Gorgandin  Domeniul Viticol Apold
logo
Apulum
15 Mai - Ziua Naţională a Medicului Veterinar

În fiecare an, la data de 15 Mai, se sărbătoreşte Ziua Naţională a Medicului Veterinar, aniversare, care a devenit începând cu luna mai 1995, o manifestare profesională emoţionantă, constituind un bun prilej de intâlniri, de schimburi de opinii şi de solidaritate profesională.

15 mai a fost stabilită ca Ziua Naţională a Medicului Veterinar la Congresul Naţional de Medicină Veterinară din anul 1994, deoarece de această dată sunt legate o serie de evenimente foarte importante pentru medicina veterinară românească.

Pe 15 mai 1861, printr-un decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a început să funcţioneze Şcoala de Medicină Veterinară, în cadrul Scolii de Medicină şi Farmacii, înfiinţată şi condusă de Carol Davilla. Zece ani mai târziu, tot pe 15 mai, un colectiv de 14 medici veterinari au semnat o «Declaraţiune», care a stat la baza infiinţării Societăţii de Medicină Veterinară. Aceasta a fost desfiinţată în 1949, pentru ca pe 15 mai 1971 să se reînfiinţeze, iar ulterior să fie denumită Asociaţia Medicilor Veterinari din România.

Medicina veterinară, ca profesie, a apărut o dată cu creşterea animalelor în perioada începuturilor societăţii omeneşti, fiind aplicată la început instinctiv, nu a existat diferenţiere între măiestria vindecării bolilor la om şi animale, urmând ca mai târziu această activitate să se diferenţieze, devenind o profesie de sine stătătoare.

Pe parcursul anilor şcolile de medicină veterinară s-au dezvoltat şi perfecţionat permanent, asigurând societăţii specialişti de înaltă ţinută profesională pentru acest important domeniu în care medicul veterinar, are ca obiectiv promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor, a sănătății publice, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia mediului şi siguranţa lanțului alimentar pentru protejarea populației care consumă produse alimentare de origine animală şi non animală.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari,

Primul Colegiu al Medicilor Veterinari s-a înfiinţat prin Decretul – Lege nr. 3594 din 30 septembrie 1939, semnat de Regele Carol al II-lea. Colegiul a fost condus de Dr. Gheorghe Ionescu – Brăila, primul său Decan, fiind organizat în 11 secţiuni corespunzătoare celor 10 Ţinuturi administrative ale ţării şi Municipiul Bucureşti. Activitatea s-a întrerupt în anul 1948, reluându-se în anul 1998, odată cu

adoptarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, an în care a fost constituit şi Colegiul medicilor veterinari din judeţul Sibiu, ca filială a Colegiului Naţional.

Colegiul Medicilor Veterinari, are în evidență medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică organizați în unități medicale veterinare private de asistență (cabinete, spitale, clinici) depozite și farmacii veterinare, precum și un număr însemnat de medici veterinari care sunt angajați în unități economice sau în învățământ, cercetare, etc.

O parte din această categorie profesională, cu liberă practică, au concesionat cu A.N.S.V.S.A. efectuarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om cuprinse în programul naţional, asigurând prin aceasta statusul de sănătate animalelor şi creerea de locuri de muncă.

Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum și alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, pești, animale existente în zona silvatică, etc)

Sunt supravegheate pe traseul lanțului de siguranță alimentară, sute de mii de obiective care cuprind unității de procesare materii prime de origine animală și vegetală, depozite alimentare, unități de comercializare, unități de alimentație publică, cantine școlare și sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unități specifice de procesare și comercializare a produselor de origine animală și non animală.

De asemenea sunt monitorizați și supravegheați producători individuali, înregistrați, care valorifică direct producția primară de lapte, miere și ouă, pește, produse vegetale, precum și alte unități cu profil zootehnic și prestatoare de servicii în domeniu.

Medicii veterinari își propun permanent să își organizeze mai bine activitatea, să spijine și să răspundă eficient și profesional la solicitările celor mai apropiați parteneri, crescătorii de animale și operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea și stabilitatea economică a localitățiilor unde aceștia activează, prin:

* acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi pentru modernizarea creşterii acestora în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecţie şi bunăstare, asigurându-se facilităţi pentru obţinerea de suvenţii sau alte ajutoare guvernamentale;

* efectuarea operaţiunilor de supraveghere, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare, prin analize şi examene de laborator, comform programelor şi a graficelor stabilite;

* aplicarea criteriile de calificare a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalitele

spongiforme la bovine şi scrapia la ovine, prin operaţiuni specifice, prelevări de probe şi examene de laborator;

* implementarea programelor de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale, cofinanţate cu fonduri U.E.: Bluetongue la bovine şi ovine, Encefalopatii spongiforme transmisibile, Pesta porcină clasică, Influenţa aviară, Salmoneloza la găinile ouătoare şi la puii de carne broiler, Turbarea (Rabia) la vulpi;

