logo
Adevărul care strică urzelile puciştilor de la UZPR
Adevărul care strică urzelile puciştilor de la UZPR

Ştiam de mult cât adevăr se află în zicala „Ceea ce nu te omoară, te întăreşte’’, dar iată că Adunarea Generală Extra­ ordinară a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, care s-a desfăşurat vineri, 8 septembrie, l-a confirmat pe deplin. În primul rând, prin însuşi caracterul său cu adevărat reprezentativ, conferit de faptul că delegaţilor cu drept de vot, desemnaţi de către filialele uniunii, li s-au alăturat peste 120 de gaze­ tari care au dorit să fie prezenţi şi să decidă, în deplină cunoştinţă de cauză, asupra parcursului pe care îl va urma uniunea noastră. Şi, în egală măsură, prin seriozitatea ana­ lizei, prin temeinicia argumen­ telor şi validitatea soluţiilor propuse pentru ca UZPR să depăşească greaua şi dăună­ toarea criză în care au arun­ cat-o, câţiva veleitari agresivi şi destructivi care, după ce
l-au constrâns pe Doru Dinu Glăvan, preşedintele statutar ales al uniunii , să se auto-suspende(?) din funcţie, au confiscat, prin rapt, pagina de web, cheile şi ştampila UZPR. După care, au pus la uşă zăbrele şi lacăt până fix pe 4 septembrie. Mai precis după ce vor fi ţinut o aşa–zisă adu­ nare generală, la care şi-au împărţit funcţiile şi ciolanul.

Numai că- ghinion de ne­ şansă pentru ei! - socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. De fapt, cuvântul ,,târg’’ este nepotrivit pentru situaţia de faţă, fiindcă, majo­ ritatea covârşitoare a breslei noastre a făcut, în toate aces­ te luni tensionate care au trecut de la declanşarea ab­ jectului puci, dovada că fai­ moasa lege a cererii şi a ofertei nu îşi produce, în toate împrejurările, efectele scon­ tate de samsarii cu sau fără epoleţi.

De aceea, m-am bucurat să întâlnesc vineri, 8 septem­ brie, în amfiteatrul 1 al Aca­ demiei de Studii Economice, unde s-au desfăşurat lucrările adunării noastre, mulţi presti­ gioşi confraţi, alături de care s-au aflat tineri de recunoscută valoare din presa scrisă şi audiovizuală. Fiecare şi, deopotrivă, împreună, fiind     călăuziţi de aspiraţia sinceră de a pune, mai presus de opţiunile politice sau religioa­ se, respectul reciproc şi voinţa de a scoate breasla noastră de sub presiunea ingerinţelor şi a jocurilor de interese străi­ ne, dacă nu chiar opuse, înda­ toririlor sale esenţiale. În mod cu totul deosebit am remarcat prezenţa la dezbateri a unor personalităţi ale presei mili­ tare - generalul Gheorghe Văduva, colonelul Valeriu Pri­ cină şi colonelul Mircea Do­ garu - care au ţinut să se de­ so­ ­ lidarizeze, în mod deschis şi fără rezerve, de puciştii cu epoleţi şi de climatul de minciună, de suspiciune şi de tensiune pe care aceştia doresc să îl instaureze în UZPR, precum şi în mediul nostru de presă.

  Îmi este greu să fac, aici, o retrospectivă detaliată a analizei pe care au realizat-o cei care s-au pronunţat în cadrul acestei reuniuni-repet şi întăresc:perfect statutare-, pe baza datelor şi documen­ telor prezentate de către Doru Dinu Glăvan, preşedintele UZPR, dar dacă ar trebui să aleg o idee care a întrunit consensul atunci, fără doar şi poate m-aş referi , în primul rând, la caracterul constructiv al discuţiilor, expresie clară a dorinţei de a face din presă, implicit din uniunea sa de creaţie, un factor catalizator, unul de convergenţă a ener­ giilor societăţii româneşti.  

Exigenţă de maximă im­ portan­ ţă care nu exclude, ci, dimpo­ trivă, presupune, în mod firesc şi necesar,sinceritate, rigoare, consecvenţă, dar şi delimita­ rea categorică faţă de orice încălcare a demnităţii şi presti­ giului profesiunii noastre.

Ceea ce a fost demonstrat, în această atât de încărcată perioadă, când uniunea noas­ tră a ales, cu dreaptă măsură, grâul de neghină, iar, la Adu­ narea Generală Extraordinară din 8 septembrie, a decis, cu unanimitate de voturi, exclude­ rea dintre membrii săi a celor care au denigrat-o, au calom­ niat-o şi care, încă, mai încearcă să o destabilizeze.   

În acest cadru au fost alese, prin vot deschis, noile orga­ nisme de conducere al UZPR - Consiliul director, Comisia de cenzori, Comisia de atestare profesională, respectiv Comi­ sia de onoare şi arbitraj- şi în acest spirit i s-a cerut să lucre­ ze preşedintelui uniunii, Doru Dinu Glăvan. Al cărui mandat a fost reînnoit, în condiţiile aplicării Statutului UZPR, în acord cu Hotărârea Judecă­ toriei sectorului 1 din 1 septembrie a.c., prin care s-a dispus suspendarea efec­ telor deciziei din 10.08. 2017 a Consiliului Director prin care era suspendat din cali­ tatea de membru al UZPR până la soluţionarea acţiunii de fond.

Pot, aşadar, afirma că, în pofida intenţiilor destabiliza­ toare ale celor care au comandat şi făptuit puciul militar de la Uniunea Ziariş­ tilor Profesionişti din Româ­ nia, breasla noastră a reuşit să treacă într-un mod cu totul remarcabil acest test al forţei şi al unităţii sale. De fapt, unul dintre testele severe cărora UZPR va trebui să le facă faţă. Mă refer la acţiunea în justiţie pe care preşe­ dintele UZPR a fost împuternicit să o deschidă împotriva clicii puciste, acţiu­ ne prin care să se anuleze deciziile samavol­ nice luate de către această periculoasă grupare, aşa încât activitatea uniunii să reintre pe făgaşul stabilit de lege şi de statutul său. Să nu ne temem de adevăr, urmează un drum greu, nu lipsit de capcane şi provocări, singurul lucru la care, de altfel, puciştii şi acoliţii au dovedit că se pricep.

„Ceea ce nu te omoară, te întăreşte’’- iată adevărul care le-a stricat şi, cu siguranţă, le va mai strica, puciştilor, mur­ darele lor urzeli împotriva UZPR, a demnităţii presei româneşti.

Şerban CIONOFF comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

kogalniceanu

smeralda

marquardt

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
filarmonica
Licitatie publica

accentmedia