de formare a celui de-al patrulea guvern de coaliţie, condus de cancelarul federal al Germaniei - Angela Merkel. Domnul Laumann a mai condus şi grupul de lucru pentru afaceri sociale alături de Barbara Stamm şi Andrea Nahles, în Renania de Nord-Westfalia.

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

Imbunatatirea accesului..SMIS 125263

Asigurarea SMIS 125264

Transylvanian Grand Prix

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia