Tribuna
Declararea veniturilor realizate în anul 2012

Contribuabilii care au realizat în anul 2012, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real, câştiguri nete anuale/pierderi nete anuale (generate de  transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise sau operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen) au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat  formular 200, până cel târziu la data de 27 mai anul curent.
Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere .
Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
b) venituri din activităţi a căror impunere este finală ( venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent şi venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară );
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
e) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor ;
f) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) venituri din activităţi agricole, a căror impunere este finală ;
i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
j) venituri din alte surse.
Formularul 200 se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, dateleprevăzute de acestea şi se personal sau prin împuternicit legal cu semnătură olografă, direct la registratura organului fiscal sau oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
De asemenea,  formularul 200 se poate depune şi online, cu semnătură electronică calificată, utilizând softul publicat la secţiunea Declaraţii electronice/Persoane fizice/ Descărcare declaraţii pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Nedepunerea declaraţiei formular 200 se sancţionează contravenţional cu amenda cuprinsă între 50 de lei şi 500 de lei .

Biroul de presă al DGFP Sibiucomentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

marquardt

casino

CibinFEST

Profesional PN

Vacanta Eurotrip
espressor
paltinul
info
turboclima
Licitatie publica

accentmedia