* monitorizarea focarelor de boală declarate, eliminarea operativă a animalelor bolnave, executarea dezinfecţiilor şi a altor acţiuni specifice în vederea stingerii focarelor respective;

* implementarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă şi din exploataţiile individuale. prin evaluări şi controale programate;

* monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii;

* monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentelor, cu prioritate a antibioticelor și a produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora;

* respectarea legislaţia privind ecarisarea teritoriului, prin gestionarea şi dirijarea cadavrelor de la animalele moarte la unitatea de neutralizare, cu spijinul autorităţiilor locale;

* implementarea legislaţiei comunitare privind autorizarea / înregistrarea şi clasificarea unităţilor cu profil alimentar prin controale, evaluarea şi încadrarea in categoria de risc a tuturor obiectivelor identificate în conformitate cu activităţile lor specifice, condiţie esenţială pentru valorificarea produselor obţinute în aceste obiective;

* spijin de specialitate pentru valorificarea animalelor și a produselor provenite de la acestea (materii prime sau produse finite) pe plan național, intracomunitar și la export, de către operatorii din domeniul creșterii animalelor și din domeniul alimentar;

* sprijin pentru promovarea produselor tradiţionale prin identificarea producătorilor cu astfel de activităţi şi acordarea serviciilor de consultanţă privind asigurarea parametriilor tehnologici şi de calitate;

* garantarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene şi analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, şi alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în dumeniu;

* sprijin pentru amenajarea târgurilor de animale și piețe agroalimentare țărănești, în special în localităţiile cu tradiţie în acest sens şi care să asigure cerinţele impuse de legislaţia în vigoare

* informarea patronatelor şi a asociaţilor profesionale din industria alimentară despre modificările legislative în domeniu sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

* dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct.

În acest context, la această dată, își desfășoară activitatea în județul Sibiu, fiind în evidența Colegiul Medicilor Veterinari, 189 de medici veterinari, din care un număr de 47 profesează în sectorul de stat, 44 gestionează circumscripții sanitare veterinare care au încheiat contract de concesiune cu D.S.V.S.A. Sibiu, 38 sunt titulari la unități medicale veterinare private și 60 sunt angajați în unități medicale, unități economice sau în învățământ.

Medicii veterinari în activitate sunt organizați în 46 cabinete medicale veterinare și 3 puncte de lucru, care acoperă zona a 54 circumscripții sanitare veterinare concesionate, în 26 cabinete medicale de asistență, 9 cabinete medicale de consultanță și 27 unități farmaceutice private, care au titulari medici veterinari cu liberă practică.

Anual conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu s-a preocupat ca prin medicii veterinari, care activează în sectorul de stat și privat să asigure o gamă largă de servicii de specialitate, conforme legislației europene, în beneficiul celor care investesc în creșterea animalelor, sau în domeniul procesării, depozitării și comercializării produselor de origine animal, urmărind implementarea bunelor practici din domeniul managementului strategic și de gestiune a unităților sanitare veterinare, a resurselor umane și financiare prin monitorizare, motivare, formare și evaluare activități

Statutul de stat membru al Uniunii Europene impune un mod de organizare și exercitare a profesiei de medic veterinar în România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislației Uniunii Europene în domeniu, medicii veterinari având posibilitatea să-și valorifice în deplină libertate, cunoștiințele și experiența pe care au dobândit-o, în condiții de dotare tehnică din ce în ce mai bune și cu siguranță într-o competiție profesională.

Se urmărește permanent, perfecționarea profesională prin participarea la instruiri, specializări, simpozioane și conferințe, organizate la nivel național și local, pentru ca medicul veterinar să se poziționeze în continuare ca rol de frunte în societatea românească, pentru toate domeniile în care acționează, să prezinte un tot mai mare interes și aport pentru dezvoltarea economiei naționale.

Serviciile veterinare din România au acționat și vor acționa și în viitor cu competență și fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, să acționeze prin mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariție a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătății animalelor și să garante prin analize și examene de laborator salubritatea produselor de origine animală și non animală, destinate consumului uman, să prevină transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătății publice precum și în

derularea schimburilor comerciale intracomunitare și import-export, în protejarea mediului și alte priorități actuale.

Cu această ocazie medicii veterinari din judeţul Sibiu doresc să transmită populaţiei, mesajul că sunt pregătiţi să acţioneze corect prin mijloace profilactice sau de combatere, pentru implementarea legislaţiei din domeniul creşterii animalelor şi pentru siguranţa lanţului alimentar, ca verigă importantă în dezvoltarea economică şi socială, că există toate premizele precum şi dorinţa de colaborare cu factorii responsabili pentru realizarea programelor impuse de legislaţia din domeniu,

Se impune, acum mai mult ca niciodată, pentru ca profesia noastră să-și realizeze ținta finală, apărarea sănătății animalelor și a sănătății publice, să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

La mulţi ani dragi colegi !

Dr. Pențea Ioan Viorel — Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
sevis

mcdonalds

Covoare

Respect Construct

Vacanta Eurotrip
espressor
sport
info
Licitatie publica

accentmedia